Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

socialpolicy.gr, international day of labour health, Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Θεσμική υπόσταση: Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Έτος Ίδρυσης: 1994

Ιστοσελίδα: https://osha.europa.eu/el

Περιγραφή: Ο εν λόγω οργανισμός έχει ως αποστολή την παροχή στα κοινοτικά όργανα, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους κύκλους των τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών που είναι χρήσιμες στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία.

Αρμοδιότητες: Ο οργανισμός έχει ως καθήκοντα:

α) τη συλλογή και την ανάλυση τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στα κράτη μέλη και τη διάδοση αυτών ενώπιον των κοινοτικών οργάνων, των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων κύκλων·

β) τη συλλογή και την ανάλυση των τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την έρευνα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και την διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής·

γ) την προαγωγή και την υποστήριξη της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, περιλαμβανόμενης της ενημέρωσης επί των προγραμμάτων κατάρτισης·

δ) την διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων (για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία), καθώς και ανταλλαγών εθνικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία·

ε) την παροχή στα κοινοτικά όργανα και στα κράτη μέλη αντικειμενικών, εύλογων και αποτελεσματικών πληροφοριών τεχνικού, επιστημονικού και οικονομικού χαρακτήρα που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή και την χάραξη πολιτικών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων·

στ) τη δημιουργία, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και το συντονισμό ενός δικτύου πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους οργανισμών σε εθνικό, κοινοτικό (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας) και διεθνές επίπεδο, που παρέχουν αυτού του είδους τις πληροφορίες και υπηρεσίες·

ζ) την παροχή τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών για τις μεθόδους και τα μέσα που προορίζονται για την καθιέρωση προληπτικών δραστηριοτήτων (ιδιαίτερα στον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) και την απογραφή των καλών μεθόδων πρακτικής·

η) τη συμβολή στην ανάπτυξη κοινοτικών στρατηγικών και προγραμμάτων δράσης, σχετικών με την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, χωρίς αυτό να θίγει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής·

θ) τη μέριμνα να είναι οι πληροφορίες που διαδίδονται κατανοητές από τους τελικούς χρήστες.

Ο οργανισμός συνεργάζεται όσον το δυνατόν στενότερα με τους φορείς, τα ιδρύματα, τους ειδικευμένους οργανισμούς και τα προγράμματα που υφίστανται σε κοινοτικό επίπεδο για την αποφυγή της αλληλοκάλυψης. Ο οργανισμός συνεργάζεται κυρίως με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας.

Ο οργανισμός οφείλει να δημιουργήσει δίκτυο το οποίο θα περιλαμβάνει:

  • τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελούνται τα εθνικά δίκτυα πληροφόρησης, καθώς και τις εθνικές οργανώσεις κοινωνικών εταίρων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·
  • τους εθνικούς εστιακούς πόλους,
  • τα ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα.

 

Ομάδες παρέμβασης: Κράτη-μέλη της Ένωσης, Κοινοτικά Όργανα, Επιχειρήσεις, {Ενδιαφερόμενοι κύκλοι/φορείς}.

Διαβάστε Επίσης  Ιατροπολιτική και Μετανεωτερικότητα

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!