Ευρωπαϊκή δράση Τeachers4Εurope

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το 2013-2014 προσκαλεί τους 175 ενεργούς Τeachers4Εurope καθώς και τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ενίσχυση της δράσης Τeachers4Εurope και να λειτουργήσουν εθελοντικά ως πρεσβευτές της ιδέας και πολλαπλασιαστές των στόχων του Τeachers4Εurope (Τ4Ε).

Στόχος είναι να ενισχυθεί το δίκτυο των Τ4Ε μέσω της επιλογής και εκπαίδευσης σε πρώτη φάση πρεσβευτών Τ4Ε σε τοπικό επίπεδο που θα ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές και θα υποστηρίξουν μια σειρά επιμορφώσεων/εργασιών με υποψήφιους Τ4Ε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή τους. Σε δεύτερη φάση, οι εκπαιδευμένοι πρεσβευτές Τ4Ε μαζί με τους νέους υποψήφιους Τ4Ε που θα επιλεγούν σε επόμενο στάδιο, θα δημιουργήσουν μια ολιγομελή ομάδα επιμόρφωσης/εργασίας προκειμένου να οργανώσουν την περαιτέρω διάδοση των στόχων του προγράμματος με τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών στην ευρύτερη σχολική κοινότητα της περιοχής τους (συναδέλφους, γονείς, μαθητές).

Η επιμόρφωση/εργασία που θα πραγματοποιηθεί εθελοντικά από τους εκπαιδευμένους πρεσβευτές Τ4Ε είναι μια αποκεντρωμένη και ευέλικτη μορφή περαιτέρω διάδοσης του προγράμματος, η οποία θα αφορά εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων σχολείων ή δικτύου όμορων σχολείων μιας περιοχής που θα αποδεχτούν κι αυτοί εθελοντικά να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως υποψήφιοι Τ4Ε. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν ενεργά και αφού ολοκληρώσουν την επιμόρφωση/εργασία τους θα ενταχθούν στο ήδη υπάρχον δίκτυο των Τ4Ε.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερεις διακριτές φάσεις:

1. επιλογής των υποψηφίων Τ4Ε πρεσβευτών, μέχρι τις 15/11/2013

2. εκπαίδευσης των υποψήφιων Τ4Ε ambassadors, μέχρι τις 7/1/2014

3. διεξαγωγή των τοπικών επιμορφώσεων/εργασιών, μέχρι τέλη 3/2014 και

4. παρουσίασης αποτελεσμάτων, μέχρι το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς

ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των ‘T4E Ambassadors’

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι αρχικά να υποβοηθήσει τους “Τ4Ε Ambassadors να δημιουργήσουν το δικό τους πρωτότυπο σχέδιο ανάπτυξης της επιμόρφωσης των νέων υποψηφίων Τ4Ε. Στη συνέχεια θα εκπαιδευτούν όλοι μαζί προκειμένου να αποκτήσουν επαρκή γνώση του αντικειμένου που θα εκπαιδεύσουν: ιεράρχηση στόχων, μέθοδοι, δόμηση υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού, συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής. Ο ρόλος τους είναι να διευκολύνουν, να κινητοποιούν και να εμπνέουν τη δημιουργία και λειτουργία των τοπικών ομάδων επιμόρφωσης/εργασίας.

-Οι συμμετέχοντες θα κληθούν, κατ’ αρχήν να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές συναντήσεις διάρκειας 10 ωρών εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.teachers4europe.gr κατά τις ημερομηνίες 20 Νοεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2013

-Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκπαίδευση διάρκειας 20 ωρών με φυσική παρουσία, σε εκπαιδευτικό κέντρο στο Νομό Μαγνησίας στις ημερομηνίες 4,5,6 Ιανουαρίου 2014

-μέχρι το τέλος της χρονιάς 2013- 2014 θα γίνει η παρουσίαση των εργασιών σε τέσσερα περιφερειακά κέντρα

Κατά τη διάρκεια της δράσης οι συμμετέχοντες πρεσβευτές Τ4Ε θα υλοποιήσουν εθελοντικά τις προκαθορισμένες επιμορφώσεις/εργασίες στην ευρύτερη περιοχή όπου εργάζονται καθώς επίσης και μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τους διατεθεί, με στόχο να εμφυσήσουν στους νέους συμμετέχοντες υποψήφιους Τ4Ε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, το ενδιαφέρον για την κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω των επιμορφώσεων/εργασιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι υποψήφιοι πρεσβευτές Τ4Ε πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και να φέρουν τον τίτλο Τeachers4Εurope ή Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Να ασκούν διδακτικό ή διοικητικό έργο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 εντός της Ελλάδας.
 • Να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται στην προκήρυξη / πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται παραπάνω δεν θα μετέχουν στη φάση αξιολόγησης και επιλογής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και η τελική επιλογή των τριάντα (30) Τ4Ε Ambassadors θα γίνει σε δύο στάδια. Το πλαίσιο αξιολόγησης θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο www.teachers4europe.gr

Α’ Στάδιο: Σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι, θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στη δράση η οποία θα αξιολογηθεί με βάση τα παρακάτω κριτήρια

 • Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός: ενδιαφέρον για κοινή οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με την Ε.Ε.
 • Διδακτική Εμπειρία και Επάρκεια: Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας όπως υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προώθηση κριτικής σκέψης, συμμετοχική διδασκαλία.
 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμορφωτική Δράση, Δημοσιεύσεις και γενικότερα κοινωνική Δράση
 • Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με την ηλεκτρονική κατάθεση ανάλογων πιστοποιητικών
 • Αυτό-αξιολόγηση: εντοπισμός από τους εκπαιδευτικούς των δυνατών τους σημείων και σημείων προς περαιτέρω βελτίωση.
 • Αξιοποίηση της εκπαίδευσης “ Teachers 4 Europe 2012-2013”: τρόποι αξιοποίησης της εκπαίδευσης εντός και εκτός των σχολείων στα οποία εργάζονται
 • Σχέδιο Εργασίας (project plan) με στόχο να αναπτυχθεί και να τεκμηριωθεί από τους υποψήφιους πρεσβευτές T4E η οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδεύσεων που θα κληθούν εθελοντικά να διενεργήσουν με ομάδα νέων εκπαιδευτικών. Τα σχέδια εργασίας θα τεκμηριώνονται ως προς:
 • Τα κίνητρα της πρωτοβουλίας τους να λειτουργήσουν ως Τ4Ε Αmbassadors
 • Τον καινοτομικό χαρακτήρα
 • Την μεθοδολογία οργάνωσης και υλοποίησης
 • Απαιτήσεις και εφικτότητα υλοποίησης
 • Εμπόδια και τρόποι αντιμετώπισης τους
 • Την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα σε σχέση με την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας

Β’ Στάδιο: Σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από το Στάδιο Α’, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω φυσικής παρουσίας ή μέσω Skype σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα (οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από το Στάδιο Α, θα πρέπει άμεσα να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν αίτημα για ορισμό μέρας και ώρας της συνέντευξης)

Με την ολοκλήρωση των  σταδίων Α’ & Β’  της αξιολόγησης,  θα συνταχτεί πίνακας κατάταξης ανά περιφέρεια με τη συνολική βαθμολογία και θα επιλεχθούν οι 30 υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο των σταθμισμένων κριτηρίων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ενημέρωση των υποψηφίων, σε όλα τα στάδια αξιολόγησης έως και την τελική επιλογή, θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.teachers4europe.gr, αλλά και μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής θα λάβουν αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής καθώς και τον μοναδικό Κωδικό της Ηλεκτρονικής τους Αίτησης.

Στους τελικούς επιλεχθέντες θα σταλεί η φόρμα αποδοχής της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως επίσης και για τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή.

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι δωρεάν. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην κεντρική εκπαίδευση (4,5,6/01/2014) θα καλυφθούν από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα .

Υπηρεσίες ενημέρωσης θα παρέχονται ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, από τη Γραμματεία του προγράμματος, σε ώρες γραφείου 09.00-17.00 μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.teachers4europe.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο www.teachers4europe.gr

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 

Διαβάστε Επίσης  Σημείωμα Πολιτικής για τις Στεγαστικές Συνθήκες των παιδιών στην Ε.Ε

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!