Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Αύγουστος 2014

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον εποχικά διορθωµένο δείκτη ανεργίας για τον Αύγουστο 2014.

Στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της διάχυσης και παρουσίασης της στατιστικής πληροφορίας, και προκειµένου να υπάρχει εναρµόνιση με τον τρόπο παρουσίασης των μηνιαίων εκτιµήσεων από τη Eurostat από τον Ιανουάριο 2012 η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει στα δελτία τύπου της τους μηνιαίους δείκτες ανεργίας εποχικά διόρθωµένους, για τα άτοµα ηλικίας 15 – 74 ετών.

Η ΕΛΣΤΑΤ συνεχίζει να διαθέτει τα μη-εποχικά προσαρμοσµένα στοιχεία στους χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης της.

Η εποχική διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που έχει στόχο να αφαιρέσει την επίδραση των εποχικών παραγόντων από τις εκτιµήσεις της έρευνας, έτσι ώστε να γίνει ορατή η υποκείµενη τάση στην αγορά εργασίας.

  • Το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2014 ανήλθε σε 25,9% έναντι 27,8% τον Αύγουστο του 2013 και 26,1% τον Ιούλιο του 2014. Το εποχικά διορθωµένο πλήθος των απασχολουµένων κατά τον Αύγουστο του 2014 εκτιµάται σε 3.551.148 άτοµα και των ανέργων σε 1.242.219 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά μη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.334.759 άτοµα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Αύγουστο των ετών 2009 έως και 2014 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (σελίδα 2 * βλέπε συνημμένο αρχείο).
  • Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 32.636 άτοµα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013 (αύξηση 0,9%) και μειώθηκαν κατά 15.698 άτοµα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2014 (μείωση 0,4%).
  • Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 112.186 άτοµα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013 (μείωση 8,3%) και μειώθηκαν κατά 20.398 άτοµα σε σχέση με το Ιούλιο του 2014  (μείωση 1,6%).
  • Οι οικονοµικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 29.196 άτοµα σε σχέση µε το Αύγουστο του 2013 (αύξηση 0,9%) και αυξήθηκαν κατά 31.709 άτοµα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2014 (αύξηση 1,0%).

________________________

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού

Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού διενεργείται από το 1981. Μέχρι το 1997 τα αποτελέσµατα εξάγονταν σε ετήσια βάση, µε περίοδο αναφοράς το 2Ο τρίµηνο του έτους, ενώ από το 1998 και εξής η έρευνα είναι συνεχής και παράγει τριµηνιαία αποτελέσµατα. Βασικός σκοπός της είναι η κατανοµή του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (15 ετών και άνω) σε τρεις πλήρως διακριτές οµάδες: απασχολούµενοι,  άνεργοι και οικονοµικά μη ενεργοί. Επιπλέον, συλλέγει πληροφορίες που αφορούν δηµογραφικά χαρακτηριστικά, ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό επίπεδο, συµµετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προηγούµενη εργασιακή εµπειρία και αναζήτηση εργασίας.

Νοµικό πλαίσιο Η παρούσα έρευνα είναι πλήρως εναρµονισµένη με την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η κύρια νοµοθετική πράξη είναι ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 577/9-3-98 του Συµβουλίου ο οποίος στις διατάξεις του καθορίζει το σχεδιασµό και τα χαρακτηριστικά της έρευνας.

Περίοδος Αναφοράς

Το δείγµα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού ισοκατανέµεται μέσα στις 4 (ή 5)  εβδοµάδες του μήνα. Κάθε επιλεγµένο νοικοκυριό αντιστοιχεί σε μια συγκεκριµένη εβδοµάδα, την εβδοµάδα αναφοράς (από ∆ευτέρα ως Κυριακή).

Κάλυψη

Για την εξαγωγή των μηνιαίων εκτιµήσεων χρησιµοποιείται το υποσύνολο του δείγµατος της τριµηνιαίας έρευνας Εργατικού ∆υναµικού το οποίο ερευνάται κατά τον αντίστοιχο μήνα.

Ορισµοί

Απασχολούµενοι: τα άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία την εβδοµάδα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και μία ώρα με σκοπό την αµοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν αλλά είχαν μια εργασία ως μισθωτοί ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά.

Άνεργοι: τα άτοµα ηλικίας 15 – 74 ετών που δε χαρακτηρίστηκαν ως απασχολούµενοι (σύµφωνα με τον προηγούµενο ορισµό), ήταν άµεσα διαθέσιµοι για εργασία και είτε αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες 4 εβδοµάδες είτε είχαν βρει μια εργασία που θα αναλάµβαναν μέσα στους επόµενους τρεις μήνες.

Οικονοµικά μη ενεργοί: τα άτοµα που δε χαρακτηρίζονται απασχολούµενοι ή άνεργοι.

Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός (εργατικό δυναµικό): οι απασχολούµενοι και οι άνεργοι.

Εποχική διόρθωση

Η εποχική διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που «αποµακρύνει» την επίδραση της εποχικότητας από µια χρονολογική σειρά, καθιστώντας µε αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγµατική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους.

Η Eurostat ανακοινώνει εποχικά διορθωµένα μηνιαία αποτελέσµατα από το 2000.

Τα μηνιαία αποτελέσµατα που ανακοινώνονται στηρίζονται είτε αποκλειστικά στα αποτελέσµατα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού είτε σε προβλέψεις που στηρίζονται στα τελευταία διαθέσιµα αποτελέσµατα της έρευνας και στην εγγεγραµµένη ανεργία. Σε ότι αφορά τα κράτη μέλη, τα 24 από τα 27  ανακοινώνουν τα μηνιαία στοιχεία της ανεργίας, εποχικά προσαρµοσµένα.

Για την εφαρµογή της εποχικής διόρθωσης, η ΕΛΣΤΑΤ χρησιµοποιεί το λογισµικό Demetra 2.0 το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη Eurostat. Η παραγωγή των προσαρµοσµένων χρονοσειρών έγινε µε τον αλγόριθµο TRAMO&SEATS.  Επισηµαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επανυπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιµήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επανυπολογισµός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιµήσεων για τους προηγούµενους μήνες.

__________

Δελτίο Τύπου Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Διαβάστε Επίσης  24ο Ενημερωτικό Σημείωμα Παρατηρητηρίου Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ: Γραμμή SOS 15900 – Στατιστικά στοιχεία - Σχέσεις θύματος-δράστη

Be the first to comment on "Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Αύγουστος 2014"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!