«Σχεδιασμός Συστήματος Αξιολόγησης και αποτίμησης των επιπτώσεων εκατό νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων»

Το έργο «Σχεδιασμός Συστήματος Αξιολόγησης των επιπτώσεων και αποτίμηση των επιπτώσεων εκατό νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων» υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου με Αναθέτουσα Αρχή τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η υλοποίηση του έργου είχε διάρκεια 12 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2012 ως τον Οκτώβριο του 2013. Ο Ανάδοχος ολοκλήρωσε εντός του χρονοδιαγράμματος τις δράσεις υλοποίησης του έργου.

Στόχος του έργου ήταν ο σχεδιασμός, η πιλοτική εφαρμογή και πλήρης επιχειρησιακή προετοιμασία του εργαλείου αξιολόγησης των επιπτώσεων της νομοθεσίας στον τομέα της ισότητας των φύλων.

 Επιμέρους στόχοι του έργου ήταν οι ακόλουθοι:

 • σχεδιασμός ενός συστήματος αξιολόγησης των νομοθετικών και κανονιστικών επιπτώσεων στην ισότητα των φύλων μέσα από τη μελέτη της διεθνούς και εθνικής εμπειρίας, όπως εξειδικεύονται στο περιβάλλον και τις ανάγκες της πολιτικής ισότητας στη χώρα μας
 • εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης για την αποτίμηση των επιπτώσεων 100 αντιπροσωπευτικών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και νομοθετημάτων ως προς την προώθηση της πολιτικής ισότητας
 • μελέτη και διατύπωση προτάσεων με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των επιπτώσεων των 100 νομοθετημάτων μέσω της εφαρμογής του εργαλείου αξιολόγησης
 • διατύπωση προτάσεων για τη ρυθμιστική ανάπλαση της νομοθεσίας και τη θεσμική κατοχύρωση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση των επιπτώσεων των 100 νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων ως προς την προώθηση της πολιτικής ισότητας
 • δημιουργία μοντέλου αξιολόγησης και τρόπου οργάνωσης και θεσμικής κατοχύρωσής του

Αναλυτικότερα, αντικείμενο του έργου αποτέλεσαν:

1. Η καταγραφή και η συγκριτική αξιολόγηση της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην πολιτική ισότητας, η οποία περιλαμβάνει:

 • καταγραφή και ανάλυση των συστημάτων και εργαλείων αξιολόγησης τόσο στο Ελληνικό περιβάλλον, όσο και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Διεθνείς Οργανισμούς και Μ.Κ.Ο (Ο.Η.Ε., Παγκόσμια Τράπεζα, Ο.Ο.Σ.Α., Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Συμβούλιο της Ευρώπης) με έμφαση στη συγκριτική αξιολόγηση των διαφορετικών συστημάτων αξιολόγησης των επιπτώσεων στην πολιτική της ισότητας των φύλων
 • παρουσίαση και αξιολόγηση καλών πρακτικών σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αξιολόγησης επιπτώσεων στην πολιτική της ισότητας που παρουσιάζουν προστιθέμενη αξία για την ελληνική περίπτωση
 • προτάσεις για αποτελεσματική εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων της νομοθεσίας στον τομέα της ισότητας των φύλων για την ελληνική δημόσια διοίκηση

2. Η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την επιλογή νομοθετημάτων στα οποία θα εφαρμοστεί το εργαλείο αξιολόγησης των επιπτώσεων των κανονιστικών και νομοθετικών ρυθμίσεων.

3. Η δημιουργία εργαλείου αξιολόγησης των επιπτώσεων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην προώθηση της ισότητας των φύλων, το οποίο περιλαμβάνει:

 • τη δημιουργία πλήρους μοντέλου αξιολόγησης (αρχές, αξίες, θεσμικό πλαίσιο, μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης, άξονες παρέμβασης, διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης, δείκτες και κριτήρια αξιολόγησης, πηγές χρηματοδότησης, τεχνικές βιωσιμότητας, χρονοδιάγραμμα) και για τις τρεις φάσεις της αξιολόγησης (ex-ante, on-going, ex–post), καθώς και η ανάπτυξη ενδεικτικών κριτηρίων – δεικτών αξιολόγησης
 • το σχεδιασμό ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων υποστήριξης του μοντέλου αξιολόγησης των επιπτώσεων με πρόβλεψη για τη λειτουργία του και ως βάσης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων των εμπλεκόμενων φορέων
 • την εκπαίδευση στο σύστημα αξιολόγησης
 • το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προτύπων (templates) για την υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος αξιολόγησης και την καταγραφή των επιπτώσεων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων
 • τη δημιουργία οδηγού εφαρμογής του μοντέλου αξιολόγησης των ρυθμίσεων με τα αντίστοιχα εγχειρίδια κατάρτισης εφαρμογής του
 • τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς για το προτεινόμενο εργαλείο αξιολόγησης των επιπτώσεων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην προώθηση της ισότητας των φύλων

4. Η αποτίμηση των επιπτώσεων εκατό νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην πολιτική της ισότητας των φύλων από τους τομείς: απασχόληση, υγεία, παιδεία, αγροτική πολιτική, περιβάλλον, κοινωνική ασφάλιση, ΜΜΕ, φορολογικό δίκαιο, δημοσιονομική πολιτική, οικογενειακό δίκαιο, μεταναστευτική πολιτική, δικαιοσύνη, καταναλωτές, δημόσιος τομέας, εκλογικές διαδικασίες, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα με δημιουργία εκθέσεων αποτελεσμάτων αξιολόγησης

5. Έκθεση συγκριτικής και τελικής αξιολόγησης των νομοθετημάτων και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης στα νομοθετήματα και έκθεση τελικής αξιολόγησης που περιλαμβάνουν προτάσεις ανασχεδιασμού και αναμόρφωσης (ανάπλασης) της υπό αξιολόγηση νομοθεσίας. Οι προτάσεις αναφέρονται συνολικά και συγκριτικά ανά τομέα πολιτικής

6. Πρόταση θεσμικών και οργανωτικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων των δημοσίων πολιτικών στην ισότητα των φύλων.

___

Πηγή: http://lawandgender.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020: η εργασία στον ψηφιακό κόσμο

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!