Χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες του ΕΤΑΑ – Η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες απευθύνθηκαν στον Συνήγορο για να πληροφορηθούν πώς θα λάβουν το επίδομα μητρότητας που προβλέπει ο νόμος για τις άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα.

Κατόπιν των αλλεπάλληλων παρεμβάσεων του Συνηγόρου προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εκδόθηκε η αναγκαία κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος.

Κύρια σημεία της κοινής υπουργικής απόφασης:

  • Άρθρο 1

Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας,  μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους διακοσίων (200) € για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος αποκλειστικά. Για τη χορήγηση απαιτείται η υποβολή  των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αίτηση της ασφαλισμένης στον οικείο Τομέα Ασφάλισης του ΕΤΑΑ

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού

γ) Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.

  • Άρθρο 2

Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας, καταβάλλει στην ασφαλισμένη, εφάπαξ, το επίδομα μητρότητας, σύμφωνα με  τα παραπάνω οριζόμενα.

  • Άρθρο 3

Η αίτηση για χορήγηση του εν λόγω επιδόματος υποβάλλεται από την ασφαλισμένη εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τοκετού.

Προϊσχύουσες διατάξεις των κανονισμών των Τομέων του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ που παρέμεναν σε ισχύ ως προς τις παροχές μητρότητας και μετά την ένταξη του Κλάδου Υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

— Σύμφωνα με τη Σύνοψη Διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη (Κύκλος Ισότητας των Φύλων) απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είναι να έχουν πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθένειας σε είδος) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να ασκούν αποκλειστικά το ελεύθερο επάγγελμα.

Η αίτηση για χορήγηση του εν λόγω επιδόματος υποβάλλεται από την ασφαλισμένη εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τοκετού.

Επίσης, δεδομένου ότι η ΚΥΑ δεν αναφέρει τίποτε σχετικά με αναδρομικότητα, συμπεραίνει κανείς ότι το μέτρο ισχύει για τοκετούς που πραγματοποιούνται μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ (7/10/2014).

Αναλυτικότερα τα εξής συνημμένα:

Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Κοινή Υπουργική Απόφαση

Πηγή: Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε Επίσης  Νέο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Αγοράς Εργασίας

Be the first to comment on "Χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες του ΕΤΑΑ – Η Κοινή Υπουργική Απόφαση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!