συμβάσεις μίσθωσης έργου

Κοινωνικός Επιστήμονας και Οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πλήρωση δύο θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου (2) «ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ» της Πράξης «SODANET IN ACTION» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023637 στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΙΓΑΙΟY.Συγκρότηση Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών /-τριων στο ΚΕΘΙ

To Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών / -τριων (ΤΜΗΜΑ Γ) για την παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη δομών. 


error: Content is protected !!