6 υπεύθυνοι/ες Έρευνας και 6 Βοηθοί Έρευνας για το έργο «Προγράμματα Ψυχικής Υγείας 2017» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2017», ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη δώδεκα (12) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη ή στην Αθήνα.

ΘΕΣΗ 1 – Έξι (6) υπεύθυνους/ες Έρευνας

 • Διδακτορικό δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού, στις Κοινωνικές Επιστήμες ή στην Εκπαίδευση [απαιτούμενο]
 • Τουλάχιστον μία (1) πρωτότυπη δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους που να περιλαμβάνει Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες ή στην Εκπαίδευση [απαιτούμενο]
 • Άριστη γνώση (Γ2/C2) της Αγγλικής Γλώσσας [απαιτούμενο]
 • Ερευνητική εμπειρία και δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά των Κοινωνικών Επιστημών ή της Εκπαίδευσης διεθνούς κύρους 
 • Συνοδευτική επιστολή με την οποία θα τεκμηριώνεται η καταλληλόλητα του/της υποψηφίου/ας και θα αποδεικνύει ότι τα προσόντα και οι δεξιότητες του/της είναι συμβατά με τα καθήκοντα της θέσης, και συγκεκριμένα: 
  o Η ακαδημαϊκή και ερευνητική του/της πορεία και συσχέτιση της με τα ερευνητικά πεδία της θέσης 
  o Η εξοικείωση με τη μεθοδολογία έρευνας και λογισμικά ανάλυσης ποσοτικών ή και ποιοτικών δεδομένων 
  o Η ικανότητα συνεργασίας με ομάδες 

Οι συνεργάτες/ιδες θα είναι υπεύθυνοι/ες για το σχεδιασμό, οργάνωση και εκτέλεση των ερευνητικών project. Θα απευθύνονται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο των Προγραμμάτων και στον Αναπληρωτή Επιστημονικά Υπεύθυνο, ενώ θα συντονίζουν την ερευνητική ομάδα. Το έργο τους θα συνεπικουρούν στελέχη των προγραμμάτων ψυχικής και κοινοτικής υγείας.

 • Συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνοι/ες για:
 • Θεωρητική τεκμηρίωση και αναγκαιότητα έρευνας
 • Διατύπωση υποθέσεων
 • Επιλογή, στάθμιση και εφαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών εργαλείων
 • Δειγματοληψία
 • Στατιστική Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων ή ανάλυση περιεχομένου ποιοτικών δεδομένων
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων
 • Συγγραφή έκθεσης
 • Δημοσίευση σε ξένα περιοδικά
 • Διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου
 • Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε σχολεία, ΜΜΕ και φορείς

ΘΕΣΗ 2 – Έξι (6) Βοηθοί Έρευνας

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού στις Κοινωνικές Επιστήμες ή στην Εκπαίδευση [απαιτούμενο]
 • Τουλάχιστον μία (1) πρωτότυπη δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους που να περιλαμβάνει Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες ή στην Εκπαίδευση [απαιτούμενο]
 • Άριστη γνώση (Γ2/C2) της Αγγλικής Γλώσσας [απαιτούμενο]
 • Συμμετοχή σε δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά των Κοινωνικών Επιστημών ή της Εκπαίδευσης διεθνούς κύρους
 • Συνοδευτική επιστολή με την οποία θα τεκμηριώνεται η καταλληλόλητα του/της υποψηφίου/ας και θα αποδεικνύει ότι τα προσόντα και οι δεξιότητες του/της είναι συμβατά με τα καθήκοντα της θέσης, και συγκεκριμένα: 
  o Η ακαδημαϊκή και ερευνητική του/της πορεία και συσχέτιση της με τα ερευνητικά πεδία της θέσης 
  o Η εξοικείωση με τη μεθοδολογία έρευνας και λογισμικά ανάλυσης ποσοτικών ή και ποιοτικών δεδομένων 
  o Η ικανότητα συνεργασίας με ομάδες

Οι συνεργάτες/ιδες θα αναφέρονται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο των Προγραμμάτων, στον Αναπληρωτή Επιστημονικά υπεύθυνο και στους υπευθύνους έρευνας.

Συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνοι/ες για:

 • Την επιστημονική αρωγή σε όλα τα καθήκοντα του υπευθύνου έρευνας
 • Την διεξαγωγή συνεντεύξεων
 • Την συλλογή και στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων. Μπορεί να περιλαμβάνονται μετακινήσεις για τη συλλογή δεδομένων
 • την ανάλυση περιεχομένου ποιοτικών δεδομένων
 • την συγγραφή ερευνητικής έκθεσης
 • την διάχυση έρευνας σε σχολεία, ΜΜΕ και φορείς

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 (παράταση της προθεσμίας) στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Για την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου
για την θέση …….. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
«Προγράμματα Ψυχικής Υγείας 2017»
(αριθμός πρωτοκόλλου EΛE_2019_15149)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης-ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους, την/τις πόλη/εις για την/τις οποία/ες ενδιαφέρονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ελένη Πρασσά (τηλ. 2251036520, email: eprassa@aegean.gr).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2017

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων»

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!