Υποχρέωση ενημέρωσης του εργαζομένου σχετικά με τους ισχύοντες όρους εργασίας

Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ > Απασχόληση και κοινωνική πολιτική > Δικαιώματα απασχόλησης και οργάνωση της εργασίας —  Υποχρέωση ενημέρωσης του εργαζομένου σχετικά με τους ισχύοντες όρους εργασίας

Η παρούσα οδηγία υποχρεώνει τον εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο σχετικά με τους ισχύοντες όρους στη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας. Αυτή ορίζει τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να κοινοποιούνται στην περίπτωση εθνικών και εκπατρισμένων εργαζομένων αντίστοιχα. Εξάλλου η οδηγία προσδιορίζει τα επιτρεπόμενα μέσα πληροφόρησης καθώς και τις επιβαλλόμενες προθεσμίες.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, περί της υποχρέωσης του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο σχετικά με τους ισχύοντες για τη σύμβαση ή την εργασιακή σχέση όρους.

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε μισθωτό που έχει σύμβαση ή καθορισμένη και/ή διεπόμενη από το ισχύον στο κράτος μέλος δίκαιο εργασιακή σχέση. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξαιρέσουν τους εργαζόμενους με σύμβαση ή εργασιακή σχέση:

 • συνολικής διάρκειας που δεν υπερβαίνει το μήνα και/ή εβδομαδιαίας διάρκειας που δεν υπερβαίνει τις οκτώ ώρες·
 • ή περιστασιακού και/ή ιδιάζοντος χαρακτήρα, εφόσον αντικειμενικοί λόγοι αιτιολογούν τη μη εφαρμογή.

Υποχρέωση ενημέρωσης

Ο εργοδότης οφείλει να γνωστοποιεί στο μισθωτό τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

 • την ταυτότητα των συμβαλλόμενων μερών·
 • τον τόπο εργασίας·
 • τον τίτλο, το βαθμό, την ποιότητα, την κατηγορία απασχόλησης, το χαρακτηρισμό ή τη συνοπτική περιγραφή της εργασίας·
 • την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της εργασιακής σχέσης·
 • την προβλεπόμενη διάρκεια, σε περίπτωση προσωρινής σύμβασης ή εργασιακής σχέσης·
 • τη διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών ή τους όρους χορήγησης ή καθορισμού της·
 • την προθεσμία προειδοποίησης εκ μέρους τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζομένου σε περίπτωση λήξης της σύμβασης ή της εργασιακής σχέσης ή, ελλείψει αυτής, των όρων καθορισμού της προθεσμίας·
 • το βασικό ποσό και τα λοιπά συστατικά στοιχεία της αμοιβής, καθώς και την περιοδικότητα καταβολής της·
 • την κανονική διάρκεια εργασίας του εργαζομένου·
 • ενδεχομένως, παραπομπή σε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις.

Μέσα ενημέρωσης

Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνονται είτε σε γραπτή σύμβαση εργασίας, είτε σε επιστολή πρόσληψης, είτε σε ένα ή περισσότερα έγγραφα. Η επίδοση των εν λόγω εγγράφων στον εργαζόμενο οφείλει να πραγματοποιηθεί το αργότερο δύο μήνες μετά την έναρξη της εργασίας. Εφόσον δεν επιδοθεί στον εργαζόμενο κανένα από αυτά τα έγγραφα εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, πρέπει να του επιδοθεί από τον εργοδότη υπογεγραμμένη γραπτή δήλωση.

Εκπατρισμός εργαζομένου

Εφόσον ο εργαζόμενος καλείται να εργαστεί σε άλλη χώρα, πρέπει να έχει στην κατοχή του, πριν αναχωρήσει, ένα από τα προβλεπόμενα στο σημείο 3 έγγραφα, όπου θα εμφαίνονται επίσης:

 • η διάρκεια εργασίας στο εξωτερικό·
 • το νόμισμα καταβολής της αμοιβής·
 • ενδεχομένως, τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την εργασία·
 • και, ενδεχομένως, οι όροι επαναπατρισμού του εργαζομένου.

Οι εν λόγω όροι δεν ισχύουν εφόσον η διάρκεια εργασίας δεν υπερβαίνει το μήνα.

Κάθε τροποποίηση των στοιχείων της σύμβασης ή της εργασιακής σχέσης πρέπει να γίνεται εγγράφως.

Η οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν ή να εισαγάγουν ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους διατάξεις.

Πλαίσιο

Σκοπός της οδηγίας είναι να προστατεύονται οι μισθωτοί από τη μη αναγνώριση των δικαιωμάτων τους, δεδομένης της πληθώρας των κατηγοριών σχέσεων εργασίας, με το να καθιερωθεί σε κοινοτικό επίπεδο η υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει, γραπτώς, τον εργαζόμενο σχετικά με τους όρους εργασίας.

Πηγή: europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!