Στοχευμένο Σχέδιο Κινητικότητας: «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES»

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η χρηματοδότηση του EaSI χρησιμοποιείται για να δοκιμαστούν στην πράξη και να αξιολογηθούν μεταρρυθμιστικές ιδέες, ώστε, στη συνέχεια, οι καλύτερες από αυτές να αξιοποιηθούν σε ευρύτερη κλίμακα από τα κράτη μέλη. Η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία, βρίσκεται στον πυρήνα του EaSI.

Το πρόγραμμα θα χορηγήσει 10-14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας.

Το EaSI συναπαρτίζεται από τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν αυτοτελώς μεταξύ 2007 και 2013:

  • τo Progress (πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη), το οποίο στήριξε την εκπόνηση και τον συντονισμό των ενωσιακών πολιτικών για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία, τις συνθήκες εργασίας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων (61% του συνολικού προϋπολογισμού)·
  • το EURES (ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης), ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών, το οποίο ενθαρρύνει την κινητικότητα των εργαζομένων (18% του συνολικού προϋπολογισμού)·
  • τις Μικροχρηματοδοτήσεις Progress, που στοχεύουν στην αύξηση της διαθεσιμότητας μικροπιστώσεων σε μεμονωμένα άτομα για την ίδρυση ή την επέκταση μικρής επιχείρησης (21% του συνολικού προϋπολογισμού).

— Άξονας EURES

Το EURES, δηλ. το Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης προωθεί την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση της εθελοντικής διακρατικής διασυνοριακής γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων, την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στην αγορά εργασίας, την εξασφάλιση της αντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων στους τομείς των υπηρεσιών τοποθέτησης, πρόσληψης, παροχής συμβουλών και επαγγελματικού προσανατολισμού, σε εθνικό και σε διασυνοριακό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020.

Εν προκειμένω, ο άξονας EURES στηρίζει δράσεις σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι θεματικούς τομείς:

α) διαφάνεια σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις για εργασία και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους υποψηφίους και τους εργοδότες·

β) ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζομένων σε θέσεις εργασίας μέσω του συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τα συστήματα στοχευμένης κινητικότητας·

γ) διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις.

— Επιπλέον των γενικών στόχων, οι ειδικοί στόχοι του άξονα EURES συνίστανται στα εξής:

α) εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας, την υποβολή αιτήσεων εργασίας, και την αντίστοιχη πληροφόρηση και παροχή συμβουλών, καθώς και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, όπως οι όροι διαβίωσης και εργασίας, προς διευκόλυνση των ενδεχόμενων αιτούντων και εργοδοτών, αντίστοιχα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή και τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών σε διακρατικό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο και με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων κατάλληλων για όλες τις σχετικές χρήσεις, για κενές θέσεις εργασίας και για αιτήσεις εργασίας, καθώς και με άλλα κατάλληλα μέσα όπως η ατομική παροχή συμβουλών και καθοδήγησης, ιδίως για τα άτομα με χαμηλά προσόντα·

β) στήριξη της παροχής υπηρεσιών EURES για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζομένων σε ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας μέσω του συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης εργασίας · η στήριξη στις υπηρεσίες EURES επεκτείνεται σε διάφορες φάσεις της τοποθέτησης, από την προετοιμασία πριν από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή ένταξη του αιτούντος στην αγορά εργασίας· τέτοιες υπηρεσίες στήριξης μπορεί να περιλαμβάνουν στοχοθετημένα προγράμματα κινητικότητας για την πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένο τομέα, επάγγελμα, χώρα ή ομάδα χωρών ή για ιδιαίτερες ομάδες εργαζομένων, όπως οι νέοι, με τάση για κινητικότητα, εφόσον έχει εντοπιστεί σαφής οικονομική ανάγκη.

Ο άξονας EURES μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δράσεων για την προαγωγή της εθελοντικής κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση σε δίκαιη βάση και για την εξάλειψη των εμποδίων στην κινητικότητα, και ιδίως:

α) ανάπτυξη και δραστηριότητες διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων EURES, όπου αυτό ζητείται από τις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες για τις μεθοριακές περιφέρειες·

β) υπηρεσίες ενημέρωσης, παροχής συμβουλών, τοποθέτησης και πρόσληψης για διασυνοριακούς εργαζομένους·

γ) ανάπτυξη πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας για τον συμψηφισμό προσφοράς και ζήτησης εργασίας·

δ) ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειών κινητικότητας για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας, μετά από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, εφόσον έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε εργαζόμενους με ροπή κινητικότητας, εφόσον έχει εντοπισθεί σαφής οικονομική ανάγκη·

ε) αμοιβαία μάθηση μεταξύ των συντελεστών του EURES και κατάρτιση συμβούλων EURES, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων EURES·

στ) δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας για αύξηση της ενημέρωσης όσον αφορά τα οφέλη της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας εν γένει και τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχει το EURES.

___

ypes.gr

Διαβάστε Επίσης  Ένα νέο σχέδιο δράσης για την αντιστροφή της κατάστασης στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ρατσισμού

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!