“Ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης”

NEETS-Κανεπ-ΓΣΕΕ-2

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

2014/C 30/03

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ:

1. Οι νέοι και οι νέες συνιστούν σημαντικό πόρο για την Ευρώπη. Αποτελούν δυναμικό για σήμερα και για το μέλλον· ωστόσο, αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, όπως η ανεργία και τα σχετικά κοινωνικά προβλήματα (1). Προκειμένου να εξέλθουν από την τρέχουσα κρίση και να αποφύγουν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα με στόχο την προώθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων, καθώς και την συμμετοχή και την κοινωνική ένταξή τους.

2. Οι νέοι που βρίσκονται σε κατάσταση εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (εφεξής – νέοι σε κατάσταση ΕΑΕΚ) (2) ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αρνητικές κοινωνικές συνθήκες, όπως απομόνωση, έλλειψη αυτονομίας, συμμετοχή σε επικίνδυνες συμπεριφορές και ασταθή ψυχική και σωματική υγεία, που τους εκθέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού στην μεταγενέστερη ζωή τους. Ο κοινωνικός αποκλεισμός των νέων, ιδίως των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την οικονομία και σημαντικό κόστος για την Ευρώπη. Το 2011, η οικονομική ζημία λόγω της απομάκρυνσης νέων από την αγορά εργασίας ανήλθε σε 153 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για συντηρητική εκτίμηση και αντιστοιχεί στο 1,2 % του ΑΕΠ της ΕΕ (3).

3. Οι νέοι σε κατάσταση ΕΑΕΚ είναι κατά το μάλλον ή ήττον ευάλωτοι με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη μια ειδικά προσαρμοσμένη προσέγγιση ούτως ώστε να (επαν)ενταχθούν αποτελεσματικά και με επιτυχία στην αγορά εργασίας, το εκπαιδευτικό σύστημα και τον κοινωνικό βίο.

4.Η προσέγγιση αυτή έχει αναγνωρισθεί από τη σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία, η οποία εγκρίθηκε στις 22 Απριλίου 2013 (4). Η σύσταση αυτή ορίζει ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση (5).

5. Το πανόραμα δεξιοτήτων της ΕΕ και οι προβλέψεις δεξιοτήτων του CEDEFOP μπορούν να στηρίξουν πρωτοβουλίες πολιτικής αποσκοπούσες στην μείωση της ανεργίας των νέων, διευκολύνοντας τον προσδιορισμό των ελλείψεων στις αναδυόμενες δεξιότητες, καθώς και των τάσεων όσον αφορά τις δεξιότητες και των προοπτικών της αγοράς εργασίας.

6. Οι παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν τον κίνδυνο να περιέλθει κανείς σε κατάσταση ΕΑΕΚ είναι συχνά συνδυασμός προσωπικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών συνθηκών.

7. Η εργασία με τους νέους, οι εθελοντικές δραστηριότητες, η ενεργοποίηση του πολίτη και η μη τυπική και ανεπίσημη μάθηση μπορούν να έχουν σημαντική και συμπληρωματική συμβολή προστιθέμενης αξίας για όλους τους νέους, ιδίως όσους είναι σε κατάσταση ΕΑΕΚ, κατά την μετάβαση στην αγορά εργασίας: δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης, συμπληρώνοντας το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, παρέχοντας αυτοπεποίθηση, κοινωνικό κεφάλαιο και ανάπτυξη της προσωπικότητας, και αυξάνοντας τις τεχνικές και μη δεξιότητες που ενισχύουν την απασχολησιμότητα.

8. Στα κοινά συμπεράσματα της Διάσκεψης της ΕΕ για την νεολαία που διοργάνωσε η λιθουανική Προεδρία από τις 9 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2013 τονίζεται ανάγκη να προσαρμοσθεί η εκπαίδευση στις ανάγκες των νέων και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, να διευκολυνθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση και να βελτιωθούν οι συνθήκες για την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας (6).

ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΤΙ:

9. Απαιτούνται αξιολόγηση και εκτίμηση της έρευνας, των συστημάτων και προγραμμάτων που υπάρχουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τους νέους σε κατάσταση ΕΑΕΚ, προκειμένου να προσδιορισθούν τα εμπόδια στην πρόσβασή τους στις υπηρεσίες, ιδίως των άεργων.

10. Η πολιτική για τη νεολαία, και ιδιαίτερα η εργασία με τους νέους, μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση των πρωτοβουλιών της ΕΕ για την καταπολέμηση της ανεργίας και της αεργίας των νέων, όπως η δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων και, ειδικότερα, η εγγύηση για τη νεολαία. Ως εκ τούτου, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, απαιτούνται συνεκτικά και αλληλοενισχυόμενα εθνικά μέτρα και άλλα πολιτικά μέσα.

11. Προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνική ένταξη των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ, πρέπει να εξασφαλισθεί ολιστική προσέγγιση και διατομεακή συνεργασία. Η κοινωνική επένδυση στις δεξιότητες και τις ικανότητες των ανθρώπων καθ’ όλη την διάρκεια του βίου τους ούτως ώστε να βελτιώσουν τις ευκαιρίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία έχει ζωτική σημασία (7). Όλα τα μέσα, μέτρα και δράσεις πολιτικής πρέπει να συντονίζονται και να εφαρμόζονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων για την κοινωνική ένταξη των νέων.

12. Η πρόληψη πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του αριθμού των νέων που περιέρχονται σε κατάσταση ΕΑΕΚ και να σπάσει ο κύκλος του κοινωνικού αποκλεισμού που μεταφέρεται από γενεά σε γενεά. Μια πρόβουλη προσέγγιση συμπεριλαμβάνουσα την οικογένεια, τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, το σχολείο, ιδίως την δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, τους παρόχους κατάρτισης και ανεπίσημης μάθησης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ιδίως τις οργανώσεις νεολαίας, τους διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, τους γονείς και άλλους φορείς είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί έγκαιρη παρέμβαση ώστε οι νέοι να μην περιέλθουν σε κατάσταση ΕΑΕΚ.

13. Τα μέτρα πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίσουν την ποικιλομορφία των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ όσον αφορά το στάδιο στο οποίο πρέπει να παρέμβουν, το φάσμα των στόχων, των επιδιώξεων και των δραστηριοτήτων τους. Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται έναντι των διαφορών μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση, έναντι των κοινωνικών πολιτικών, των πολιτικών για την απασχόληση καθώς και των νέων με ειδικές ανάγκες.

14. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ θα πρέπει να είναι εξατομικευμένα και ευέλικτα και να έχουν ως στόχο την επίτευξη βιώσιμων θετικών αποτελεσμάτων μακροπρόθεσμα στην αγορά εργασίας, καθώς και την (επαν)ένταξη στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση και στα κοινά ή τον κοινωνικό βίο. Καινοτόμες μέθοδοι, ομαδική μάθηση και δραστηριότητες προβολής είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται για την από κοινού εργασία με τους νέους σε κατάσταση ΕΑΕΚ.

15. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και του Erasmus +, έχει ζωτική σημασία για την προώθηση έργων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των νέων.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

16. Να καθιερώσουν, να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω, κατά περίπτωση, εθνικές, περιφερειακές ή/και τοπικές στρατηγικές ή προγράμματα, όπως σχέδια εφαρμογής της Εγγύησης για την Νεολαία, προς ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ. Οι στρατηγικές θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, βασισμένες σε διατομεακή συνεργασία και να συμπεριλαμβάνουν όλους τους ενδιαφερόμενους. Η κατάρτιση στρατηγικών θα πρέπει να εμπεριέχει συζήτηση με την ομάδα-στόχο, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πρόσβασης στα μέτρα πολιτικής και τα αποτελέσματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν την διάσταση του φύλου.

Στον τομέα της πρόληψης

17. Να προωθήσουν την δυνατότητα λήψης καταλλήλων, οικονομικά προσιτών, προσβάσιμων και υψηλής ποιότητος υπηρεσιών, όπως η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, η στέγαση, οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, με στόχο να μην περιέλθουν ή να μην παραμένουν οι νέοι σε κατάσταση ΕΑΕΚ.

18. Να προωθήσουν και να επενδύσουν στην εργασία με τους νέους και να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ στις υπηρεσίες τους ενισχύοντας την διατομεακή συνεργασία μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων.

19. Να επιδιώξουν την εφαρμογή συνολικής προσέγγισης για την μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η οποία να περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης και παρέμβασης (8).

20. Να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέες και εξατομικευμένες προσεγγίσεις, όπως αποκεντρωμένες δραστηριότητες ή/και προβολή της εργασίας με νέους προς βελτίωση της κοινωνικής ένταξής των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ. Να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό των δραστηριοτήτων για νέους ώστε να τους δημιουργούν αυτοπεποίθηση και ανάπτυξη της προσωπικότητας και να συμβάλλουν στην μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (9).

21. Να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν υψηλής ποιότητος υπηρεσίες προσανατολισμού, μεταξύ άλλων, ενημέρωση σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, πληροφορίες σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα, προοπτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης, δυνατότητες ελεύθερης κυκλοφορίας και πιο εμπεριστατωμένες συμβουλές και υποστήριξη όλων των νέων, ιδίως των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ και των οικογενειών τους.

22. Να ενισχύσουν τις ικανότητες των οργανώσεων νεολαίας, της εργασίας με νέους και άλλων μορφών ένταξης ως μοχλών συμμετοχής και να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ.

23. Να ενθαρρύνουν τοπικές πρωτοβουλίες και σχέδια κοινωνικής συνοχής για την ανάπτυξη ειδικών δράσεων απευθυνόμενων στους νέους σε κατάσταση ΕΑΕΚ με στόχο την (επαν)ένταξή τους στις τοπικές κοινότητες.

24. Να αξιοποιήσουν την Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της νεολαίας ως βάση πληροφοριών για την ενημέρωση των νέων σχετικά με θέματα περί κοινωνικής ένταξης.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των άτυπων μορφών μάθησης

25. Να διευρύνουν την πρόσβαση σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και να υποστηρίξουν την απόκτηση ή/και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

26. Να προωθήσουν και να καταστήσουν πιο διαθέσιμο τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την καθοδήγηση σύμφωνα με τις ανάγκες των κοινωνικά αποκλεισμένων νέων σε όλα τα στάδια της ζωής τους.

27. Να θέσουν σε εφαρμογή, το αργότερο μέχρι το 2018, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες και όταν τα κράτη μέλη το κρίνουν σκόπιμο, ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης που να δίνουν την δυνατότητα στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την μάθηση αυτήν για την επαγγελματική σταδιοδρομία τους και περαιτέρω μάθηση (10).

28. Να αυξήσουν την πρόσβαση και την ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Συμπληρωματική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται στα παιδιά από μειονεκτικά περιβάλλοντα (11).

29. Να εφαρμόσουν το πρόγραμμα Erasmus + ως υποστηρικτικό μέσον για την απόκτηση κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων απαραίτητων για τον πολίτη και να ενισχύσουν την κινητικότητα και απασχολησιμότητα των νέων.

Στον τομέα της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση

30. Να αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, και άλλων εξειδικευμένων για τη νεολαία υπηρεσιών (ΜΚΟ, κέντρων και ενώσεων νεολαίας), που συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση από την ανεργία, την αεργία, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση στην εργασία.

31. Να προωθήσουν υψηλής ποιότητος μάθηση στον χώρο εργασίας, όπως η μαθητεία, η πρακτική και οι περίοδοι πρακτικής άσκησης, ως αποδοτικό μέτρο για τη βελτίωση της βιώσιμης μετάβασης από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην εργασία, ιδίως με την προώθηση δεξιοτήτων με σημασία για την αγορά εργασίας και την βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων, στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για θέσεις μαθητείας (12).

32. Να εφαρμόσουν μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ειδικότερα βελτιώνοντας τη μετάβαση, λαμβάνοντας υπόψη την σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για την νεολαία, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας προσεγγίσεις βάσει συμπράξεων (συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν υπηρεσίες υποστήριξης νέων), έγκαιρη παρέμβαση και δραστηριοποίηση, μέτρα υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και μέτρων που συνδέονται με την αγορά εργασίας), αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιολόγηση και συνεχής βελτίωση των προγραμμάτων.

Στον τομέα της απασχόλησης

33. Να βελτιώσουν την πλήρη και ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας με την βοήθεια μέτρων ενεργού ένταξης, να προωθήσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία των νέων στην επιδίωξη αυτοαπασχόλησης, να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα και την πρώτη επαγγελματική εμπειρία.

34. Να εξαλείψουν τα εμπόδια, μεταξύ άλλων της ηλικίας και άλλων μορφών διακρίσεων, στην (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας, να αντιμετωπίσουν τις διάφορες μορφές επισφαλών θέσεων εργασίας και, κατά περίπτωσιν, να αναλύσουν τις δυνατότητες για μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας προκειμένου να ενισχυθούν οι προοπτικές πρόσληψης νέων (13).

35. Να επιτρέψουν στις υπηρεσίες απασχόλησης, από κοινού με οργανώσεις νεολαίας και άλλους εταίρους υποστήριξης των νέων, να παράσχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση και προσωπικά σχέδια δράσης, όπως καθεστώτα στήριξης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καθενός, με βάση την αρχή της αμοιβαίας υποχρέωσης σε πρώιμο στάδιο.

36. Να επιδιώξουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και των νέων, καθώς και οργανώσεων νεολαίας και περαιτέρω της κοινωνίας των πολιτών, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, όπως η εγγύηση για τη νεολαία, ειδικότερα δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις δυνατότητες της εργασίας με τους νέους για τον εντοπισμό των νέων που κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση ΕΑΕΚ και την δημιουργία γεφυρών μεταξύ αυτών και των φορέων παροχής υπηρεσιών. Να ενισχύσουν τους ενδιαφερομένους στον τομέα της νεολαίας όσον αφορά την προώθηση και διαφήμιση των δυνατοτήτων που παρέχει η εγγύηση για τη νεολαία και άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα της απασχόλησης και της κατάρτισης.

37. Να συμβάλουν πλήρως στην ανάπτυξη του EURES σε πραγματικό πανευρωπαϊκό δίκτυο εξεύρεσης εργασίας και προσλήψεων επικεντρωμένο στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στα μεμονωμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κενών θέσεων σε δημόσιες και σε ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και των περιόδων μαθητείας και πρακτικής άσκησης (14), ανάλογα με την περίπτωση.

38. Να υποστηρίξουν τη συμφιλίωση μεταξύ της εργασίας και της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής με σκοπό την πρόληψη και την αποφυγή εμποδίων στην ένταξη στην αγορά εργασίας.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

39. Να εξετάσει το ενδεχόμενο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με τα κατάλληλα εργαλεία που διαθέτει, όπως συνοπτική έκθεση των βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη σχετικά με τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην (επαν)ένταξη των νέων σε κατάσταση ΕΑΕΚ στα συστήματα απασχόλησης και εκπαίδευσης, να λαμβάνει υπόψιν άλλες ερευνητικές μελέτες και πρωτοβουλίες στον τομέα αυτόν και να διαδίδει τα αποτελέσματά τους· να αξιοποιεί τις ορθές πρακτικές που προκύπτουν από σχέδια χρηματοδοτούμενα από ενωσιακά προγράμματα και ταμεία (δηλ. Νεολαία εν δράσει, πρόγραμμα δια βίου μάθησης, Erasmus + και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και υφιστάμενα δίκτυα συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο γνώσης για την πολιτική για τη νεολαία (ΕΚΓΠΝ).

40. Να λαμβάνει υπόψιν τις συμβολές από τον τομέα της νεολαίας στην τακτική, συστηματική εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας και των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

41. Να επιδιώξει και να διασφαλίσει ότι τα μελλοντικά προγράμματα της ΕΕ για την νεολαία, όπως το Erasmus +, απευθύνονται στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως όσων είναι σε κατάσταση ΕΑΕΚ, μεταξύ των άλλων προτεραιοτήτων τους.

42. Να προαγάγει τον διάλογο μεταξύ φορέων ενδιαφερομένων για θέματα νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της εργασίας με τους νέους και των επιχειρήσεων, με έμφαση στους νέους σε κατάσταση ΕΑΕΚ, την ατομική τους καθοδήγηση και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων.

43. Να εξετάσει σε σεμινάριο υψηλού επιπέδου, βάσει της διατομεακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων στον τομέα της νεολαίας και άλλους τομείς, τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις για τους νέους σε κατάσταση ΕΑΕΚ.

44. Να εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία χάρη στην πολυμερή επιτήρηση της Επιτροπής Απασχόλησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να αναλύει τις επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για τις εξελίξεις αυτές.

45. Να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερόμενων προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά υψηλής ποιότητος ευκαιριών μάθησης στον χώρο εργασίας, κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για θέσεις μαθητείας, και να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών σχετικά με τα καθεστώτα μαθητείας.

_________________

(1) Το 2012, 7,5 εκατομμύρια νέοι, ηλικίας 15-24 ετών, και επιπλέον 6,5 εκατομμύρια νέοι, ηλικίας 25-29 ετών, βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην Ευρώπη. Πρόκειται για σημαντική αύξηση του ποσοστού των νέων που κατηγοριοποιούνται ως ΕΑΕΚ: το 2008, ο αριθμός ανήλθε στο 11 % των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών και στο 17 % των ατόμων ηλικίας 25-29 ετών· μέχρι το 2012, αυξήθηκε στο 13 % και στο 20 % αντιστοίχως (Eurostat).

(2) Η Επιτροπή Απασχόλησης συμφώνησε στην συνεδρίασή της στις 19 Μαΐου 2010 ότι ο ορισμός «νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης» περιλαμβάνει τους ανέργους (σύμφωνα με τον ορισμό της ΔΟΕ) που δεν είναι σε καμία εκπαίδευση, ούτε κατάρτιση και τους αέργους (ορισμός της ΔΟΕ) εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Βλ. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6602&langId=en

(3) ΕΑΕΚ. Νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης: Χαρακτηριστικά, κόστος και πολιτικά μέτρα στην Ευρώπη, σελ. 2. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) (2012).

Βλ. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf

(4) ΕΕ C 120 της 26.04.2013, σ. 1.

(5) Μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής τον Ιούνιο του 2013 με τίτλο «Πρόσκληση για δράση κατά της ανεργίας των νέων» και τα σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα κράτη μέλη με περιφέρειες στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας των νέων υπερβαίνουν το 25 % οφείλουν να υποβάλουν σχέδιο εφαρμογής της Εγγύησης για τη Νεολαία (YGIP) έως τον Δεκέμβριο του 2013 και έως το 2014 για τα λοιπά κράτη μέλη.

(6) Κοινά συμπεράσματα της Διάσκεψης της ΕΕ για τη νεολαία (Βίλνιους, 9-12 Σεπτεμβρίου 2013).

(7) Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2013 με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή».

(8) Σύσταση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2011, σχετικά με πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, (ΕΕ C 191 της 1.7.2011, σ. 1).

(9) Βλ. σύσταση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2011, σχετικά με πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, (ΕΕ C 191 της 1.7.2011, σ. 1). Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι να μειωθεί το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε λιγότερο από 10 % και να διασφαλιστεί ότι το 40 % τουλάχιστον της νεότερης γενιάς θα αποκτά τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο.

(10) Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (OJ C 398 της 22.12.2012, σ. 1).

(11) Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο (ΕΕ C 175 της 15.6.2011, σ. 8).

(12) Δήλωση του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για θέσεις μαθητείας .

(13) Βλ. σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία, (ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1), σημείο16.

(14) Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την αναδημιουργία του EURES (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 21).

_____________

Πηγή: © Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2014″

Διαβάστε Επίσης  Καταληκτική ημερίδα ευαισθητοποίησης και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου Pegasus – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα

Be the first to comment on "“Ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!