Εθνικά Σχέδια Δράσης της Γαλλίας για την Κοινωνική Ενσωμάτωση 2003-2005 και 2006-2008

Κύριες προκλήσεις , σκοποί και στόχοι

— Κύριες προκλήσεις και προτεραιότητες

Παρ’όλες τις προσπάθειες , η Γαλλία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις που απαιτούν μία δυναμική αντιμετώπιση και έναν μακροπρόθεσμο συντονισμό. Αυτές οι προκλήσεις , που αναγνωρίζονται και από την Γαλλία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι :

 • Η Ανεργία  που παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα στη Γαλλία, παρ΄όλη τη σημαντική μείωση που σημειώθηκε το 2006. Το ποσοστό της ήταν 8,9% και υπήρχαν 2.100.000 άτομα που αναζητούσαν εργασία.
 • Οι μαθησιακές δυσκολίες των ατόμων που κατέχουν τις βασικές επαγγελματικές δεξιότητες και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από την μη συνέχιση της εκπαίδευσης σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Τα προβλήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων ατόμων . Παρ’όλη την βελτίωση του δείκτη κοινωνικής ενσωμάτωσης πάνω από το 20% των νέων ατόμων με ηλικία κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι.
 • Οι ελλειματικές παροχές κοινωνικής στέγασης με συνέπεια την αδυναμία κάλυψης των στεγαστικών αναγκών.
 • Οι ισχυρές τοπικές διακρίσεις που επικρατούν στις πολείς όπου υπάρχουν ευαίσθητες κοινωνικά περιοχές.
 • Η εξακολούθηση των συμπεριφορών φυλετικής διάκρισης και ρατσισμού.
 • Η συνέχιση της προσπάθειας για την ενσωμάτωση των μεταναστών.

Ε2. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης 2003-2005

Σε αρμονία με τις στρατηγικές της Λισαβόνας , το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση στην Γαλλία για τα έτη 2003- 2005 ξεκίνησε να παρέχει απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην:

-Δημιουργία καινοτόμων συνθηκών και εξισορροπημένη ανάπτυξη της αγοράς εργασίας

Προτιμήθηκε ως μέτρο η επιστροφή στην απασχόληση όλων και η έξοδος από την λογική της κοινωνικής βοήθειας. Έτσι το πρόγραμμα ΄΄Πλάνο και Νόμος΄΄ για την κοινωνική συνοχή ,που ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου 2005, έδωσε την δυνατότητα για την αναδόμηση της Υπηρεσίας Δημόσιας Απασχόλησης ( Public Employment Service) και την ενδυνάμωση της ενίσχυσης περισσοτέρων ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αναζητούν εργασία. Η αναζωογόνηση της εκμάθησης και της εκπαίδευσης ανταποκρίνεται στο αίτημα των νέων ατόμων που βιώνουν δυσκολίες ενσωμάτωσης στην απασχόληση. Η αναδιοργάνωση των υποστηρικτικών νομικών θεσμών και η καθιέρωση των μελλοντικών νομικών βάσεων που είναι άμεσα προσβάσιμες στους δικαιούχους των κατώτατων κοινωνικών επιδομάτων δείχνουν ήδη τις θετικές τους επιδράσεις στην ανεργία, με την συνεχή της μείωση για αρκετούς μήνες. Μέτρα για την βελτίωση του τομέα της ενσωμάτωσης μέσω της οικονομικής δραστηριότητας όπως επίσης και βοήθεια στην δημιουργία Εταιριών από άτομα που αναζητούν εργασία συμμετέχουν σε αυτό το κίνημα.

-Ενδυνάμωση της πρόληψης των κινδύνων του κοινωνικού αποκλεισμού , είτε μέσω υπηρεσιών που σχετίζονται με την στέγαση είτε με την ισότητα των ευκαιριών και που αφορούν πιο συγκεκριμένα τα παιδιά και τα νεαρά άτομα με τον υψηλότερο κίνδυνο αποτυχίας

Για αυτό τον σκοπό αναπτύχθηκαν προγράμματα κοινωνικής στέγασης για περίπου 250000 άτομα καθώς και 400.000 νέοι οικισμοί που προγραμματίστηκαν για μία χρονική περίοδο μέχρι το 2011 όπως επίσης για τα επόμενα πέντε χρόνια που θα είναι διαθέσιμα για 300.000 ιδιωτικούς οικισμούς.

Επιπρόσθετα υπήρξε μία σημαντική αλλαγή στην πολιτική σχετικά με την εκπαίδευση στις χαμηλές τις βαθμίδες για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών βάσεων ως μία απάντηση σε μία από τις κύριες αιτίες της σχολικής αποτυχίας καθώς και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα νεαρά άτομα την στιγμή της έναρξης της απασχόλησής τους.

Παρομοίως, η επιτυχία των προγραμμάτων εκπαίδευσης μπορεί να κινητοποιήσει τα μέσα που είναι απαραίτητα για να λυθούν , όταν έχουν αναγνωριστεί , τα προβλήματα της παιδικής και εφηβικής εκπαίδευσης.

-Παγιοποίηση της κινητοποίησης όλων των φορέων στον αγώνα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού με την Επανένωση ενός εθνικού Συνεδρίου τον Ιούλιο του 2004 , που ακολουθήθηκε από μία διαυπουργική επιτροπή για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού

Ως συνέπεια αυτών ήταν η βοήθεια της ενδυνάμωσης των συναλλαγών μεταξύ των διαφορετικών φορέων όπως τα ιδρύματα , οι οργανώσεις και οι εκλεγμένοι αρμόδιοι με σκοπό την αναγνώριση νέων μέσων προόδου. Επιπρόσθετα , λαμβάνοντας υπόψη την απευθείας έκφραση των αιτημάτων των ατόμων που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, έχουν προωθηθεί διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο την παροχή καταλληλότερων λύσεων για τις ανάγκες του ευπαθούς πληθυσμού και πιο συγκεκριμένα με την μορφή των δικαιωμάτων πρόσβασης.

Συνεχίζοντας την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί , η Γαλλία δεσμεύτηκε για τις χρονιές 2005-2008 να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την επίτευξη μίας εξισορροπημένης κοινωνικής ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στα ακόλουθα:

Στην πρόσβαση και στην επιστροφή στην απασχόληση των ατόμων που βιώνουν εντονότερα τον κοινωνικό αποκλεισμό

Μέσω της παροχή μέτρων για την κοινωνική ενσωμάτωση και την απασχόληση- με την διασφάλιση μέσων ώστε τα εισοδήματα να ενισχύονται πάντα από εισοδηματική βοήθεια και με την απομάκρυνση των εμποδίων για την είσοδο στην απασχόληση.

Στην κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των νέων ατόμων και κυρίως αυτών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές διακρίσεις και δυσκολίες ενσωμάτωσης και αυτών που διαμένουν σε ευαίσθητες κοινωνικά περιοχές

Μέσω της παροχής κατάλληλης επαγγελματικής εκπαίδευσης , της διευκόλυνσης της κοινωνικής ανάπτυξης και πολιτικών ενσωμάτωσης που στοχεύουν στον αγώνα κατά των κοινωνικών διακρίσεων.

Στην βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στέγασης

Μέσω της αύξησης των διαθέσιμων κτιρίων στέγασης , της βελτίωσης της πρόσβασης σε κατάλληλες συνθήκες στέγασης  και μέτρων πρόληψης κατά των εξώσεων.

Ε3. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης 2006-2008

Κύριοι στόχοι και πολιτικές προτεραιότητες

– Η προώθηση της πρόσβασης και της επιστροφής στην απασχόληση των ατόμων που βιώνουν εντονότερα το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού

 • Μέσω της αύξησης της προσφοράς των δραστηριοτήτων και των θέσεων εργασίας για τα άτομα που βιώνουν εντονότερα το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Μέσω της ευκολότερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας με την απομάκρυνση των εμποδίων και την ενδυνάμωση της ενίσχυσης.

– Η παρέμβαση για την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των νέων ατόμων

 • Μέσω της αναμονής της αποτυχίας και των αρνητικών δεικτών
 • Μέσω της ανάπτυξης των προσφορών θέσεως εργασίας
 • Μέσω της προώθησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την δημιουργία μέσων για την κοινωνική ενσωμάτωση
 • Μέσω της διευκόλυνσης της απασχόλησης των νέων ατόμων με την απομάκρυνση των εμποδίων

____

Πηγή: Rapport sur les strategies pour la protection sociale et l’inclusion sociale 2006-2008, France

 

Διαβάστε Επίσης  Work4Psy - An innovative model for career counselling services to Mental Health NEETs

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!