Συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ (2019-20)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2019-20, και, σύμφωνα με την αριθ. 19/7-6-2019 (Θ. 4.8) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και την αριθ. 4788/2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης [ΑΔΑ: ΨΨ9446Ψ8ΧΙ-2ΗΣ], καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:

H ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα παρακάτω μαθήματα, τα οποία προσφέρονται από την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, στο Άργος, στον Βόλο, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Κοζάνη, στη Λιβαδειά, στην Πάτρα, στις Σάπες, και στη Ρόδο.

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου:
A1 – Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία: Θεωρητικό Υπόβαθρο και Εφαρμογές.
A2 – Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης – Λήψης Απόφασης & Συμβουλευτικής
Σταδιοδρομίας.
A3 – Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής και Νέες Τεχνολογίες.
A4 – Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣΥΕΠ: Στατιστική και Έρευνα.
A5 – Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη Ι.
A6 – Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγορά Εργασίας.
Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου:
B1 – Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και Ψυχομετρία.
B2 – Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ.
B3 – Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη.
B4 – Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων (Διαπολιτισμική Συμβουλευτική,
Μειονότητες, ΑΜΕΑ, κ.λπ.).
B5 – Συμβουλευτική και Οικογένεια.

Προϋποθέσεις για την ανάθεση διδακτικού έργου είναι:
1. Για τα θεωρητικά μαθήματα (Α1, Α2, Α4, Α6, Β1, Β3, Β4 και Β5) προϋποθέσεις ανάθεσης διδακτικού έργου είναι:
α) Η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή που υποβληθούν μόνο από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μη συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, τότε θα αξιολογούνται και οι προτάσεις κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και
β) διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγμένου μαθήματος συμπεριλαμβανομένων ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ και αντίστοιχων επιμορφωτικών Προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος που υλοποιούνται από ΑΕΙ.
2. Για τα εργαστηριακά μαθήματα (Α3, Α5 και Β2) προϋποθέσεις ανάθεσης διδακτικού έργου είναι:
α) H κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος που δηλώνεται. Στην περίπτωση που υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, τότε προηγούνται στην ανάθεση του μαθήματος.
β) διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγμένου μαθήματος συμπεριλαμβανομένων ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ και αντίστοιχων επιμορφωτικών Προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος που υλοποιούνται από ΑΕΙ.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων σε ειδική φόρμα, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.aspete.gr, έως τις 25/7/2019 και ώρα 23.59’.
Επισημαίνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής ή/και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, καθώς και το επιστημονικό πεδίο που ανήκει καθένα από αυτά. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται, ο/η υποψήφιος/υποψήφια θα εντάσσεται στον πίνακα των απορριφθέντων.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το Όνομα και το Επώνυμο του υποψηφίου/της υποψήφιας θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και όχι με λατινικούς χαρακτήρες.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά απορρίπτονται. Δικαιολογητικά που αναφέρονται και δεν επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να κάνει λήψη της υποβληθείσας αίτησής του/της και να την εκτυπώσει.

Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση https://aitiseis.aspete.gr/ και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Π.Ε.ΣΥ.Π._ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Διαβάστε Επίσης  Συνεργάτης ΠΕ στο ΕΚΠΑ για την διοικητική υποστήριξη των Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης “E-learning”

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!