Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014-2020

Η Ε.Ε. ανακοίνωσε ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων – Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014-2020

1.   Εισαγωγή
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

2.   Στόχοι και περιγραφή
Ο Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus) καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του προγράμματος ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόκτηση ενός Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus είναι απαραίτητη για όλα τα ΑΕΙ τα οποία βρίσκονται σε μία από τις χώρες που απαριθμούνται κατωτέρω και τα οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και να συμμετάσχουν για να εφαρμόσουν τη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων και/ή να συνεργαστούν για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα ΑΕΙ που βρίσκονται σε άλλες χώρες δεν απαιτείται να διαθέτουν τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus, αλλά το ποιοτικό πλαίσιο επιτυγχάνεται μέσω διοργανικών συμφωνιών μεταξύ των ΑΕΙ. Ο Χάρτης παρέχεται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η εφαρμογή του Χάρτη θα παρακολουθείται, ενώ η παράβαση οποιασδήποτε από τις αρχές και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτόν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόσυρσή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3.   Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Τα ΑΕΙ που εδρεύουν σε μία από τις ακόλουθες χώρες είναι επιλέξιμα να υποβάλουν αίτηση για Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus:
-στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
-στις χώρες ΕΖΕΣ-ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Τουρκία (1).

Οι εθνικές αρχές θα υποδείξουν, μεταξύ των υποψηφίων, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θεωρούνται επιλέξιμα για συμμετοχή στη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων και/ή για συνεργασία για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος, στις περιοχές της επικράτειάς τους.

4.   Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και ενδεικτική ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της επιλογής

Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υποβληθεί δεόντως συμπληρωμένη έως τις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) στις 22 Μαΐου 2014.

Ενδεικτική ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της επιλογής είναι η 31η Οκτωβρίου 2014.

5.   Λεπτομερείς πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρασχέθηκαν από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού και διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en

(1)  Ο Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus μπορεί να χορηγηθεί σε ένα ΑΕΙ μιας από αυτές τις χώρες με την προϋπόθεση ότι αυτή έχει υπογράψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι την ημερομηνία της υπογραφής της απόφασης χορήγησης για την παρούσα πρόσκληση.

Πηγή: diorismos.gr

Διαβάστε Επίσης  Νέα έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ: “Η Ανώτατη Εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο το 2020, Η Εφαρμογή της Διαδικασίας της Μπολόνια”

Κράτα το

Be the first to comment on "Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014-2020"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!