Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 2349/01-09-14 τ. Β) με θέµα «Καθορισµός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων» καθορίστηκαν οι είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ, ανά εξάμηνο.

Μεταξύ των οποίων:

  • 14 σπουδαστές στην Κεντρική Υπηρεσία, με δυνατότητα συµµετοχής ειδικοτήτων συναφών με το αντικείµενο των υπηρεσιών του Ταµείου και ειδικότερα οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προέρχονται από:
  • 10 σπουδαστές/ριες από το Τμήμα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων) ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής
  • 3 σπουδαστές/ριες από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (2 με κατεύθυνση «Μηχανικοί Λογισµικού» και 1 με κατεύθυνση «Μηχανικοί ∆ικτύων») και
  • 1 σπουδαστής/ρια από το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ (Τομέα Ενεργειακής Μηχανολογίας ή Τοµέα Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας)
  • 2 σπουδαστές στο Κατάστημα Πειραιά, για το οποίο οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να προέρχονται από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονοµικής.
  • 2 σπουδαστές στο Κατάστημα Θεσσαλονίκης, για το οποίο οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να προέρχονται από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονοµικής.
  • 2 σπουδαστές στο Κατάστημα Πάτρας, για το οποίο οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να προέρχονται από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονοµικής. 

Σηµειώνεται ότι, για την υποβολή των αιτήσεων σπουδαστών ΤΕΙ στις προαναφερόµενες ειδικότητες τάσσεται προθεσµία 10 ηµερών από την ανάρτηση της παρούσης πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Καταληκτική Ημερομηνία:  Σάββατο, Μάρτιος 28, 2015

Μετά την πάροδο της προαναφερόµενης προθεσµίας και εφόσον υποβληθεί στο Ταµείο αριθµός αιτήσεων σπουδαστών στις εν λόγω ειδικότητες μικρότερος εκείνου των θέσεων που έχουν καθορισθεί, το Τ.Π. και ∆ανείων δύναται, κατά την ελευθέρα κρίση του, σε συνεννόηση με το σχετικό Τ.Ε.Ι, να αποδέχεται, αιτήσεις σπουδαστών και έτερων ειδικοτήτων, που κρίνονται συναφείς µε τα ευρύτερα αντικείµενα του Οργανισµού.

Αναλυτικότερα: career.duth.gr

Διαβάστε Επίσης  Πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Be the first to comment on "Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!