Νόμος 4019/2011: Κοινωνική Οικονομία-Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και άλλες διατάξεις

κοινωνική οικονομία. Νόμος 4019, socialpolicy.gr, Yπουργείο Εργασίας, Κοινωνική Ασφάλισης και Πρόνοιας. αλληλεγγύηΟι βασικές ρυθμίσεις του νόμου 4019 είναι οι εξής:

1) Θεσμοθέτηση του πλαισίου της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και καταγραφή των φορέων της σε ένα Μητρώο, κατόπιν αξιολόγησης με αυστηρά κριτήρια. Τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται κατ’ ελάχιστο στον παρόντα νόμο και θα εξειδικευτούν, σε κοινή υπουργική απόφαση (άρθρο 14).

2) Θεσμοθέτηση μιας νέας μορφής κοινωνικής επιχείρησης που βασίζεται στον αστικό συνεταιρισμό, της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ. ), η οποία μπορεί να ενισχύεται από πόρους που προέρχονται μεταξύ άλλων από δωρεές τρίτων, από το κεφάλαιο της επιχείρησης, από την αξιοποίηση της περιουσίας της, από επιχειρηματικές δραστηριότητες, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από Ο.Τ.Α. κ.λπ. Η Κοιν.Σ.Επ.  λειτουργεί με τις εξής βασικές αρχές:

Την ελεύθερη συμμετοχή
-Τη δημοκρατική διοίκηση: «ένας εταίρος, μια ψήφος»
-Την αλληλεγγύη
-Τη περιορισμένη και δίκαιη διανομή του πλεονάσματος
-Το προβάδισμα του ατόμου έναντι του κεφαλαίου
-Την ανεξαρτησία απέναντι στο κράτος.
 
Αυτή η μορφή επιχείρησης έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική για την ένταξη στην αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη αλλά και ως έκφραση συλλογικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο με ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο.

3) Οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται, ανάλογα και με το σκοπό που επιτελούν σε τρεις κατηγορίες: α) Ένταξης, β) Κοινωνικής Φροντίδας και γ) Συλλογικού Σκοπού (άρθρο 2), ενώ αξιολογούνται βάσει της τήρησης των παραπάνω αρχών.

4) Καθώς οι υφιστάμενοι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), αποβλέπουν στην κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

Με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, η διαδικασία ίδρυσης-αδειοδότησης των Κοιν.Σ.Επ. είναι απλή και γρήγορη ενώ τηρούνται διαδικασίες διαφάνειας και δημοσιότητας αναφορικά με τις δραστηριότητές της μέσω υποχρεωτικής ανάρτησης στο διαδίκτυο του προγράμματος δράσης και των απολογισμών τους.

Αναγνώριση των υφιστάμενων φορέων κοινωνικής οικονομίας υπό το βασικό περιορισμό ότι είναι πάροχοι υπηρεσιών ή αγαθών προς το κοινωνικό σύνολο χωρίς να επιδιώκουν πρωτίστως το κέρδος (π.χ. συνεταιρισμοί, ΜΚΟ, σωματεία, Ιδρύματα, εθελοντικές οργανώσεις, προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια, κ.α.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του νόμου ρυθμίζονται διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με οργανωτικά και διοικητικά θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.”

Πληροφορίες:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πειραιώς 40 – Τ.Κ. 101 82
Αθήνα

Νόμος 4019/2011 (4051 KB)

 

http://www.ypakp.gr/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!