Υπεύθυνος/η Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας | Κάριτας Ελλάς

                        Αθήνα, 12/02/2020

  Αρ. Πρωτ.: 165/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

_______________________

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη.

Η Κάριτας Ελλάς δεσμεύεται να διασφαλίζει τους ανθρώπους  που εξυπηρετεί στα προγράμματά της, από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και διαθέτει συγκεκριμένες πολιτικές για την αναμενόμενη συμπεριφορά και την ευθύνη του συνόλου του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της. Κάθε υποψήφιος/α στον/στην οποίο/α προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Ελλάς, υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Ελλάς, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,

 

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος/η Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας» ο οποίος/η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη Έργο:

Σύντομη Περιγραφή: Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

 

1.- Επιλογή και Πρόσληψη

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της Υπεύθυνου/ης Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι/ες και οι οποίοι/ες θα  έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο/η  υποψήφιος/α, του/της οποίου/ας τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

 

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας : Μία (1)

 

3.- Ειδικότητα : Υπεύθυνος/η Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας

 

4.- Σύμβαση Εργασίας:

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου Έργου, από 01/03/2020 έως και 30/04/2020

      β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

 

5.- Φορέας απασχόλησης: Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο – Μ.Κ.Ο «Κάριτας Ελλάς»

 

6.- Αντικείμενα εργασιών :

 • Αναζήτηση ευκαιριών Απασχόλησης για τους εξυπηρετούμενους της Κάριτας και καλή επικοινωνία και επαφή με τους πιθανούς εργοδότες
 • Παρακολουθεί και στέλνει ευκαιρίες απασχόλησης στους δικαιούχους σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 • Υποστηρίζει την ανάπτυξη βιογραφικών σημειωμάτων στην ελληνική γλώσσα
 • Διεξάγει συνεντεύξεις ως πρακτική στην ελληνική γλώσσα με τους δικαιούχους
 • Παρέχει υποστήριξη στους δικαιούχους για την επίλυση ζητημάτων με τον εργοδότη
 • Συντονίζει τις δραστηριότητες και το χρονοδιάγραμμα της ομάδας
 • Εκπαιδεύει και στηρίζει την ομάδα για τη διεξαγωγή εργαστηρίων
 • Χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων για να τεκμηριώσει την εμπλοκή των δικαιούχων στις δραστηριότητες του έργου
 • Συνεργάζεται με την ομάδα που ασχολείται με την διαχείριση των περιπτώσεων όπως επίσης και με άλλες ομάδες, εντός και εκτός του Οργανισμού

 

7.- Εργασιακό Περιβάλλον : Η εργασία πραγματοποιείται στην  Θεσσαλονίκη.

 

8.- Αποποίηση ευθύνης : Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πτυχίο  σπουδών  στις ανθρωπιστικές / κοινωνικές επιστήμες.
 • Τουλάχιστον δύο έτη εργασιακής εμπειρίας στο προσφυγικό θα συνεκτιμηθεί.
 • Καλή γνώση του περιβάλλοντος Απασχόλησης της Βορείου Ελλάδος και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης.
 • Προϋπηρεσία στην εργασιακή συμβουλευτική.
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας, συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα αλλά επίσης να συντονίζει αποτελεσματικά μια ομάδα·
 • Ικανότητα να οδηγήσει μια πολυπολιτισμική ομάδα με υψηλό επίπεδο σεβασμού για τον τοπικό πολιτισμό.·
 • Ισχυρές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ωριμότητα ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα ευαίσθητες καταστάσεις και ικανότητα επαγγελματικής διαχείρισης συναισθημάτων.
 • Εξαιρετικές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες στα αγγλικά και τα ελληνικά.
 • Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office.

 

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και

δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas4@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΣΔΔ 02/2020.

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται  η Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης  Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα της Κάριτας Ελλάς.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr.

Διαβάστε Επίσης  Θέση εργασίας Νοσηλευτή στο ΚΜΟΠ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!