Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός στην Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»

Αρ.πρωτ 93/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ME ΚΩΔ ΟΠΣ 5033017 ΤΗΣ
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» ΣΤΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθμ. 2819/ 27.09.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Πατησίων για την άνοια με μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία» με Κωδ.ΟΠΣ 5033017 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»
  2. Τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.Ι.Δ (Ν. 2716/199 και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία).

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για την επέκταση των υπηρεσιών της μέσω της λειτουργίας της Δομής φιλοξενίας ασθενών με Alzheimer στο τελικό στάδιο της ασθένειας που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» {άξονας προτεραιότητας: 09 « Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων-Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»}, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρειας Αττικής», το οποίο συγχρηματοδείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.πρωτ 2073/09.07.2018 Πρόσκληση της Περιφερειάρχη Αττικής(Κωδικός πρόσκλησης: ΑΤΤ082, Κωδ. Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ.: Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3110, Έκδοση:1/0, ΑΔΑ:6Α2Ι7Λ7-ΕΡ2) και με βάση την από 1-11-2019 απόφαση της Διαχειρίστριας της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»,

 

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α.1 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ/ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ 1 (ΜΙΑ) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος γ) Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ψυχιάτρου/Νευρολόγου δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Α.2 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ 1 (ΜΙΑ) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
Α.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕ 1 (ΜΙΑ) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου και διάρκειας 18 μηνών με δυνατότητα παράτασης έως 36 μήνες.

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με την αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες:

– στην ιστοσελίδα της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας  «Ο Νέστωρ» :  www.nstr.gr και www.nstr.gr/espa
– στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο Φορέας
– σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας

Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ από τα γραφεία της εταιρείας Iωάννου Δροσοπούλου 22, 112 57 Αθήνα και από την ιστοσελίδα.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης , αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Iωάννου Δροσοπούλου 22, 112 57 Αθήνα ή ταχυδρομικά με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΟΠΣ 5033017 ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» ΣΤΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ»

Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα www.nstr.gr ή www.nstr.gr/espa

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει στις 4-11-2019 και λήγει στις 14-11-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Πέμπτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» ).Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 14.30΄ στο τηλ. 210-8235050.

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, αποτελούν παραδοτέο της πράξης θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ», συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU2016/679.

 

Ανακτήστε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων»

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!