Εξωτερικός Συνεργάτης στον ΕΟΠΠΕΠ για την παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΝΠΙΔ) προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με ανάδοχο για την παροχή έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων EUROGUIDANCE για την τριετία 2018-2020. (συμμετοχή Erasmus+ Programme 75% και εθνική συμμετοχή 25%). Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος Euroguidance των ετών 2019 & 2020» στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας για την τριετία 2018 – 2020».

Το έργο αφορά ενδεικτικά σε:
➢ Διαχείριση – βελτίωση της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης Δια Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας του Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας Estadiodromia (ενδεικτικά επικαιροποίηση περιεχομένου, διαχείριση αιτημάτων χρηστών κλπ).
➢ Υποστήριξη στη διοργάνωση – υλοποίηση – αξιολόγηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων / ημερίδων ευαισθητοποίησης / συνεδρίων / ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα διοργανώσει ή θα συμμετέχει ο ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων ως Κέντρο Euroguidance το 2019-2020.
➢ Συμβολή στην προβολή και δημοσιότητα των δράσεων και εργαλείων του Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας.
➢ Υποστήριξη στην πιλοτική ενεργοποίηση υπηρεσίας εξ αποστάσεως συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (e-counselling) μέσω εξ αποστάσεως συνομιλίας με σύμβουλο σταδιοδρομίας.
➢ Σύνταξη των σχετικών πληροφοριακών δελτίων για τον απολογισμό προγράμματος δράσης Euroguidance για την τριετία 2018 – 2020 και σχεδίου .προγράμματος δράσης Euroguidance για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης (γλώσσα αγγλικά).
➢ Εργασίες και εκπόνηση παραδοτέων στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΟΠΠΕΠ στις ομάδες εργασίας του δικτύου Euroguidance.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα προσόντα θα αξιολογηθούν με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια της ενότητας 12. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα παρακάτω κατά περίπτωση απαραίτητα προσόντα αποκλείονται και δεν θα συμπεριληφθούν στους πίνακες κατάταξης.

  • Τίτλο Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου – TEI) της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή της ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την πρότασή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Αττικής, (Τ.Κ. 14234) Ισόγειο, (Γραφείο Πρωτοκόλλου).
Η προθεσμία για την υποβολή πρότασης διαρκεί είκοσι δύο (22) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, (ημ/νία δημοσίευσης: 5-11-2019 ημερά Τρίτη). Συνεπώς, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η 27-11-2019 ημερά Τέταρτη και ώρα 15.00 μ.μ. Οι προτάσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε ταχυδρομικά (με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς), σε κλειστό φάκελο όπου αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του/της αποστολέα καθώς και η ένδειξη:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για υποβολή πρότασης προς σύναψη (1) μιας σύμβασης για την
«Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για
την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος Euroguidance των ετών 2019 & 2020» στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ
ως Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας για την τριετία 2018 – 2020».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΟΠΠΕΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΕΟΠΠΕΠ

 

Διαβάστε Επίσης  Ψυχολόγος στο Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. για το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!