Ετήσια Ευρωπαϊκή έκθεση για την ισότητα των φύλων 2013

Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχισε τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, που περιλαμβάνουν μέτρα για την εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση, τους μισθούς και τις συντάξεις, για την καταπολέμηση της βίας και για την προώθηση της ισότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Από την ετήσια έκθεση για την ισότητα των φύλων προκύπτει ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων μειώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά ότι η πρόοδος ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών, ενώ εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες σε διάφορους τομείς – κι αυτό εις βάρος της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η δράση της ΕΕ επιταχύνει την πρόοδο προς την ισότητα των φύλων:

  • Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών: Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην ΕΕ έφτασε στο 63% από το 58% του 2002. Η χρηματοδότηση της ΕΕ έχει συμβάλει σε αυτή την πρόοδο: κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2007-2013, ποσό ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου από τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων διατέθηκε για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας και για τη χρηματοδότηση μέτρων που ευνοούν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, γεγονός που είχε σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης.
10000201000003D1000002B647B01209

Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών

  • Μείωση του μισθολογικού χάσματος στην Ευρώπη, που παραμένει στάσιμο στο 16,4%: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειές της, πραγματοποιώντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά το χάσμα αμοιβών που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ των φύλων , καθορίζοντας μια Ευρωπαϊκή Ημέρα Ίσης Αμοιβής και παρακολουθώντας την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Ανέλαβε επίσης ευρεία πρωτοβουλία, τον Μάρτιο του 2014, απευθύνοντας σύσταση στα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη μισθολογική διαφάνεια και να αντιμετωπίσουν έτσι το μισθολογικό χάσμα.
  • Θραύση της «γυάλινης οροφής» για τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στα συμβούλια των επιχειρήσεων: η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για αύξηση, ως το 2020, στο 40% του ποσοστού παρουσίας των εκπροσώπων του υποεκπροσωπούμενου φύλου μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών έχει σημειώσει ικανοποιητική πορεία στη νομοθετική διαδικασία και έλαβε σθεναρή υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Νοέμβριο του 2013. Κατά συνέπεια, από τον Οκτώβριο του 2010, που η Επιτροπή ανακοίνωσε το ενδεχόμενο ανάληψης νομοθετικής δράσης, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια, φθάνοντας από 11% το 2010 σε 17,8% το 2014· πρόκειται δηλαδή για ρυθμό προόδου 4 φορές υψηλότερο σε σχέση με την περίοδο 2003 – 2010
  • Το 2013, η ΕΕ έλαβε μέτρα για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από τη σεξιστική βία, με νομοθετικές πράξεις, με την έγκριση συγκεκριμένων μέτρων για τα δικαιώματα των θυμάτων και με τη θέσπιση εκτενούς δέσμης μέτρων κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Συγχρηματοδότησε επίσης 14 εθνικές εκστρατείες καταπολέμησης της σεξιστικής βίας (3,7 εκατ. ευρώ), καθώς και έργα στο πλαίσιο μη κυβερνητικών οργανώσεων (11,4 εκατ. ευρώ).
  • Υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών: Από το 2007, έχει αυξηθεί αισθητά το ποσοστό των παιδιών που λαμβάνουν φροντίδα σε επίσημες εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας (από 26% το 2007 σε 30% το 2011 για τα παιδιά κάτω των τριών ετών, και από 81% σε 86% για τα παιδιά μεταξύ τριών ετών και ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης. Εξάλλου, η Επιτροπή ενέκρινε, το 2013, γενική έκθεση για την επίτευξη των «στόχων της Βαρκελώνης» σχετικά με την παροχή υπηρεσιών παιδικής μέριμνας.

Ποιες προκλήσεις παραμένουν;

  • Παρά το γεγονός ότι το 60% των πτυχιούχων πανεπιστημίων είναι γυναίκες, οι γυναίκες αυτές εξακολουθούν να λαμβάνουν για κάθε ώρα εργασίας αμοιβή χαμηλότερη κατά 16% από εκείνη των ανδρών. Εξάλλου, είναι πιο πιθανό να εργάζονται γυναίκες με καθεστώς μερικής απασχόλησης (32% έναντι 8,2% των ανδρών) και να διακόψουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους για να αναλάβουν τη φροντίδα τρίτων προσώπων. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να ανέρχεται σε 39% η απόκλιση μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις. Οι χήρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες — κυρίως μητέρες — αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, και πάνω από το ένα τρίτο των μονογονεϊκών οικογενειών έχουν ανεπαρκή έσοδα.
Gender pay gap and pensions gap still persist

Παραμένει το χάσμα μεταξύ των φύλων στους μισθούς και τις συντάξεις

  • Αν και το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έχει αυξηθεί, ανέρχεται μόλις σε 63% έναντι 75% για τους άνδρες.Τούτο είναι κυρίως απόρροια της οικονομικής κρίσης, εξαιτίας της οποίας επιδεινώθηκε η κατάσταση των ανδρών στον τομέα της απασχόλησης.
Employment gaps still persist

Εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές στον τομέα της απασχόλησης

  • Οι γυναίκες συνεχίζουν να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της μη αμειβόμενης εργασίας στο νοικοκυριό και την οικογένεια. Οι γυναίκες αφιερώνουν, κατά μέσο όρο, 26 ώρες την εβδομάδα για τη φροντίδα των παιδιών και τις δουλειές του σπιτιού, ενώ οι άνδρες 9.
  • Εξακολουθούν να έχουν λιγότερες πιθανότητες να καταλάβουν ανώτερες θέσεις. Αντιπροσωπεύουν, κατά μέσο όρο, το 17,8% των μελών των διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, το 2,8% των γενικών διευθυντών, το 27% των κυριότερων υπουργών και το 27% των μελών των εθνικών κοινοβουλίων.
  • Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, που πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και βασίζεται σε συνεντεύξεις με 42.000 γυναίκες, μία στις τρεις γυναίκες (33%) έχει υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών.

Η έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα παρέχει επισκόπηση των κυριότερων πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων στην ΕΕ στον τομέα της ισότητας των φύλων κατά το τελευταίο έτος, καθώς και παραδείγματα πολιτικών και δράσεων που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο κρατών μελών. Αναλύει επίσης τις πρόσφατες τάσεις, βάσει επιστημονικών αποδείξεων και βασικών δεικτών που διαμορφώνουν τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την ισότητα των φύλων, περιλαμβάνει δε στατιστικό παράρτημα με περισσότερα στοιχεία όσον αφορά τις εθνικές επιδόσεις.

Η έκθεση είναι διαρθρωμένη γύρω από τις πέντε προτεραιότητες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015: ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία, ίση αμοιβή για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας, ισότητα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και τερματισμό της σεξιστικής βίας, ισότητα των φύλων στις εξωτερικές δράσεις, και οριζόντια ζητήματα.

 

europa.eu

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον τομέα της φροντίδας

Κράτα το

Be the first to comment on "Ετήσια Ευρωπαϊκή έκθεση για την ισότητα των φύλων 2013"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!