ΠΕ Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής στο Δήμο Βόλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 – 2020»

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.)

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – ∆ημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.) που εδρεύει στο ∆ήµο Βόλου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.)», Προύσσης 22-26, Τ.Κ. 38446, Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, (τηλ. επικοινωνίας: 2421063374).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του ∆ήµου Βόλου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο διαδικτυακό τόπο της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ (www.kekpa.gr).

Το πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης, το έντυπο της αίτησης και το παράρτημα ανακοίνωσης ΣΟΧ μπορούν οι υποψήφιοι να αναζητήσουν στα γραφεία της υπηρεσίας Προύσσης 22-26 Ν. Ιωνία ή στο δικτυακό τόπο της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ (www.kekpa.gr).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_Δήμος Βόλου

 

Διαβάστε Επίσης  Επιστημονικός Συνεργάτης-Σύμβουλος με Σύμβαση Έργου στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Θεσσαλονίκη

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!