Γνώση Χειρισμού Η/Υ: Τρόποι Απόδειξης

Η Γνώση Χειρισμού Η/Υ αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα σε αρκετές από τις προκηρύξεις μέσω Α.Σ.Ε.Π. Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τους τρόπους απόδειξης γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Πρώτος τρόπος είναι τα πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή που εκδίδονται από φορείς που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) – {πρώην Ο.Ε.Ε.Κ}.

Επίσης, η απόδειξη γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή πραγματοποιείται με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω:

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

1.  Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις τους, οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:

α) ECDLEλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)  ή PeopleCert Ελλάς   ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

β) VellumGlobalEducationalServices S.A. (22.2.2006),

γ) Infotest (22.2.2006)

δ)ΙCTHellasΑ.Ε. (22.2.2006) ήICTEurope (18.7.2007 αλλαγήονομασίαςτηςΙCTHellasΑ.Ε.)

ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)

στ) ACTAΑ.Ε. (17.5.2006)

ζ) ISKILLSA.E. (14.9.2007)

η) ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18-12-2007) ήΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ (Μετηναριθ.Γ/12485  /21.5.2009 πράξημετονομασίαςτηςΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ) ήΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (Μετηναριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOSCERT ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-9-2009)

 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς  είναι τα εξής:

           α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς

 • ECDL Core Certificate
 • ECDL Start Certificate
 • ECDL Progress Certificate
 • ECDL Profile Certificate

           β)VellumGlobalEducationalServices S.A.

 • Cambridge International Diploma in IT Skills
 • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency

           γ) Infotest

 • Internet and Computing Core Certification (IC3)
 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert)
 • InfotestCertifiedBasicUser (ICBU) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων << Επεξεργασία Κειμένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>,  <<Υπηρεσίες Διαδικτύου>>, <<Παρουσιάσεις>> και <<Βάσεις Δεδομένων>>)

           δ) ΙCTHellasΑ.Ε. ή ICTEurope

 • ICT Intermediate A
 • ICT Intermediate B
 • ICT Intermediate C

           ε) ΚΕΥ-CERT

 • Key Cert IT Basic
 • Key Cert IT Initial

          στ) ACTAΑ.Ε.

 • CertifiedComputerUser (CCU)

         ζ) ISKILLS A.E.

 • BasicI.T. Standard
 • BasicI.T. Thematic
 • Basic I.T. Core

          η)ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ –  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ

 •  Basic  Skills ή  Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
 • Basic  ή InfocertBasic (25. 6.2008 αλλαγήονομασίαςτίτλου)
 • Integration SkillsήInfocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

          θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 •  BasicOffice
 • Business  Office

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΠ/41791/5.12.2013 απόφαση της υπ΄ αριθ. 91/5.12.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ και μέχρι 31/12/2011, παρατείνεται έως 30/6/2014.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί , μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που διορίζεται. Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται  δεκτά.

Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 30.6.2014, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ .και η ισχύς τους έληγε την 31.12.2013 , με την εξής ονομασία:

        α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEKCOMPUTERSOCIETY-Ε.Π.Υ.

        β) Cambridge International Examinations από  UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία VellumGlobal Educational Services).

        γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS)και

        δ) BTEC in ICT ήOnline AwardinICT από LONDON LEARNING (εταιρείαΙCT Hellas Α.Ε.).

2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

 

Διαβάστε Επίσης  Το Συμβούλιο καταλήγει σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το προσωρινό μέσο SURE

3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης  είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

 

4. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και  με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος , εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας , γίνονται δεκτοί , δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 30/6/2014.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

–     Πληροφορικής  

–     Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  

–     Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών  

–     Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

–     Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών  

–     Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής   

–     Επιστήμης Υπολογιστών

–     Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών  

–     Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων  

–     Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  

–     Επιστήμης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών 

–     Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 

–     Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 

–     Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών

–     Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική

–     Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

–     Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ

–     Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

–     Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

–     Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
        ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

 

Διαβάστε Επίσης  Σεμινάρια Πιστοποίησης Πληροφορικής (ΑΣΕΠ-ΕΟΠΠΕΠ): Δωρεάν Εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση ή Δια ζώσης Μαθήματα

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

–    Πληροφορικής

–    Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 

–    Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  

–     Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

–     Βιομηχανικής Πληροφορικής

–     Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

–     Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

–     Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

–     Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

–     Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)  

–     Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

–     Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

–     Διαχείρισης  Πληροφοριών

ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

–    Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας  του τομέα Πληροφορικής, ή

–    Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :

        i)     Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής –  Δικτύων Η/Υ,

       ii)    Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

–    Απολυτήριος τίτλος :

        i)   κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

        ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή

        iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
      

ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων  της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

There is one comment

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!