Κοινωνικός Επιστήμονας για την Διοικητική Υποστήριξη των Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» με κωδικό ΟΠΣ 5021501 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 681239, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου ήτοι 31/03/2020.

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Θέση: Ένα άτομο – Διοικητική Υποστήριξη
Κωδικός Θέσης: ΔΥ

  1. Πτυχίο Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών, ή Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).
    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
  2. Αποδεδειγμένη άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου). Τρόπος απόδειξης:
    όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι «25-07-2019».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 25/07/2019 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:

  1. Η ένδειξη για το Έργο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθ. Κάβουρα Μαρίνο.
  2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 41132/11-07-2019 και ο κωδικός της θέσης.
  3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Πασπαλιάρη Ελένη, τηλ. +30-210-7721089, ώρες 10:00 – 13:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@central.ntua.gr.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

Διαβάστε Επίσης  Παιδαγωγός στα Παιδικά Χωριά SOS

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!