Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος και Ψυχίατρος για το έργο “Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ”

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΟΠΑ – Β’ Κύκλος Υλοποίησης» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049246», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα τους ανατεθεί είναι το εξής:

«Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ»

Οι βασικές δραστηριότητες του φυσικού αντικειμένου του έργου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις εξής:

 • Πρόληψη: Ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας, αποστιγματισμός για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και Εκπαίδευση πανεπιστημιακής κοινότητας στην ανίχνευση ψυχικών δυσκολιών των φοιτητών (ψυχίατρος, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός).
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση σύμφωνα με τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που ενδείκνυνται ιατρικώς στην κάθε περίπτωση (ψυχίατρος και ψυχολόγος).
 • Υποστήριξη: Υποβοήθηση φοιτητών στην επικοινωνία με υπηρεσίες εντός και εκτός του ιδρύματος (κοινωνικός λειτουργός).

Κωδικός θέσης Α1: Ψυχίατρος

Αντικείμενο: Διάγνωση και αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα με έμφαση στην ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στο πανεπιστημιακό πλαίσιο και συμ-βολή στο σχεδιασμό στρατηγικής για την πρόληψη, την προαγωγή και τον αποστιγματισμό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ.

Προϋπολογισμός: έως 37.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 21 μήνες και μέχρι την 31η/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Οι υποψήφιοι για τη θέση Α1 θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Ιατρική ειδικότητα στην Ψυχιατρική ή στην Ψυχιατρική παιδιών και εφήβων.
 • Τουλάχιστον 8ετή εμπειρία σε δομές υπηρεσιών ψυχικής υγείας μετά την απόκτηση ειδικότητας.
 • Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (είναι απαραίτητο προσόν αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

Κωδικός θέσης Α2: Ψυχολόγος

Αντικείμενο: Αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω εργαλείων (τεστ προσωπικότητας, ψυχομετρικών, κ.λπ.) για τη διάγνωση ψυχικών και μαθησιακών δυσκολιών, και συμβολή στο σχεδιασμό στρατηγικής για την πρόληψη, την προαγωγή και τον αποστιγματισμό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ.

Προϋπολογισμός: έως 32.458,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 21 μήνες και μέχρι την 31η/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Οι υποψήφιοι για τη θέση Α2 θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε οργανωμένες δομές σε θέση που προϋποθέτει κλινική παρέμβαση μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 • Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

Κωδικός θέσης Α3: Κοινωνικός Λειτουργός

Αντικείμενο: Αντιμετώπιση ψυχικών και κοινωνικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω υποβοήθησης φοιτητών στην επικοινωνία με υπηρεσίες εντός και εκτός του ιδρύματος, υποστήριξη του ψυχίατρου και του ψυχολόγου στο έργο τους και στην υλοποίηση στρατηγικής για την πρόληψη, την προαγωγή και τον αποστιγματισμό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ.

Προϋπολογισμός: έως 28.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 21 μήνες και μέχρι την 31η/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Οι υποψήφιοι για τη θέση Α3 θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Σχολής κοινωνικής εργασίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία ως επαγγελματίας κοινωνικός λειτουργός σε οργανωμένες δομές.
 • Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ από τον ECDL ή αντίστοιχο φορέα πιστοποίησης, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών δια-δικτύου (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος-πρωτόκολλο), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 15/04/2020 (μέχρι τις 15:00).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΟΠΑ

 

Διαβάστε Επίσης  2.000 προσλήψεις επαγγελματιών υγείας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!