Υπεύθυνοι Πεδίου στην Κάριτας Ελλάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

_______________________

                    H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής  Εκκλησίας και από τις εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

την πλήρωση τριών (3) θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα «Υπεύθυνος Πεδίου», οι οποίοι/ες θα απασχοληθούν στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη Έργο:

 

Τίτλος Έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2019

Σύντομη Περιγραφή:

Η Κάριτας Ελλάς, σε συνεργασία με τους Εταίρους της στο ως άνω Πρόγραμμα, παρέχει  στέγαση και  ασφαλή διαμονή σε οικιστικά συγκροτήματα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών  από την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν, το Ιράν και άλλες Χώρες, οι οποίοι προβλέπεται να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, αιτούμενοι άσυλο ή και αναγνωρισμένων προσφύγων. Παράλληλα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαχείριση υποθέσεων, παροχή πληροφόρησης και παραπομπές σε Υπηρεσίες Οργανισμών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών τους, οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και σε ευκαιρίες μάθησης και καλλιέργειας των δεξιοτήτων τους, με βάση το προσδιορισμένο συμφέρον, τις ανάγκες των ανωτέρω ωφελούμενων και τις προδιαγραφές του Προγράμματος. Οι συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες  παρέχονται τόσο στα καταλύματα, όσο και στο  «Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών» της Κάριτας Ελλάς από το εξειδικευμένο προσωπικό αυτής.

 

1.- Επιλογή και Πρόσληψη

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη των Υπεύθυνων Πεδίου θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι/ες και οι οποίοι/ες θα  έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγούν οι υποψήφιοι/ες, των οποίων τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

 

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας

Τρεις (3)

 

3.- Ειδικότητα 

Υπεύθυνος Πεδίου

 

4.- Σύμβαση Εργασίας

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Έργου, από 01/07/2019 έως και 30/09/2019 με δυνατότητα επέκτασης.

β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

 

5.- Φορέας απασχόλησης

      Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο – Μ.Κ.Ο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» – Αθήνα

 

6.- Αντικείμενα εργασιών 

Τακτικές -μηνιαίες κατ’ ελάχιστον- επισκέψεις στα διαμερίσματα του οικιστικού προγράμματος με σκοπό την επιθεώρηση των καταλυμάτων.

Διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής, της ασφάλειας των φιλοξενουμένων και των προτύπων ασφάλειας των οικιστικών κτιρίων, με τακτικούς ελέγχους στα διαμερίσματα.

Έλεγχος για τυχόν ανάγκη επιδιορθώσεων, προσθηκών και αποκατάσταση βλαβών στα διαμερίσματα του προγράμματος και συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της Οργάνωσης για την διευθέτηση αυτών.

Ενημέρωση των ωφελούμενων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και έλεγχος συμμόρφωσης των ωφελούμενων με τους κανονισμούς του προγράμματος.

Καταγραφή και τήρηση των αρχείων του φυσικού αντικειμένου του υλοποιούμενου υπό την ευθύνη του μέρους του προγράμματος καθώς και οι τακτικές αναφορές προόδου αυτού.

Τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις με τους αρμόδιους συνεργάτες του για την παρακολούθηση των διαμερισμάτων υπευθυνότητάς του και την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Επίλυση υλικοτεχνικών ή διοικητικών προβλημάτων.

Διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες παρέχονται άρτια και δεν αλληλεπικαλύπτονται φροντίζοντας για την  ορθή κατανομή των υλικών και ανθρώπινων πόρων του προγράμματος για τους οποίους είναι υπεύθυνος.

 

Εργασιακές σχέσεις:

Εσωτερικές: Υπεύθυνος Προγράμματος, Συντονιστής Υπεύθυνων Πεδίου, Υπεύθυνος Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας και Μάθησης, Διοίκηση και Διεύθυνση Οργανισμού.

Εξωτερικές: Εξωτερικοί συνεργάτες όπως ανθρωπιστικές οργανώσεις που συνεργάζονται με την Κάριτας Ελλάς, εταιρείες πχ. συντήρησης κτιρίων κλπ.

 

7.- Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη.

 

8.- Αποποίηση ευθύνης

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών σε Πολυτεχνική Σχολή, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή σε συναφή κλάδο με εμπειρία στην παροχή κοινωνικής υποστήριξης ευάλωτων ομάδων.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • Τρία έως πέντε (3-5) έτη εργασιακής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένου, τουλάχιστον, ενός (1) έτους σε ρόλο διαχείρισης ομάδων έκτακτων αναγκών.
 • Εμπειρία σε εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες, θα προτιμηθεί.
 • Εργασιακή εμπειρία στο πρόγραμμα ESTIA της UNHCR θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Γνώση χειρισμού εργαλείων συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν.
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας, συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση.
 • Ωριμότητα ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα ευαίσθητες καταστάσεις και ικανότητα επαγγελματικής διαχείρισης συναισθημάτων.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα ηγεσίας, οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.

Απαραίτητη η καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των Προγραμμάτων μέσα και γύρω από την Θεσσαλονίκη

 

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και

δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠ 06/2019 – Υπεύθυνος Πεδίου, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2019

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Υπεύθυνου Πεδίου, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν οφείλουν να προσκομίσουν τα έγγραφα που θα τους  ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα της Κάριτας Ελλάς.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr.

 

Διαβάστε Επίσης  Φροντιστής Ατόμων με Θέματα Ψυχικής Υγείας στο Χαμόγελο του Παιδιού

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!