συμβάσεις μίσθωσης έργου


Κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι και ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (79) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.


Εμψυχωτές-Συνεργάτες για τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων και τις θερινές κατασκηνώσεις στο πλαίσιο του έργου «Ένταξη και Εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και Εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων», προτίθεται να συγκροτήσει μητρώο για την κάλυψη των αναγκών του έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, Εμψυχωτές-Συνεργάτες για τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων και τις θερινές κατασκηνώσεις.


Μία σύμβαση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εθνικό Σημείο Επαφής για την Διασυνοριακή Υγεία στην Ελλάδα (Development of an eIDAS openNCP Connector for cross border eHealth)»

Σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εθνικό Σημείο Επαφής για την Διασυνοριακή Υγεία στην Ελλάδα (Development of an eIDAS openNCP Connector for cross border eHealth)».


Σύμβαση έργου για Διοικητική/Γραμματειακή Υποστήριξη στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Μία σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας ενός (1) έτους στο πλαίσιο υλοποίησης και υποστήριξης της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ERASMUS +KA103/2017 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Φοιτητών & Προσωπικού)» .


Ένας/Μία απόφοιτος/τη ΠΕ Διοικητικού στο ΕΑΠ

Ένας/Μία (1) απόφοιτος/τη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού (Πτυχιούχοι Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Φιλοσοφικών ή Παιδαγωγικών) ως ειδικός σύμβουλος της Διοίκησης, με έδρα την Πάτρα.


Σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του «ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων»

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο.


Δύο ΠΕ Ψυχολόγοι στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει δυο (2) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 24 του ν. 4386/2016) πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».


Ερευνητής/τρια για θέματα δικαιωμάτων προσφύγων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «COMMUNICATION, DIVERSITE, CULTURELLE ET SOLIDARITE» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+», προτίθεται να απασχολήσει 1 άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου.


error: Content is protected !!