Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Στόχος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (ΕΠΑ) είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και η ανάλυση των τάσεων στις αγορές απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης.

ΠΡΑΞΗ

Ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τη σύσταση Ομάδας Ευρωπαίων Παρατηρητών, στον τομέα της απασχόλησης [ΕΕ C 328 της 30.12.1989].

ΣΥΝΟΨΗ

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ) είναι ένα σύστημα πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές απασχόλησης και τις τάσεις στις αγορές απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στόχος του είναι η ανάλυση της προβλεπόμενης εξέλιξης των αγορών εργασίας, ιδίως στους τομείς δραστηριότητας που επηρεάζονται περισσότερο από την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

Έχει τα εξής κύρια καθήκοντα:

  • συλλογή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων από τα κράτη μέλη της ΕΕ·
  • ανάλυση για τις μείζονες εξελίξεις ανά τομέα·
  • διάδοση των αποτελεσμάτων στους οικονομικούς και κοινωνικούς υπεύθυνους, ειδικότερα στους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους.

Το Παρατηρητήριο αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών, των υποψήφιων για προσχώρηση στην ΕΕ χωρών και των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η λειτουργία του στηρίζεται σε μία συντονιστική μονάδα και σε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων.

Κοινοτικό σύστημα τεκμηρίωσης για την απασχόληση (SYSDEM)

Το SYSDEM  είναι δίκτυο αποτελούμενο από εμπειρογνώμονες που προέρχονται από ανεξάρτητα εθνικά ερευνητικά ιδρύματα. Το εν λόγω δίκτυο συμβάλλει στην υλοποίηση των καθηκόντων του ΕΠΑ, χάρη στην:

  • εκπόνηση εκθέσεων αξιολόγησης και έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής που εφαρμόζεται στον τομέα της αγοράς εργασίας·
  • ανάλυση των πολιτικών προτεραιοτήτων για την απασχόληση·
  • ανάλυση των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση.

**Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.05.2011

europa.eu/legislation_summaries/

Διαβάστε Επίσης  «Φύλο, κράτος πρόνοιας και ανθεκτικότητα στην κρίση» | Νέα κυκλοφορία από τις Εκδόσεις νήσος

Be the first to comment on "Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!