Δήμος Αθηναίων: Δικαιολογητικά και Αίτηση για την Έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  για την Έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών

1)        Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986,   στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος :

α)  είναι άνεργος.

β)  είναι ανασφάλιστος.

γ)  δε δικαιούται σύνταξη εσωτερικού η εξωτερικού.

δ) σε περίπτωση που ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει την Υπηρεσία μας και να  επιστρέψει το  βιβλιάριο.

ε)  δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση.

2)        Εκκαθαριστικό Εφορίας  (του προηγούμενου έτους, αντίγραφο δήλωσης του τρέχοντος έτους και Ε9 αν προκύπτουν ακίνητα και Ε2)  .

3)        Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφα όλων των σελίδων του Διαβατηρίου και Ειδικού δελτίου Ταυτότητας ομογενούς .

4)        Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατοικίας ) ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

5)        Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών.

6)        Δύο φωτογραφίες  (σε περίπτωση που εκδίδεται  για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφαλίστου)

7)        Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρει  το είδος της πάθησης ή βεβαίωση εισαγωγής  σε Νοσοκομείο, εφόσον παραμένει νοσηλευόμενος.

8)        Για έγγαμους απαιτούνται  δικαιολογητικά και  για τους δύο συζύγους,  εάν είναι  διαζευγμένοι   το διαζύγιο  και  εάν είναι  σε διάσταση  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986,   στην οποία να δηλώνεται ότι είναι σε διάσταση.

9)        Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης στον Ο.Γ.Α.  θα προσκομίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών για σύνταξη.

10)         Για άτομα με αναπηρία απαιτείται  αντίγραφο γνωμάτευσης υγειονομικής Επιτροπής  .

11)        Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος και δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη για το έτος…………..(Οι βεβαιώσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ- ΟΑΕΕ- ΟΓΑ περί μη ασφάλισης ζητούνται αυτεπάγγελτα).

12)        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (ζητείται αυτεπάγγελτα).

13)        Στην περίπτωση βραχυπρόθεσμης ανανέωσης του βιβλιαρίου (μέχρι 2 μήνες) κατατίθεται και το υπάρχον βιβλιάριο.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1)    Όμοια δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών

2)    Βεβαίωση νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

1)    Εκκαθαριστικό Εφορίας.

2)    Φωτοτυπία Ταυτότητας  (διπλής όψης).

3)    Και κατά περίπτωση λοιπά δικαιολογητικά.

 

Η Υπηρεσία του Δήμου επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: 09:00-15:00

Σημείωση: Πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων και στα κατά τόπους Σημεία Εξυπηρέτησης του Δημότη.(Ώρες λειτουργίας 08:00-20:00)

 

Αίτηση:

Αίτηση για την Έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών

 

Διαβάστε Επίσης  Για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία για την ευημερία των παιδιών στα χρόνια της λιτότητας και μετά

Be the first to comment on "Δήμος Αθηναίων: Δικαιολογητικά και Αίτηση για την Έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!