Αναλφαβητισμός-Μορφές, αίτια, συνέπειες, καταπολέμηση του φαινομένου

Ορισμός

Αναλφαβητισμός, με την κλασική έννοια του όρου, είναι η άγνοια των στοιχειωδών γραμμάτων, η αδυναμία ανάγνωσης και γραφής.

Σύμφωνα με την Ουνέσκο “αναλφάβητος είναι όποιος δεν έχει αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων για τις οποίες η γραφή, η ανάγνωση και η αρίθμηση είναι απαραίτητες”.

 Μορφές – είδη

+ Πλήρης / ολικός : πλήρης άγνοια γραφής και ανάγνωσης

 +  Μερικός  : ικανότητα ανάγνωσης, όχι γραφής                  

Οι αναλφάβητοι χωρίζονται επίσης σε δύο μεγάλες κατηγορίες :

  1. τους oργανικά αναλφάβητους, εκείνους δηλαδή που δε διδάχθηκαν ποτέ γραφή και ανάγνωση, άρα δε φοίτησαν ποτέ στο σχολείο και
  2. τους λειτουργικά αναλφάβητους, εκείνους δηλαδή που διδάχθηκαν γραφή και ανάγνωση, αλλά στη συνέχεια δεν καλλιέργησαν αυτές τις γνώσεις, με αποτέλεσμα να ατονήσουν και να ξεχαστούν.

Αξίζει εντούτοις να σημειωθεί ότι η γενίκευση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η εξάπλωση των ΜΜΕ μετέβαλαν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο του αναλφαβητισμού. Έτσι, σήμερα, ο λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι η αδυναμία κατανόησης απλών γεγονότων τα οποία αναφέρονται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων (κοινωνική, οικονομική, πολιτική). Αυτή η μορφή αναλφαβητισμού είναι ανεξάρτητη από την τυπική μόρφωση και συναντάται σε κάθε κοινωνικό στρώμα.

 –  Ο αναλφαβητισμός είναι φαινόμενο δηλωτικό της πολιτισμικής ανάπτυξης ενός λαού.

–   Παρατηρείται κυρίως στις υπανάπτυκτες χώρες και λιγότερο στις αναπτυσσόμενες.

 – Εμφανίζεται και στις αναπτυγμένες, όπου πλήττει κυρίως :οικονομικά εξαθλιωμένα στρώματα, κατώτερες κοινωνικές τάξεις, μετανάστες και πρόσφυγες, γενικά τις μειονότητες, τις γυναίκες, τον αγροτικό πληθυσμό.

 Αίτια

Οικονομικοί λόγοι : α. η ανάγκη για βιοπορισμό οδηγεί στην αναζήτηση εργασίας από την παιδική ηλικία και επομένως στην απομάκρυνση από τα εκπαιδευτικά κέντρα. β. οικονομική και κοινωνική καθυστέρηση, χαμηλό βιοτικό επίπεδο, αδυναμία ίδρυσης σχολείων.

Αδιαφορία του κράτους για την επαρχία, τις αγροτικές περιοχές, τις υποβαθμισμένες και τις δυσπρόσιτες (βλ. έλλειψη σχολείων).

Κοινωνικές ανισότητες – μη κατοχυρωμένο για όλους το κοινωνικό δικαίωμα στην παιδεία – ο αναλφαβητισμός συνδέεται στενά με τη φτώχεια και την κοινωνική περιθωριοποίηση (για παράδειγμα τα παιδιά αναλφάβητων γονιών έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μείνουν αναλφάβητα). 

Προκαταλήψεις, στερεότυπα, κοινωνικός και φυλετικός ρατσισμός. 

Μετανάστευση, προσφυγιά

Πόλεμος, αλλεπάλληλες πολεμικές περιπέτειες – μακρόχρονη υποδούλωση σε ξένους κατακτητές.

Πολιτικά συμφέροντα – προσπάθεια πολιτικής χειραγώγησης και εκμετάλλευσης των αναλφάβητων από ανελεύθερα καθεστώτα. 

Η ευθύνη της οικογένειας 

Χαμηλό πνευματικό επίπεδο – περιορισμένες πνευματικές δυνατότητες 

Μεγάλος αριθμός νομάδων-κτηνοτρόφων – διασπορά μεγάλου τμήματος πληθυσμού σε μικρούς αγροτικούς οικισμούς. 

Eιδικά για το λειτουργικό αναλφαβητισμό

Η εγκατάλειψη των βασικών σπουδών πριν από την ολοκλήρωσή τους – η γρήγορη ένταξη στην παραγωγική διαδικασία και η απομάκρυνση από την εκπαίδευση -Αδρανοποίηση και λήθη των ήδη υπαρχουσών γνώσεων. 

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων συνθηκών ζωής – οι ραγδαίες εξελίξεις – ο καταιγισμός των ανθρώπων με πληροφορίες από τα ΜΜΕ  -αδυναμία αφομοίωσής τους από το σύγχρονο άνθρωπο. 

Η έντονη εξειδίκευση που οδηγεί σε πνευματική μονομέρεια, σε έλλειψη γενικών γνώσεων.

 Η χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας που εισάγει στοιχεία αυτοματισμού στην καθημερινή ζωή, οξύνει το πρόβλημα του αναλφαβητισμού.

 Συνέπειες

 σε ατομικό επίπεδο

Ο αναλφάβητος εξαρτάται από τους άλλους ανθρώπους – συχνά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης 

Αδυναμία εύρεσης εργασίας – περιορισμένοι οι τομείς απασχόλησης

Υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου – πρωτόγονος ο τρόπος διαβίωσης 

Ο αναλφάβητος βυθίζεται σε σκοτάδι αμάθειας, είναι δέσμιος προκαταλήψεων, προλήψεων, δεισιδαιμονιών – χειραγωγείται εύκολα, φανατίζεται, γίνεται άβουλο ενεργούμενο , είναι πνευματικά ανελεύθερος 

Δε γνωρίζει τη χαρά της γνώσης 

Διακατέχεται από ανασφάλεια, συμπλέγματα κατωτερότητας, φόβο

Παρεμποδίζεται η συμμετοχή στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα – ο αναλφαβητισμός λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάπτυξη των συμμετοχικών θεσμών (όπως για παράδειγμα των συνεταιρισμών) – ο αναλφάβητος  δεν μπορεί να ενημερωθεί, να γνωρίσει τα πολιτικά προγράμματα και άρα να επιλέξει ορθά – δεν έχει σαφή αντίληψη των ατομικών και κοινωνικών πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων , δυσχεραίνεται η ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο

Κωλυσιεργείται η επικοινωνία του με τους άλλους – ο αναλφάβητος αδυνατεί να εξωτερικεύσει τον εσωτερικό του κόσμο , απομόνωση, εσωστρέφεια

Αδυναμία επαφής με το γλωσσικό κώδικα, άρα και με την πολιτισμική παράδοση και την εθνική ταυτότητα

σε κοινωνικό επίπεδο

Μένει ανεκμετάλλευτο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό (κλίσεις, δεξιότητες…)

Ο αναλφαβητισμός αποτελεί τροχοπέδη για την τεχνολογική χειραφέτηση  των λαών, αναστέλλει την οικονομική ανάπτυξη, ενισχύει την οικονομική εξάρτηση των χωρών και διευρύνει το χάσμα μεταξύ των αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών.

Ευνοείται η ανάπτυξη φαινομένων κοινωνικής απόκλισης, ο κοινωνικός ρατσισμός – υποθάλπονται οι κοινωνικές ανισότητες

Ο αναλφαβητισμός των γυναικών απαγορεύει την κοινωνική και οικονομική χειραφέτηση της γυναίκας

Δυσχεραίνει τις δημοκρατικές διαδικασίες (οι αναλφάβητοι αδυνατούν να συμμετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες) – ευνοούνται τα ολοκληρωτικά καθεστώτα 

Οι χώρες με υψηλό δείκτη αναλφαβητισμού δεν μπορούν να διαφυλάξουν τον πολιτισμό τους και να κατοχυρώσουν τις αξίες τους -ευκολότερη η πολιτιστική αλλοτρίωση

Οι χώρες αυτές προβάλλουν μία αναξιοπρεπή εικόνα στο διεθνή χώρο 

Διαιωνίζεται ο διαχωρισμός των λαών σε υπανάπτυκτους και αναπτυγμένους

Αδυναμία γόνιμης επαφής με άλλους πολιτισμούς (“ο αναλφαβητισμός είναι εμπόδιο στην αλληλοδιείσδυση των πολιτισμών και στον αμοιβαίο εμπλουτισμό τους”)

Καταπολέμηση του φαινομένου 

Κατοχύρωση του δικαιώματος στη μόρφωση για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, θρήσκευμα, κοινωνική ή οικονομική κατάσταση (να παρέχεται υποχρεωτικά η στοιχειώδης τουλάχιστον μόρφωση)  

Απαγόρευση της παιδικής εργασίας

Να δημιουργηθούν σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα ιδιαίτερα στις αγροτικές και τις υποβαθμισμένες περιοχές  

Ενίσχυση των προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους ενήλικες αναλφάβητους – τμήματα υποδοχής για τα παιδιά των παλιννοστούντων 

Το κράτος να παρέχει οικονομική υποστήριξη  στις οικογένειες των οικονομικά ασθενέστερων μαθητών ώστε να μην αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους

 Ενεργοποίηση των διεθνών οργανισμών (ιδ. UNESCO)

 Εκστρατεία ενημέρωσης από τα MME για τα ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης των ενηλίκων αναλφάβητων 

 

Eπιμέλεια : Δήμητρα Τριβέλα, Φιλόλογος

 

 

Διαβάστε Επίσης  Εξερευνώντας τα αίτια της μετανάστευσης: Γιατί μεταναστεύουν οι άνθρωποι;

Save

7 Comments on "Αναλφαβητισμός-Μορφές, αίτια, συνέπειες, καταπολέμηση του φαινομένου"

  1. εξαιρετικη δουλεια..καλυπτει πληρος το θεμα “αναλφαβητισμος”…ευχαριστω πολυ!!

  2. Με βοηθησε παρα πολυ σε μια εργασια στο σχολειο μου με το συγκεκριμενο θεμα. ευχαριστω!!!! =)

  3. Ττοοσχολικο ετος 1973/1974 αρχισα να μαθαινω γραμματα .Ξεκινησα με την πρωτη δημοτικου.Δεν ειχα ποτε προβλημα στη μαθηση.Ημουν αριστη.Στην ταξη υπηρξαν 2 κοριτσια που ειχαν μεσο ορο βαθμολογιας πεντε.Ισα που περνουσαν την ταξη.Εγω συνεχιζα να αριστευω.Δεν ειχα καμια ιδιαιτερη ικανοτητα, απλα μου αρεσε το διαβασμα και συγκεντρωνομουν στο μαθημα.Δεν ενιωθα οτι εγω υπερεχω και οι αλλοι ειναι υποδιαιστεροι.Τα ιδια στο λυκειο,η του 19, χωρις φροστιστηρια, χωρις ιδιαιρερα.Μια αγαπη μοναδικη για το διαβασμα.Μια αγαπη μοναδικη απο τους καθηγητες μου για μενα.Ενιωθα οτι αυτος ο δρομος που πηρα θα με βοηθουσε.Ετσι και εγινε.Αλλαξα κοινωνικοοικονομικη ταξη.Βιβλιο ισον αλλαγη.

  4. πολυ ωραιο και βοηθητικο

  5. πολύ ωραία ανάπτυξη και εμβάθυνση του θέματος .Το συμβουλεύομαι ανεπιφύλακτα

  6. Το άρθρο με βοήθησε πάρα πολύ σε μια εργασία για το σχολείο και στο να καταλάβω πολλά για τον αναλφαβητισμό. Ευχαριστώ πολύ!!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!