«Ένταξη των μεταναστριών στην αγορά εργασίας» – Γνωμοδότηση ΕΟΚΕ

NYHQ2011-2156

Στις 10 Ιουλίου 2014, και σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του Εσωτερικού της Κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα :”Ένταξη των μεταναστριών στην αγορά εργασίας”

SOC/513
Ένταξη των μεταναστριών στην αγορά εργασίας

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2015

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

με θέμα
«Ένταξη των μεταναστριών στην αγορά εργασίας»
(γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)
_____________ 

Εισηγήτρια: η κ. Béatrice OUIN

_____________

 

Στις 10 Ιουλίου 2014, και σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του Εσωτερικού της Κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα

Ένταξη των μεταναστριών στην αγορά εργασίας.

Το ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκαν οι σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 18 Δεκεμβρίου 2014.

Κατά την 504η σύνοδο ολομέλειας, της 21ης και 22ας Ιανουαρίου 2015 (συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2015), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση με 212 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 10 αποχές.

*

 

*          *

 

 1. Συστάσεις
 • Με στόχο την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, τόσο από άποψη πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση όσο και από άποψη ένταξης των μεταναστών, και επειδή η Ευρώπη έχει ανάγκη τους μετανάστες, παρά την επιθετική ρητορική ―η διάδοση της οποίας και ανησυχητική είναι και αντιβαίνει προς τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των πληθυσμών που ζουν στην Ευρώπη―, η ΕΟΚΕ ζητά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα:
 • να αξιοποιήσουν καλύτερα το δυναμικό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να προβούν σε συστάσεις ανά χώρα για την ένταξη των μεταναστριών στην αγορά εργασίας·
 • να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μεταναστριών κατά τη χάραξη της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για το διάστημα μετά το 2015·
 • να συνεχίσουν να παρακολουθούν την εφαρμογή της οδηγίας 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, ώστε να μην καθυστερεί άσκοπα η πρόσβαση στην απασχόληση των γυναικών που δικαιούνται οικογενειακή επανένωση, και να προβλέψουν την αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας προκειμένου οι σύζυγοι να έχουν άμεση πρόσβαση στην απασχόληση·
 • να προβούν σε εκτίμηση του ποσοστού των γυναικών κατόχων της μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  [1] και των δικαιούχων της οδηγίας για την εποχιακή εργασία  [2], καθώς και σε αξιολόγηση του είδους των θέσεων εργασίας που κατέχουν, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι οι μετανάστριες δεν υφίστανται διακρίσεις·
 • να μεριμνήσουν ώστε οι γυναίκες να ωφελούνται εξίσου με τους άνδρες από τους μελλοντικούς κανόνες σχετικά με τους ερευνητές, τους σπουδαστές, τους εθελοντές και τους εσωτερικούς άμισθους βοηθούς (au pair) [3]·
 • να βεβαιωθούν ότι τα χρηματοδοτικά μέσα υπέρ της ένταξης των μεταναστών θα αξιοποιούνται κατά το ήμισυ τουλάχιστον υπέρ των γυναικών.
 • Πέραν των μέτρων που θα έπρεπε να εφαρμόζονται για όλους τους μετανάστες, άνδρες και γυναίκες, η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη μέλη:
 • να θεσπίσουν σαφείς και φιλόδοξους στόχους για την ένταξη των μεταναστριών·
 • να υιοθετήσουν πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική κατάσταση των γυναικών, το επίπεδο ειδίκευσής τους, τη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, το εάν ανήκουν στην πρώτη γενιά μεταναστών ή σε επόμενη·
 • να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τα μέτρα που θεσπίζονται υπέρ της ένταξης των μεταναστριών στην αγορά εργασίας·
 • να μην αναβάλλουν την πρόσβαση των συζύγων στην απασχόληση, στα πλαίσια της οικογενειακής επανένωσης, ώστε να προωθείται η ένταξη των οικογενειών και να αποτρέπεται η φτώχεια και η απώλεια δεξιοτήτων·
 • να εξασφαλίσουν στις γυναίκες, σε κάθε φάση της διαδικασίας μετανάστευσης, ατομικά δικαιώματα και όχι απλώς και μόνο δικαιώματα ως μέλη οικογενείας·
 • να εξασφαλίσουν καλύτερη ενημέρωση στις μετανάστριες όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες στήριξης που διευκολύνουν την πρόσβαση σε επαγγελματική και γλωσσική κατάρτιση και σε ποιοτικές θέσεις εργασίας·
 • να οργανώνουν μαθήματα γλώσσας που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μεταναστριών, να έχουν ειδικό προσανατολισμό προς την αναζήτηση εργασίας και στα οποία να έχουν εύκολη πρόσβαση·
 • να επιταχύνουν τις διαδικασίες αναγνώρισης των προσόντων και της εμπειρίας που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να βρουν θέσεις εργασίας που να αντιστοιχούν στις δεξιότητες και στις προσδοκίες τους·
 • να αποφεύγουν την υποβάθμιση των προσόντων, που αντιπροσωπεύει απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου·
 • να θεωρούν ότι η εργασία σε ορισμένους τομείς (καθαριότητα, φύλαξη παιδιών, φροντίδα των ηλικιωμένων, ξενοδοχεία/καφετέριες/εστιατόρια, γεωργία, κλπ.) μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες στις μετανάστριες χαμηλής ειδίκευσης υπό τον όρο οι τομείς αυτοί να εξέλθουν από το πλαίσιο της αδήλωτης εργασίας, να αποκτήσουν επαγγελματικό καθεστώς και να αναβαθμιστούν, καθώς και να προβλεφθεί η εκπαίδευση των γυναικών σε αυτά τα επαγγέλματα ώστε να μπορούν να προχωρήσουν στην καριέρα τους·
 • να υποστηρίξουν τις γυναίκες επιχειρηματίες και να τονώσουν την επιχειρηματική εκπαίδευση των μεταναστριών·
 • να επιδιώξουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας πολιτών στη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών·
 • να κυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1990, για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους·
 • να νομιμοποιήσουν τη διαμονή των μεταναστών που κατοικούν στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια, δεδομένου ότι οι μαζικές νομιμοποιήσεις στις οποίες προέβησαν ορισμένα κράτη αποδείχθηκαν επωφελείς.
 • Τέλος, η ΕΟΚΕ καλεί τους κοινωνικούς εταίρους:
 • να ενσωματώσουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες των μεταναστριών στο πρόγραμμα εργασίας του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου·
 • να διευκολύνουν, στις συλλογικές συμβάσεις, την αναγνώριση των προσόντων των μεταναστριών.

_____________

[1] Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009.

[2] Οδηγία 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014.

[3] Πρόταση οδηγίας COM(2013) 151 final.

_________

Πηγή: European Economic and Social Committee

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει κοινωνικά ομόλογα EU SURE

Be the first to comment on "«Ένταξη των μεταναστριών στην αγορά εργασίας» – Γνωμοδότηση ΕΟΚΕ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!