Θέσεις ΕργασίαςΘέση Εργασίας Κοινωνιολόγου στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SAFER Level Crossing by integrating and optimizing road-rail infrastructure management and design-SAFER-LC»


Επιστημονικός/η Συνεργάτης/τιδα στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» –  Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών»Snr Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Manager @ International Rescue Committee / Greece

SCOPE OF WORK: The Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Senior Manager is in charge of the overall management of the MHPSS program on the islands, including budget holding, and the further development of the program. S/He is the technical and the managerial supervisor of the team Leaders on each location, S/He is reporting to the Head of Programs and liaises with the MHPSS Technical Advisor based at the HQ. S/He, in coordination with the Advocacy Department, will lead the advocacy priorities related to the MHPPS program. S/He is expected to travel frequently to the project locations for supervision purposes.


4 συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη.
Βοηθός Ερευνητή και Διαχειριστή προγράμματος για το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης | ΕΛΙΑΜΕΠ

Η θέση περιλαμβάνει πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα, γραμματειακή-διοικητική υποστήριξη, καθώς και κάποιες μετακινήσεις εκτός έδρας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για σύντομα χρονικά διαστήματα. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, και είναι διαθέσιμη από την 15η Δεκεμβρίου του 2019 και για 24 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης εφόσον εξασφαλισθεί η αντίστοιχη χρηματοδότηση.


2 Εξωτερικοί συνεργάτες στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες σχετικές με την πιστοποίηση των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) των ΑΕΙ και υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας σχετικών δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η ΑΔΙΠ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο (2) επιστήμονες, εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα έχουν ως έργο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των πιστοποιήσεων.
5 θέσεις εργασίας στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 660/13/42203/12-11-2019, για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», για πέντε (5) θέσεις για τη διοικητική και μηχανογραφική διαχείριση / υποστήριξη του προγράμματος.Νοσηλευτές στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Νοσηλευτές υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.


411 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει διάφορες πρακτικές ασκήσεις στην Γενική του Γραμματεία για να συμβάλλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολιτών και στην κατανόηση της λειτουργίας του οργάνου.Θέση Πρακτικής Άσκησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Cedefop) που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους Πανεπιστημίου και κατόχους διδακτορικού τίτλου. Το Cedefop εργάζεται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και την παροχή τεκμηριωμένων στοιχείων που συνθέτουν τη βάση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).Κοινωνικός Επιστήμονας και Διερμηνέας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων για την υλοποίηση του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ»

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων ανακοινώνει τη πρόθεση να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα και έναν (1) Διερμηνέα στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής οικονομικής βοήθειας και στέγασης στους αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας « ΕΣΤΙΑ » στη Λιβαδειά για το έτος 2019.


Mental Health Caseworker / Samos @ International Rescue Committee

Job Overview/Summary:  Under the guidance and direct supervision from the Senior psychologist and support by the Senior MHPSS manager, the mental health caseworker supports the MHPSS team in their work with people suffering with mental health concerns currently living in Vathy Reception and Identification Center (RIC) in Samos, who are referred by other actors through the established referral pathway system. She/he will enhance the individual and collective well-being and ensure that vulnerable people, including children and adults are safeguarded from harm. 


Εξωτερικός Συνεργάτης στον ΕΟΠΠΕΠ για την παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου για την «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος Euroguidance των ετών 2019 & 2020» στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας για την τριετία 2018 – 2020».


error: Content is protected !!