Ετήσιο πρόγραμμα elearning «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσματική διδασκαλία»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές ∆υσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσματική διδασκαλία» είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 9 μηνών (550 ώρες διδασκαλίας). Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα δίνει έμφαση στη δημιουργία προσωπικής βιβλιοθήκης υλικού-έτοιμου προς χρήση στις δεξιότητες αποτελεσματικής χρήσης των σύγχρονων αποθετηρίων (ψηφιακών τραπεζών) που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά υλικά και μαθησιακά αντικείμενα, όπως είναι τα σχέδια διδασκαλίας και το διδακτικό υλικό. Ο βασικός σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικών παιδαγωγών, τόσο των υπηρετούντων ως αναπληρωτές, όσο και των μονίμων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε όλες τις δομές της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, όπως των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση και τις παρεμβάσεις με τη χρήση διδακτικού υλικού και στρατηγικών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρεται πρόσβαση στην μεγαλύτερη πλατφόρμα ψηφιακού διδακτικού υλικού και παρεμβάσεων στην Ελλάδα, την Α Learning (www.alearning.gr), η οποία είναι τράπεζα διδακτικού υλικού για τον γλωσσικό γραμματισμό, τα μαθηματικά, τις ειδικές δεξιότητες (π.χ. προσανα‐τολισμός, μνήμη, προσοχή κλπ) καθώς και τον ψηφιακό γραμματισμό. Το υλικό αυτό είναι ταξινομημένο με τρόπο ώστε να γίνεται εύκολη επιλογή με βάση την τάξη του μαθητή / των μαθητών ή τα ατομικά χαρακτηριστικά. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης και υποστήριξης.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΕ­ ΑΥ
  • Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ
  • Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης
  • Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης
  • Ψυχολόγους
  • Λογοθεραπευτές
  • Εργοθεραπευτές
  • Κοινωνικούς Λειτουργούς
  • Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
  • Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

Webinars που ακολουθούν τις αρχές και της Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων. Είναι μια εξαιρετικά φιλική διαδικασία προς τους επιμορφούμενους, με συνεχή τεχνική υποστήριξη.

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με πλούσιο ακαδημαϊκό και εμπειρικό υλικό, η μελέτη του οποίου γίνεται με ευέ­ λικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες των επιμορφούμενων.

Βιντεομαθήματα που παράγονται από την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και είναι διαθέσιμα συνεχώς προς τους επιμορφούμενους.

Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των επιμορφούμενων: Οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να εκπονήσουν 2 σύντομες ερ­γασίες που είναι προσανατολισμένες σε προτάσεις χρήσης του διδακτικού υλικού που περιλαμβάνει το πρόγραμμα.

Προαιρετική επέκταση των εργασιών (μετά από επιλογή από την επιστημονική υπεύθυνη): Προσφέρεται εποπτεία για την εκπόνηση μικρών ερευνητικών εργασιών που θα καλύπτουν τα προαπαιτούμενα προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή επιστημονικά συνέδρια.

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π με τα μέλη που απαρτίζουν την επιστημονική και συγγραφική ομάδα να διαθέτουν εξέχουσα εμπειρία και δραστη­ριοποίηση σε εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές ∆υσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσματική διδασκαλία» είτε online είτε σε έντυπη μορφή.
 

Online Αίτηση ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 

Αίτηση ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε Word

Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την Word αίτηση, παρακαλούμε να την αποστείλετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε:
α) με e­mail: learning_tzivinikou@uth.gr
β) με φαξ: 24210 06487

Τα δικαιολογητικά είναι: α) ταυτότητα, β) πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών γ) αποδεικτικό κατάθεσης προκαταβολής δ) δικαιολογητικά για ένταξη στις εκπτωτικές κατηγορίες.

 

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται αθροιστικά από τα δίδακτρα των μαθημάτων 400€ και το κόστος της πρόσβασης σε μεγάλη ψηφιακή τράπεζα εκπαιδευτικού υλικού 300€. Έτσι, το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 700 €.

Δίδακτρα: Προκαταβολή 200 € (με την αίτηση) και 200€ τον Οκτώβριο του 2020.
Πρόσβαση στην ψηφιακή τράπεζα: Μάιος 150€ και Ιούλιος 150€. (Οι 2 αυτές καταβολές γίνονται απευθείας στον εκδοτικό οίκο, ενημέρωση θα γίνει στην διάρκεια του προγράμματος).

Εκπτωτικές Κατηγορίες

 

Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

A) Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής
Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στην ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)
Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες. Και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή (σελ 188) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)
Δ) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευ­σης, νόμος 4547/2018, (σελ. 8395 και 8398) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Περίοδος Εγγραφών

15/01/2020 έως 28/02/2020

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ! Περιορισμένες θέσεις!

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Μάρτιος 2020

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη 

Επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κ. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Διαβάστε Επίσης  Πόσο σίγουροι είμαστε γι αυτά που βλέπουμε; Αυτόπτες Μάρτυρες | Σεμινάριο Δικαστικής Ψυχολογίας - Εγκληματολογίας (online)

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!