Εκπαιδευτικός στην Κάριτας Ελλάς | Θεσσαλονίκη

                       Αθήνα, 12/02/2020

Αριθ. Πρωτ.: 164/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

_______________________

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη.

Η Κάριτας Ελλάς δεσμεύεται να διασφαλίζει τους ανθρώπους  που εξυπηρετεί στα προγράμματά της, από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και διαθέτει συγκεκριμένες πολιτικές για την αναμενόμενη συμπεριφορά και την ευθύνη του συνόλου του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της. Κάθε υποψήφιος/α στον/στην οποίο/α προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Ελλάς, υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Ελλάς, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα «Εκπαιδευτικού», ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», σε Πρόγραμμα Ένταξης και Ενσωμάτωσης Αιτούντων Άσυλο και Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Σύντομη Περιγραφή: Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

 

1.- Επιλογή και Πρόσληψη: Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της  «Εκπαιδευτικού» θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και θα επιλεγεί ο/η  υποψήφιος/α, του/της οποίου/ας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υπερτερούν έναντι των άλλων υποψηφίων.

 

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας: Μία (1)

 

3.- Ειδικότητα: «Εκπαιδευτικός»

 

4.- Σύμβαση Εργασίας:

α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου  Έργου, από 01/03/2020 έως 30/04/2020

β) Ημέρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

 

5.- Φορέας απασχόλησης: Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο – Μ.Κ.Ο «Κάριτας Ελλάς»

 

6.- Αντικείμενα εργασιών :  Πρωταρχικός ρόλος του/της Εκπαιδευτικού είναι η δημιουργία και η διδασκαλία εκπαιδευτικού υλικού σε μια ετερόκλητη ομάδα προσφύγων που προέρχονται από διαφορετικές χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Συρία, το Ιράκ κτλ. Ο Εκπαιδευτικός θα είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράμματος των μαθημάτων και θα διδάσκει τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα σε ενήλικες πρόσφυγες, στους οποίους είτε χορηγήθηκε, είτε αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα. Ο Εκπαιδευτικός καλείται να χρησιμοποιήσει διδακτικές μεθόδους με σκοπό να εφοδιάσει τους μαθητές με τις απαραίτητες δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας και στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται τόσο από τον Υπεύθυνο Συντονιστή όσο και από τον Υπεύθυνο Προγράμματος.

Ο/Η Εκπαιδευτικός:

 • Καταρτίζει πρόγραμμα μαθημάτων για αρχάριους μαθητές λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα αλφαβητισμού.
 • Καταρτίζει εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό σχετικό με την ένταξη και ενσωμάτωση των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην οικονομική ζωή και το εργασιακό περιβάλλον της πόλης φιλοξενίας, θέτοντας ως προτεραιότητα τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που θα αυξήσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους.
 • Προετοιμάζει τους ωφελούμενους του έργου ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης (συνεντεύξεις, αιτήσεις για εργασία κτλ.). Εφόσον κριθεί απαραίτητο, παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στους μαθητές με σκοπό την προετοιμασία τους για συνεντεύξεις και υποστηρίζει τους ωφελούμενους προκειμένου να εμφανίζονται σίγουροι και ικανοί να επικοινωνήσουν την αξία τους σε πιθανούς εργοδότες
 • Παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, προετοιμασίας μαθημάτων, άμεσης διδασκαλίας και παρακολούθησης παρουσιών και προόδου σε ομάδες επωφελούμενων.
 • Παρέχει υποστήριξη σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Προετοιμάζει υλικό και διδάσκει λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές και τις ειδικές ανάγκες του προγράμματος ένταξης (Livelihoods), όπως η κατάκτηση των απαραίτητων προφορικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων οι οποίες θα βοηθήσουν τους ωφελούμενους του προγράμματος στην εύρεση εργασίας.
 • Συμμετέχει σε όλες τις συνεδρίες, τα μαθήματα και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.)
 • Μεταφράζει κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες (επιθυμητό).
 • Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
 • Συνεργάζεται στενά με τον Συντονιστή του Προγράμματος, την ομάδα ένταξης καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο και στο δεδομένο χρονοδιάγραμμα.

 

7.- Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη .

 

8.- Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πτυχίο Ελληνικής φιλολογίας ή Παιδαγωγικών Σπουδών.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Επαγγελματική εμπειρία στη διαπολιτισμική διδασκαλία επιθυμητή.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο επιθυμητός.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί
 • Επιπλέον γνώση Μεθόδων Διδασκαλίας ή παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο. Γνώση της Γαλλικής/Αραβικής/Φαρσί θα συνεκτιμηθεί.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των Προγραμμάτων εντός Αττικής.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών.
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του Οράματος και της Αποστολής της Κάριτας Ελλάς,   περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Γνώση Προγραμμάτων ΜS Office.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και

δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas4@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΕΚΠ 02/2020.

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται  η Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020.

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση αυτή, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τα αρμόδια Όργανα της Κάριτας Ελλάς.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr  .

 

Διαβάστε Επίσης  Emergency Protection Specialist (Women’s Protection and Empowerment) @ DRC Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!