Σύσταση της Επιτροπής 2013/112/ΕΕ: Επένδυση στα παιδιά – σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας

Σε καιρούς οικονομικής κρίσης, οι φιλικές προς τα παιδιά κοινωνικές επενδύσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εξεύρεση λύσεων. Η επένδυση στα παιδιά μπορεί να συνεπάγεται μείωση της φτώχειας συνολικά, διασφαλίζοντας ότι η επόμενη γενεά δεν υποφέρει από μειονεξία και κοινωνικό αποκλεισμό.

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013: Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας (2013/112/ΕΕ)

ΣΎΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως τμήμα της δέσμης της μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη και τη συνοχή, ενέκρινε σύσταση κοινωνικών επενδύσεων φιλικών προς τα παιδιά. Έχει ως στόχο να παρέχει στις χώρες της ΕΕ καθοδήγηση για τον τρόπο αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας και προώθησης της ευημερίας των παιδιών, καθώς επίσης να θεσπίσει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η σύσταση κάνει έκκληση για προσέγγιση υπό το πρίσμα των δικαιωμάτων του παιδιού και για ολοκληρωμένες στρατηγικές με βάση τρεις πυλώνες:

την πρόσβαση σε επαρκείς πόρους προκειμένου να μειωθεί η ένδεια εισοδημάτων και η υλική στέρηση μέσα από:

 • τη στήριξη της συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας και την εξασφάλιση ότι η εργασία τους είναι οικονομικά αποδοτική·
 • την εξασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου μέσω ενός συνδυασμού παιδικών και οικογενειακών επιδομάτων, τα οποία θα πρέπει να ευνοούν την αναδιανομή του πλούτου μεταξύ των διαφόρων εισοδηματικών τάξεων, αλλά να αποφεύγουν τον κίνδυνο της αεργίας και τον στιγματισμό.

Την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες στη ζωή των παιδιών και να βελτιωθεί η ανάπτυξή τους μέσα από:

 • τη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας των παιδιών, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων σε νεαρή ηλικία·
 • τη βελτίωση του αντίκτυπου των εκπαιδευτικών συστημάτων στην ισότητα των ευκαιριών, διασφαλίζοντας ότι όλα τα παιδιά λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς·
 • τη βελτίωση της ανταπόκρισης των συστημάτων υγείας για την αντιμετώπιση των αναγκών των μειονεκτούντων παιδιών·
 • την παροχή στα παιδιά ασφαλούς και κατάλληλης στέγασης και περιβάλλοντος διαβίωσης·
 • την ενίσχυση της υποστήριξης της οικογένειας και της ποιότητας των εναλλακτικών συστημάτων φροντίδας.

Το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών μέσα από:

 • τη στήριξη της συμμετοχής όλων των παιδιών σε δραστηριότητες παιχνιδιού και αναψυχής, καθώς και σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες – δραστηριότητες άτυπης μάθησης που πραγματοποιούνται εκτός του σχολικού πλαισίου·
 • τη θέση σε εφαρμογή μηχανισμών που προωθούν τη συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Επιπλέον, η Επιτροπή κάνει έκκληση για την ανάπτυξη μηχανισμών διακυβέρνησης, εφαρμογής και παρακολούθησης μέσα από:

 • την ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ των τομέων·
 • τη διάδοση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής και της καινοτομίας στην κοινωνική πολιτική.

Τέλος, η σύσταση υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνεται πλήρης χρήση των σχετικών μέσων της ΕΕ μέσα από:

 • την κινητοποίηση όλου του φάσματος εργαλείων και δεικτών που διαθέτει η στρατηγική Ευρώπη 2020 ώστε να δίνεται ώθηση σε κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· και
 • την κατάλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την υποστήριξη των προτεραιοτήτων πολιτικής που περιγράφονται παραπάνω.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Σύσταση της Επιτροπής 2013/112/ΕΕ

ΕΕ L 59 της 31.5.2013

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη και τη συνοχή

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή -συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020) [COM(2013)83 final της 20.2.2013 – δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η παρούσα δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επίσης 8 έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (για τις δημογραφικές και κοινωνικές τάσεις -μέρος 1 και μέρος 2, την ενεργό ένταξη, τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, τη μακροχρόνια περίθαλψη, την έλλειψη στέγης, την υγεία, και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

31.1.2014

© Ευρωπαϊκή Ένωση, url: eur-lex.europa.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2019

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!