Πτυχιούχος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Η Επιτροπή επιλογής προσωπικού και συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός πτυχιούχου Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, με εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων έργων, για σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών.

Ενδεικτικά, τα καθήκοντα του στελέχους που θα επιλεγεί περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Είναι υπεύθυνος/η για την έγκαιρη, ομαλή, αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δράσεων και παραδοτέων του/των προγράμματος/των που θα απασχοληθεί
 • Συνεργάζεται στενά με τους εταίρους του/των προγράμματος/των που θα απασχοληθεί καθώς και με συνεργαζόμενους φορείς όπου προβλέπονται προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις και τα παραδοτέα των έργων
 • Στο πλαίσιο του/των προγράμματος/των που θα απασχοληθεί, εκπονεί έρευνες χρηστών και επεξεργάζεται αποτελέσματα και δεδομένα, συντάσσει εκθέσεις και επιστημονικές μελέτες του αντικειμένου του, συμβάλλει στην επικοινωνία και διάχυση των δράσεων και αποτελεσμάτων του/των έργου/ων, συντάσσει εκθέσεις απολογισμού, συμβάλλει στην διοργάνωση των προγραμματισμένων δράσεων / εκδηλώσεων του/των προγραμμάτων.
 • Υποστηρίζει την Διεύθυνση Συγχρηματοδοτούμενων έργων και Διεθνών Συνεργασιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και συνέχειας των προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής / σύνταξης νέων προτάσεων και υποβολών σε χρηματοδοτούμενα πλαίσια και ένταξη σε εθνικά και διεθνή εταιρικά σχήματα διεκδίκησης χρηματοδότησης νέων ιδεών και προγραμμάτων.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος προκειμένου να διεκδικήσει την παραπάνω θέση απασχόλησης είναι τα παρακάτω:

Προσόντα και δεξιότητες

 • Πτυχίο ΑΕΙ Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών στους ανωτέρω τομείς
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και βασικών προγραμμάτων

Ειδική επαγγελματική εμπειρία:

 • Εμπειρία, τουλάχιστον 3ετή, στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων έργων, με έμφαση στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην Έρευνα και την Καινοτομία
 • Εμπειρία σε μεθοδολογίες διεξαγωγής κοινωνικών ερευνών
 • Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασία αποτελεσμάτων πρωτογενούς έρευνας

Επιθυμητά προσόντα του υποψηφίου που θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή προτάσεων παρόμοιων χρηματοδοτούμενων έργων/ προγραμμάτων
 • Εμπειρία σε θέματα ψηφιακής προώθησης και διάχυσης επιστημονικών αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών έργων

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλά φωτοαντίγραφα, συνοδευόμενα από την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ (www.mdat.gr) και λήγει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ήτοι την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 105Α (Πληροφορίες: κα Στεργιανή Ζούντσα, τηλ.: 2313 31 74 31, email: info@mdat.gr).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

 

Διαβάστε Επίσης  Education Manager @ Lifting Hands International

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!