Θέσεις Εργασίας


Λειτουργοί Στήριξης στον Οργανισμό “Hope For Children” | Λάρνακα

Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ψάχνει για επαγγελματίες να στελεχώσουν τα πλαίσια παιδικής προστασίας ασυνόδευτων παιδιών στην Λάρνακα. Ο/η Λειτουργός στήριξης θα είναι αρμόδιος/α για τα καθημερινά καθήκοντα σχετικά με την λειτουργία της στέγης υπό την κατεύθυνση και εποπτεία της Συντονίστριας της Στέγης.


Μητρώο Συνεργατών γραμματειακής Υποστήριξης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» προβαίνει στην αναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου συνεργατών γραμματειακής υποστήριξης προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης.


Θέση Υπεύθυνου/ης Πεδίου και Διασύνδεσης (Φαρσί) στην Κάριτας Ελλάς | Θεσσαλονίκη

Πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος/η Πεδίου και Διασύνδεσης», ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.ΠΕ Ψυχολόγοι και ΠΕ/ΤΕ Σύμβουλοι Υποδοχής & Εξυπηρέτησης στη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της πράξης «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων» στο Δήμο Αθηναίων.


Εκπαιδευτικός στην Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της: 1η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018».


Πρόσληψη Διερμηνέα Φαρσί – Νταρί / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή | Δήμος Βοϊόυ

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Πεντάλοφο Κοζάνης του Δήμου Βοϊόυ αναζητά προς πρόσληψη ένα (1) Διερμηνέα Φαρσί – Νταρί / Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή.2 Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ/ΤΕ) με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.


ΠΕ Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής στο Δήμο Βόλου

Πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – ∆ημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.) που εδρεύει στο ∆ήµο Βόλου.


Θέσεις Εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών στην Κάριτας Ελλάς | Αθήνα

Η Κάριτας Ελλάς προκηρύττει την πλήρωση δύο (2) θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα «Κοινωνικός/ή Λειτουργός» ο οποίος/η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο έργο με Τίτλος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / ΕΣΤΙΑ.


Συνεργάτης/ιδα Διοικητικής Υποστήριξης με Σύμβαση Έργου στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), προβαίνει στη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5000996_Δ) για τη θέση του/της συνεργάτη/ιδας Διοικητικής Υποστήριξης ο/η οποίος/α θα αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη και την τήρηση των φακέλων διοικητικής παρακολούθησης του υποέργου.


PRAKSIS | Βοηθητικό Προσωπικό στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων στην Αθήνα

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «PRAKSIS» στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Aνοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της Πράξης «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: ΑΚΗΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 09, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προβαίνει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του ακόλουθου προσωπικού | Θέση (1) Βοηθητικού Προσωπικού (ΑΚΗΑ-ΒΠ).


Υπεύθυνος Έργου Κ.Δ.Β.Μ. της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ»

Το  Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 6432/394/14.10.2019 Απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:7Χ5Ο46ΨΖΣΠ-ΝΡΔ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου για τη θέση του Υπεύθυνου Ομάδας Έργου Κ.Δ.Β.Μ. της Πράξης με τίτλο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», με κωδικό ΟΠΣ 5002212.


error: Content is protected !!