Ένα άτομο ΠΕ Ανθρωπιστικών ή/και Κοινωνικών Επιστημών στην ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης ως εταίρος του έργου με κωδικό Τ1ΕΔΚ‐02454 «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση, μέσω μηχανικής όρασης και  ακουστικής επικοινωνίας (e‐Όραση)», που εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ, για την Προγραμματική Περίοδο 2014‐2020, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα Ανθρωπιστικών ή/και Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, με Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στους ανωτέρω τομείς και εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων έργων, ύψους 6.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατά νόμο φόρων, κρατήσεων και επιβαρύνσεων, χρονικής  διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 31/07/2020, ημερομηνία λήξης του  έργου για την κάλυψη των αναγκών του έργου.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος υποβοήθησης ατόμων με μειωμένη όραση, το  οποίο θα αναγνωρίζει μέσω οπτικής πληροφορίας τα πρόσωπα και πράγματα που περιβάλλουν  το χρήστη ‐ άτομο με μειωμένη όραση. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου θα  πρέπει να καταγραφούν οι απαιτήσεις του συστήματος για τη μηχανική όραση και τη διεπαφή  επικοινωνίας.

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ορίζεται για το διάστημα  από την υπογραφή της μέχρι την 30/07/2020 με δυνατότητα να παραταθεί, εφόσον απαιτηθεί  από τις ανάγκες του έργου, χωρίς την καταβολή επιπλέον αμοιβής. Τόπος εκτέλεσης του Έργου ορίζεται καταρχήν η έδρα της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ (Βασ. Γεωργίου Α΄1  54640 Θεσσαλονίκη) ή όπου αλλού προκύψει, ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος  προκειμένου να διεκδικήσει την παραπάνω θέση είναι τα παρακάτω:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών ή/και Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή  ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής,
  • Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στους ανωτέρω τομείς
  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και βασικών προγραμμάτων γραφείου

Ειδική επαγγελματική εμπειρία:

  • Εμπειρία, τουλάχιστον 5ετή, στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων  έργων,
  • Εξειδίκευση στα κοινωνικά θέματα, έρευνα κοινωνικής πολιτικής ή/και κοινωνικής ανάπτυξης

Επιθυμητά προσόντα του υποψηφίου που θα συνεκτιμηθούν:

  • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κοινωνικού προσανατολισμού και ανάλυσης χρηστών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων  αντιπροσώπων τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα  www.mdat.gr, ήτοι έως την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 104α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΜΑΘ ΑΕΕ_ΟΤΑ

Δείτε την Αίτηση εδώ

 

Διαβάστε Επίσης  Διερμηνέας Σοράνι/Κιρμαντζί – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής στην Κάριτας Ελλάς

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!