Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Το Κοινοτικό Πρόγραμμα “PROGRESS”, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ.1672/2006/ΕΚ, ενσωματώνεται και συνεχίζεται ως υπο-πρόγραμμα (Άξονας) του Προγράμματος της Ε.Ε. «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» (EaSI), με διάρκεια 7 έτη ήτοι από 1.1.2014 έως 31.12.2020.

Απώτερος σκοπός του «PROGRESS» είναι να συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των θεματικών στόχων της για την προώθηση της Απασχόλησης, της Κοινωνικής Ένταξης, την καταπολέμηση της Φτώχειας, την επένδυση στην Εκπαίδευση και των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών (ιδίως των 7, 8 και 10), όπως έχουν ήδη εγκριθεί από τα κράτη μέλη.

Το “PROGRESS”, καλύπτει τρεις διαφορετικούς τομείς με ξεχωριστό για τον καθένα προϋπολογισμό συνολικού χρηματοδοτικού ύψους 560.876.090 €.

1. Απασχόληση, ιδίως για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων  (20%)

2. Κοινωνική προστασία, κοινωνική ένταξη, μείωση και πρόληψη της φτώχειας (50%)

3. Συνθήκες εργασίας (10%)

Ειδικοί στόχοι των 3 Τομέων είναι:

 • Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική, καθώς και η νομοθεσία σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες στα κράτη μέλη.
 • Διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, της αμοιβαίας μάθησης και του διαλόγου σχετικά με την πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική , καθώς και τη νομοθεσία σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, σε ενωσιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να βοηθούνται τα κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες στην ανάπτυξη των πολιτικών τους και στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης.
 • Παροχή οικονομικής στήριξης στους φορείς χάραξης πολιτικής για να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πολιτική και στην πολιτική της αγοράς εργασίας, να ενισχύσουν την ικανότητα των κύριων παραγόντων για εκπόνηση και εφαρμογή κοινωνικών πειραματισμών.
 • Παροχή σε διευρωπαϊκά δίκτυα και τις εθνικές οργανώσεις, χρηματοδοτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να προάγουν και να στηρίζουν την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής της, καθώς και της νομοθεσίας της σχετικά με τις συνθήκες εργασίας.

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε:

 • δραστηριότητες ανάλυσης πεδίου, μελετών για την ανάπτυξη μεθόδων, στατιστικών δεδομένων, δεικτών κ.λ.π.
 • δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης ορθών πρακτικών
 • ενίσχυση των κύριων συντελεστών δηλ. συμμετοχή στα έξοδα λειτουργίας των κύριων δικτύων της Ένωσης, σύσταση ομάδων εργασίας, χρηματοδότηση σεμιναρίων κατάρτισης, δημιουργία δικτύων εξειδικευμένων οργανισμών και παρατηρητηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των εθνικών διοικήσεων και συνεργασία με διεθνή θεσμικά όργανα.

Εταίροι στο Πρόγραμμα μπορούν να γίνουν :

 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές.
 • Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και οι Οργανισμοί τους.
 • Εξειδικευμένοι φορείς που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης
 • Κοινωνικοί Εταίροι
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οργανωμένες σε επίπεδο Ένωσης
 • Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα.
 • Εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση και εκτίμησης αντικτύπου·
 • Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες·
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

_________

Πηγή: ypakp.gr

Διαβάστε Επίσης  Εξελίξεις στην ΤΠΕ και στην ψηφιοποίηση της εργασίας

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!