Η εξέλιξη των ποσοστών δανεισμού των νοικοκυριών στην Ελλάδα για τα έτη 2004-2008

Ντούνης Ανδρέας

Το συνολικό χρέος των νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2008 υπερ-διπλασιάστηκε και έφτασε στο ποσό των 100,40 δις ευρώ από τα 40,8 δις ευρώ του Ιανουαρίου του 2004. Η κατάσταση δεν διέφερε και στους επιμέρους τομείς της στεγαστικής και της καταναλωτικής πίστης οι οποίοι εμφάνισαν συνεχή επεκτατική πορεία. Το χρέος των νοικοκυριών για στεγαστικά δάνεια μέσα στην τελευταία τετραετία  υπερδιπλασιάστηκε (από 26,9 δις  ευρώ τον Ιανουάριο του 2004 σε 65,73 δις ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2008) και το υπόλοιπο των νοικοκυριών σε καταναλωτικά δάνεια επίσης υπερδιπλασιάστηκε (από 12,69 δις ευρώ τον Ιανουάριο του 2004 σε 31,66 δις ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2008). Η επέκταση του δανεισμού δίνει μια πιο στοχευμένη εικόνα για την αύξηση του φαινομένου της υπερχρέωσης ανάμεσα στα Ελληνικά νοικοκυριά [1].

Ειδικότερα, αναφορικά με το συνολικό χρέος των νοικοκυριών πρός τις τράπεζες για καταναλωτικά,στεγαστικά και λοιπά δάνεια, για το έτος 2004 είχαμε αύξηση της τάξης των 10,9 δις ευρώ περίπου από την αρχή του έτους μέχρι τον Δεκέμβριο, έτσι τον Ιανουάριο του 2004 τα νοικοκυριά όφειλαν στα πιστωτικά ιδρύματα 40,8 δις ευρώ και στο τέλος του συγκεκριμένου έτους όφειλαν 51,63 δις ευρώ. Το επόμενο έτος είχαμε συνολική αύξηση των οφειλών των ελληνικών νοικοκυριών του μεγέθους των 13 δις ευρώ περίπου ( 65,69 δις ευρώ τον Δεκέμβριο του 2005 από τα 52,40 δις ευρώ οφειλών για τον πρώτο μήνα του ίδιου έτους). Το 2006 τα νοικοκυριά αύξησαν τις συνολικές οφειλές τους πρός τα χρηματο-πιστωτικά ιδρύματα κατά 13,3 δις ευρώ περίπου.

Έτσι τον Ιανουάριο του αναφερόμενου έτους οι συνολικές οφειλές ανέρχονταν στο μέγεθος των 66,73 δις ευρώ και μεγεθύνθηκαν στο ποσό των 80,23 δις ευρώ στο τέλος της χρονιάς. Το έτος 2007 εμφανίστηκε αύξηση του υπόλοιπου των νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα της τάξης των 12,4 δις ευρώ περίπου.

Tον Ιανουάριο του 2007 το συνολικό υπόλοιπο ανερχόταν στο ύψος των 81,52 δις ευρώ ενώ για το τέλος του έτους τα Ελληνικά νοικοκυριά είχαν συνολικές οφειλές ύψους 93,96 δις ευρώ.

Τέλος για το έτος 2008 είχαμε μία αύξηση των οφειλών της τάξης των 5,28 περίπου δις ευρώ από την αρχή του έτους μέχρι τον Σεπτέμβριο (95,12 δις ευρώ και 100,40 δις ευρώ αντίστοιχα)[2].

 


[1] Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από τα Στατιστικά Δελτία Οικονομικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος με περίοδο αναφοράς  από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2008.

[2] Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από τα Στατιστικά Δελτία Οικονομικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος με περίοδο αναφοράς  από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2008.

Διαβάστε Επίσης  Το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία

Be the first to comment on "Η εξέλιξη των ποσοστών δανεισμού των νοικοκυριών στην Ελλάδα για τα έτη 2004-2008"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!