συμβάσεις μίσθωσης έργου

Σύμβαση στο ΕΚΠΑ για τη Διοικητική υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος «Bringing languages and memories to foster multiple identities: «Never leave your backpack behind»»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με ένα (1) ΠΕ, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 14625 και τίτλο «Bringing languages and memories to foster multiple identities: «Never leave your backpack behind»»


ΠΕ Ψυχολόγος, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ Οικονομολόγος-Διοικητικός και Εκπαιδευτικός Α’βάθμιας στο Δήμο Δράμας

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).


3 Διαχειριστές ερευνητικών, μελετητικών & εκπαιδευτικών έργων & προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου τρεις (3) συνεργάτες για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων.


Συμβάσεις στο πλαίσιο του έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 9/2019 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερα άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου«REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.


2 Συμβάσεις για την Οργανωτική και Οικονομική Υποστήριξη του έργου «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 2018-2019» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 2018-2019» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη.


Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι και Εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά».


Εξωτερικός Συνεργάτης ΠΕ Διοικητικού στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της Ιατρικής Σχολής» για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.


2 άτομα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στην Ιατρική Σχολή Αθηνών του ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της Ιατρικής Σχολής».


error: Content is protected !!