εκπαιδευτικοί θέσεις

2 θέσεις ΔΕΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Εργασία με έμφαση στην Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογία –Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις» και μία (1) θέση Καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία με έμφαση στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)».
Επόπτες/τριες παιδαγωγικού/εκπαιδευτικού έργου στο ΕΚΠΑ για το έργο «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με προσωπικό που θα αναλάβει την εποπτεία ή την παιδαγωγική ευθύνη εκπαιδευτικού έργου, 6 άτομα.


32 Θέσεις Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στις 31-12-2018 στο ΦΕΚ 1576/τ.Γ΄ η με αρ. Φε.16α/15870/21-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΖΛ46Μ9ΞΗ-Κ27) προκήρυξη πλήρωσης τριάντα δύο (32) συνολικά νέων…


Συμβάσεις στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθµών του Ο.Α.Ε.∆ εντός του Νοµού Αττικής και των Νοµών Αιτωλ/νίας, Αχαϊας, ∆ράµας, Ευρυτανίας, Ηµαθίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων.
error: Content is protected !!