Μία θέση Νομικού στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ιδρύματος, ως ακολούθως:

Ι. ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ]

Α. Μία (1) θέση Νομικού (Κωδικός Θέσης ΣΟΧΝ3)

Α.1 Αντικείμενο εργασιών
Η νομική υποστήριξη του συνόλου των κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 ν. 4429/2016 δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Α.2 Απαιτούμενα προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:
• Πτυχίο Νομικής (Πανεπιστημίου) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
• Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία ως νομικού, μετά την κτήση του πτυχίου, τουλάχιστον δύο (2) ετών.
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
• Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
• Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Α.3 Επιθυμητά προσόντα
• Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
• Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία ως νομικός, πέραν των δύο (2) ετών μετά την κτήση του πτυχίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτησή τους (το έντυπο της αίτησης διαθέσιμο στο link http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2018/06/protypo_aitiseon.pdf) με τα δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι και την 24η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 23:59, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται στη διεύθυνση: recruitmentdp@elidek.gr

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α 75), η δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΛΙΔΕΚ_ΝΟΜΙΚΟΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Education Officer @ UNICEF | Athens - Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!