Έκθεση: «Χρησιμοποιώντας τους Δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ένταξη των Μεταναστών»

Συγγραφείς της Έκθεσης: Thomas Huddleston, Jan Niessen και Jasper Dag Tjaden 

Η έκθεση «Χρησιμοποιώντας τους Δείκτες της ΕΕ για την Ένταξη των Μεταναστών» εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών (ESN) και της Ομάδας Πολιτικής για την Μετανάστευση (Migration Policy Group (MPG) ως εργαλείο για την παρακολούθηση της ένταξης των μεταναστών και της αξιολόγησης των πολιτικών ένταξης. Παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού πληθυσμού, το γενικό πλαίσιο της χώρας και των εθνικών πολιτικών ένταξης εξετάζονται σε σχέση με τις κοινωνιακές ενταξιακές εκροές σε τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κοινωνική ένταξη και η ενεργός ιδιότητα του πολίτη, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πιλοτικοί Ευρωπαϊκοί Δείκτες Ένταξης της Σαραγόσα . Η έκθεση διερευνά τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι δείκτες ώστε να κατανοηθούν  τα εθνικά πλαίσια, αξιολογεί τα αποτελέσματα των πολιτικών, και δημιουργεί στόχους για τη βελτίωση της ενταξιμότητας.

Η παρούσα έκθεση σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση των δεικτών της Ε.Ε. για την ένταξη των μεταναστών στις πολιτικές συζητήσεις βασίζεται σε έρευνα που αναλαμβάνεται από μια ad hoc ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την MPG, συμπεριλαμβάνοντας επιστήμονες από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (ULB) και το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD) στη Βιέννη. Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε έγγραφα συζήτησης τα οποία σχολιάσθηκαν για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Εθνικά Σημεία Επαφής για την Ένταξη (ΕΣΕΕ) και στη συνέχεια με περίπου 300 κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς ενσωμάτωσης και ακαδημαϊκούς από τα 27 κράτη μέλη και τη Νορβηγία που συμμετείχαν σε τρία σεμινάρια εμπειρογνωμόνων που διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2012. Οι συμμετέχοντες των σεμιναρίων κλήθηκαν να κάνουν παρουσιάσεις σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση των δεικτών ένταξης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα συμπερασματικά έγγραφα συνόψισαν τα κύρια πορίσματα των σεμιναρίων. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ΕΣΕΕ βοήθησαν στην βελτιστοποίηση των ερευνητικών ερωτημάτων και ήλεγξαν κατά πόσο τα αποτελέσματα μπορούν να ερμηνευθούν και να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των πολιτικών. Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου κατανόησαν καλύτερα πώς οι πολιτικές και τα αποτελέσματα μπορούν να μετρώνται και να παρακολουθούνται, όπως γίνεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών. Η τελική αυτή έκθεση χωρίζεται σε τρία μέρη, της οποίας προηγείται αυτή η εισαγωγή.

Το Μέρος Ι της παρούσας έκθεσης εξερευνά το πώς τρεις τύποι παραγόντων επηρεάζουν τα κοινωνιακά ενταξιακά αποτελέσματα σε τέσσερις τομείς και ως εκ τούτου μπορεί να ενημερώσει τις πολιτικές ένταξης. Οι τρεις τύποι παραγόντων αφορούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού πληθυσμού, το γενικό πλαίσιο της χώρας και των ειδικών πολιτικών για τη μετανάστευση και την ένταξη. Οι τέσσερις τομείς είναι η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κοινωνική ένταξη και η ενεργός ιδιότητα του πολίτη. Στις περιοχές αυτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε έναν αρχικό αριθμό δεικτών (Δείκτες της Σαραγόσα), που χρησιμοποιούνται σε αυτό το πρόγραμμα. Συνολικά, η ανάλυση επιβεβαιώνει τη σημασία και τη χρησιμότητα των δεικτών της Σαραγόσα. 

Το Μέρος ΙΙ επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα και την αξιοπιστία από τις κύριες πηγές για τον υπολογισμό των δεικτών ένταξης που εξετάζονται στο πλαίσιο της έκθεσης. Περιλαμβάνει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ-(EU-LFS), τις Κοινοτικές Στατιστικές για το Εισόδημα και τις Συνθήκες Διαβίωσης (EU-SILC), το Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για την Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών (PISA), καθώς και τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat για την μετανάστευση. Αυτές αποτελούν εδραιωμένες διεθνείς και συγκριτικές πηγές δεδομένων που βασίζονται σε δεδομένα που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο, συχνά από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. 

Το Μέρος ΙΙΙ παρουσιάζει διάφορες εναλλακτικές λύσεις που αντικατοπτρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι δείκτες για την κατανόηση των εθνικών πλαισίων, της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών, και την χρήση στόχων για τη βελτίωση της ενταξιμότητας. Χρησιμοποιεί τους υφιστάμενους εθνικούς και κοινοτικούς δείκτες ως αφετηρία για προβληματισμό. Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν την (διαρκώς μεταβαλλόμενη) κατάσταση σε κοινωνίες με πολίτες και κατοίκους με ή/και χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι δείκτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ των πολιτικών ένταξης και των κοινωνιακών αποτελεσμάτων, για παράδειγμα με την παρακολούθηση των δικαιούχων των πολιτικών και τη διενέργεια robust αξιολογήσεων αντικτύπου. 

Η έκθεση είναι διερευνητικού και περιγραφικού χαρακτήρα. Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της διεθνούς και συγκριτικής έρευνας, τα αποτελέσματα της παρούσας έκθεσης αποτελούν μια ουσιαστική συμβολή στη συζήτηση για την εξέλιξη και την έρευνα για την ανάπτυξη και τη χρήση των δεικτών ένταξης πάνω στους οποίους μπορεί να οικοδομηθεί η δράση των πολιτικών και κοινωνικών φορέων ένταξης.

Μετάφραση: Ντούνης Ανδρέας

socialpolicy.gr

__________________

Πηγή: http://ec.europa.eu/ewsi/en/resources/detail.cfm?ID_ITEMS=37216

 

Διαβάστε Επίσης  H περιοδολόγηση της έννοιας της φροντίδας στην κοινωνική πολιτική και η σχέση της με το φύλο: από τον δυϊσμό στη σύνθεση και στη διαφορά

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!