Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη μετανάστευση, την κοινωνική ένταξη και την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας

Σε µια περίοδο που ολόκληρη η κοινωνία υφίσταται τις συνέπειες της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης, οι µετανάστες γίνονται συχνότερα θύµατα  περιθωριοποίησης και διακρίσεων, αλλά και στόχος βίαιων επιθέσεων, επισηµαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα  µεταναστών. Η ανεξάρτητη αρχή έχει δεχτεί µεγάλο αριθµό αναφορών, από  µετανάστες και οργανώσεις τους, και έχει προτείνει στο υπουργείο Εσωτερικών µια σειρά από µέτρα για την βελτίωση του θεσµικού πλαισίου για  την µετανάστευση και την κοινωνική ένταξη, καθώς και την διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, για µετανάστες δεύτερης γενιάς λόγω γέννησης ή φοίτησης.
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη έστειλε παρατηρήσεις και προτάσεις στο πλαίσιο διαβούλευσης του σχεδίου νόµου για την «Κύρωση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης». Η ανεξάρτητη αρχή θεωρεί θετικό βήµα τη συγκέντρωση της σχετικής νοµοθεσίας σε ενιαίο κείµενο νόµου. ∆ιαπιστώνει επίσης, ορισµένες σηµαντικές αλλαγές στο σχέδιο νόµου, οι οποίες φαίνεται να κινούνται προς την εδραίωση ενός καθεστώτος ασφαλούς διαµονής και δικαιωµάτων για τους πολίτες τρίτων χωρών.
 
Ταυτόχρονα, όµως, ο Συνήγορος εκτιµά ότι ορισµένα από τα σηµεία, που περιέχονται στο σχετικό νοµοθέτηµα, χρήζουν µεγαλύτερης προσοχής και περαιτέρω επεξεργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: α) η απόδειξη επαρκούς εισοδήµατος για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής, β) η απόρριψη αιτηµάτων λόγω µη συµπλήρωσης του απαιτούµενου αριθµού ηµερών ασφάλισης, γ) τα δικαιώµατα όσων έχουν συµπληρώσει µακρόχρονη νόµιµη διαµονή στη χώρα και δ) η παροχή προστασίας σε θύµατα ρατσιστικής βίας.
 
Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει ότι η αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του υπό ψήφιση κώδικα, προϋποθέτει και την αποτελεσµατική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών «µιας στάσης», οι οποίες σήµερα παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις.
 
Σχετικά µε τη διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας: Ο Συνήγορος χειρίζεται σηµαντικό αριθµό αναφορών για καθυστερήσεις στην εξέταση αιτηµάτων κτήσης ιθαγένειας µε δήλωση λόγω γέννησης ή φοίτησης, καθώς και για εσφαλµένη ή πληµµελή εφαρµογή της διαδικασίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

Ο αριθµός των αναφορών αυξήθηκε µετά την παραγγελία του αρµόδιου υπουργού για αναστολή της διαδικασίας εξαιτίας της απόφασης του Συµβουλίου Επικρατείας, καθώς και το µεταγενέστερο έγγραφο για συνέχιση της διαδικασίας στις περιπτώσεις που είχε δηµοσιευθεί µέχρι 15.11.2012 η σχετική απόφαση. Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε στο υπουργείο Εσωτερικών ότι, για να αποφευχθούν καταστάσεις παραβίασης της χρηστής διοίκησης αλλά και δυσεπίλυτα κοινωνικά προβλήµατα, η µετάβαση στο νέο νοµικό πλαίσιο κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης θα πρέπει να περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την τύχη όσων διαδικασιών είχαν ήδη ξεκινήσει. Προς τούτο θα χρειασθεί ξεχωριστή νοµοθετική πρωτοβουλία, προκειµένου η εκκρεµότητα αίτησης βάσει του άρθρου 1Α ΚΕΙ να ορισθεί ως αυτοτελής λόγος νόµιµης διαµονής µέχρις ότου η αίτηση αυτή επανεξετασθεί υπό το νέο καθεστώς, πρόταση την οποία επανέφερε και µε τις παρατηρήσεις του στο σχέδιο νόµου για τον κώδικα µετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε Επίσης  Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 έχει συμβάλει στην άρση των εμποδίων

1 Comment on "Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη μετανάστευση, την κοινωνική ένταξη και την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας"

  1. η μετνάστευση είναι η διαιώνιση του κεφαλαίου | 25 Δεκεμβρίου, 2013 at 1:38 μμ | Απάντηση

    στο εναίο μπήκατε εσείς, μάλλον όχι ε;
    ξέρετε το τραγούδι,
    παίρνω ακομη επιδόματα και αμπελοφιλοσοφώ;

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!