Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές με διαγωνισμό

Υποβολή αιτήσεων έως 8/8/2013 –  Α. Για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

1. Iωάννου Βαρύκα:  Μία (1) υποτροφία σε φοιτητές όλων των Σχολών του Εθν. και Καποδ. Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00

2. Βλάχου Νικολάου: Μία (1) υποτροφία σε άπορο άρρενα δευτεροετή φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 200,00.

3. Κων/νου Γεροστάθη: Μία (1) υποτροφία σε φοιτητή της Θεολογικής Σχολής που δεν έχει περιβληθεί ακόμη το ιερατικό σχήμα ή του Παιδαγωγικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταγόμενο  από το Ν.  Άρτας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 200,00

4.Ιωάννου Λαμπρίδου:  Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή της Ιατρικής Σχολής ή του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθν. & Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 200,00.

5. Λαμπρινής Λιόντα: Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή/τρια της Ιατρικής Σχολής του Εθν. και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 200,00.

 6.Γ. Μαυροκορδάτου   :  Δύο  (2) υποτροφίες σε άπορους  φοιτητές  της Θεολογικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας    Ευρώ 300,00.

 7.  Δημ. Μαυροκορδάτου :  Δέκα (10) υποτροφίες σε τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Παν/μίου Αθηνών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα του προηγούμενου παν/κού έτους (Γ΄ έτους). Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 300,00.

8. Έλλης Μιχελουδάκη: Μία (1) υποτροφία σε άπορους και εν γένει οικονομικά ασθενείς φοιτητές οποιουδήποτε Τμήματος ή Σχολής του ΕΚΠΑ που κατάγονται από το Ν. Ρεθύμνης. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 200,00.

9. Αντ. Παπαδάκη :  Εκατόν πενήντα έξι (156) υποτροφίες σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Εθν. και Καποδ.Παν/μίου Αθηνών. Σε Αθηναίους: Έντεκα (11), σε Επτανήσιους επτά  (7),  σε Ηπειρώτες: δεκατρείς  (13), σε Θεσσαλούς: δώδεκα (12), σε Θράκες: δεκαέξι (16), σε Κρητικούς: είκοσι εννέα   (29), σε Μακεδόνες: δέκα (10), σε Πελοποννήσιους: δεκαεννέα (19),  σε Στερεοελλαδίτες:  εικοσιέξι (26) και σε καταγόμενους από τα  Νησιά Αιγαίου: δεκατρείς  (13).  Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00

10.Μ.Ράδου:  Μία  (1) υποτροφία  σε φοιτητές  της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθν. και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, που κατάγονται   από το Δήμο Αθηναίων ή από την  ΄Ηπειρο και κατοικούν    μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων ή σε Δήμους και Κοινότητες της Ηπείρου, αποκλειομένων   των   καταγομένων  από Μ. Ασία (η καταγωγή των υποψηφίων καθορίζεται από την καταγωγή του πατέρα)  – Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300

11. Ι. Σφογγοπούλου :  Πέντε (5) υποτροφίες σε άπορους φοιτητές  όλων των Σχολών του Παν/μίου Αθηνών, καταγόμενους από το Ν. Μαγνησίας και κατά προτίμηση από τα είκοσι τέσσερα (24) χωριά του Πηλίου. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00

Β. Για προπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό

Κληρονομία Ηρακλέους Βόλτου:  Μία (1) υποτροφία  σε άπορο απόφοιτο Λυκείου για μετάβαση στην Αλλοδαπή (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία) προς εκμάθηση μιας των επιστημών Χημείας, Γεωπονίας Ηλεκτρομηχανικής. Μηναίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 600,00.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων :   8 – 8 – 2013


Πλήρες κείμενο

Διαβάστε Επίσης  Η μισθολογική κινητικότητα στην Ελλάδα (2008-2014)

Be the first to comment on "Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές με διαγωνισμό"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!