Συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ (2019-20)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2019-20, και, σύμφωνα με την αριθ. 19/7-6-2019 (Θ. 4.9) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και την αριθ. 4788/2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης [ΑΔΑ: ΨΨ9446Ψ8ΧΙ-2ΗΣ], καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:
H ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα παρακάτω μαθήματα, τα οποία προσφέρονται από την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο Κρήτης, τις Σάπες, τη Ρόδο, την Κοζάνη, τη Μυτιλήνη, το Άργος και τη Λιβαδειά:

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου
Α1-Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας
Α2-Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Α3-Διδακτική Μεθοδολογία
Α4α-Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Θεωρία)
Α4β-Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Εργαστήριο)
Α5-Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
Α6-Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Α7-Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργαστήριο)
Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου
Β1-Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Β2-Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός
Β3-Οργάνωση, Διοίκηση & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Β4-Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας
Β5α-Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία)
Β5β-Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Εργαστήριο)
Β6-Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ (Εργαστήριο)

Προϋποθέσεις ανάθεσης διδακτικού έργου:

1) Στα θεωρητικά μαθήματα (Α1, Α2, Α3, Α4α, Α5, Α6, Β1, Β2, Β3, Β4 και Β5α) προϋποθέσεις ανάθεσης διδακτικού έργου είναι:
α) η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή που υποβληθούν μόνο από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μη συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, τότε θα αξιολογούνται και προτάσεις κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
β) διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγμένου μαθήματος συμπεριλαμβανομένων ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ και αντίστοιχων επιμορφωτικών Προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος που υλοποιούνται από ΑΕΙ.

2) Στα εργαστηριακά μαθήματα (Α4β και Β5β) προϋποθέσεις ανάθεσης διδακτικού έργου είναι:
α) η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος που δηλώνεται. Στην περίπτωση, που υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο, τότε οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος προηγούνται στην ανάθεση του μαθήματος
β) διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγμένου μαθήματος συμπεριλαμβανομένων ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ και αντίστοιχων επιμορφωτικών Προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος που υλοποιούνται από ΑΕΙ.

3) Στις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (Α7 και Β6) προϋποθέσεις ανάθεσης διδακτικού έργου είναι:
α) η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος που δηλώνεται, το οποίο εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής
β) διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγμένου μαθήματος συμπεριλαμβανομένων του ΕΠΠΑΙΚ και αντίστοιχων επιμορφωτικών Προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος που υλοποιούνται από ΑΕΙ.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων σε ειδική φόρμα, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.aspete.gr έως τις 25/7/2019 και ώρα 23.59’.

Επισημαίνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής ή/και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθώς και το επιστημονικό πεδίο που ανήκει καθένα από αυτά. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται, ο/η υποψήφιος/υποψήφια θα εντάσσεται στον πίνακα των απορριφθέντων.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το Όνομα και το Επώνυμο του υποψηφίου/της υποψήφιας θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και όχι με λατινικούς χαρακτήρες.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά απορρίπτονται. Δικαιολογητικά που αναφέρονται και δεν επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να κάνει λήψη της υποβληθείσας αίτησής του/της και να την εκτυπώσει.

Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση https://aitiseis.aspete.gr/ και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΠΠΑΙΚ_ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Διαβάστε Επίσης  Project Coordinator – Education for Integration @ SolidarityNow

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!