Διασφαλίζοντας την Ίση Πρόσβαση των Γυναικών στη δικαιοσύνη: Καλές Πρακτικές και Χάσμα Δεδομένων κατά Φύλο

Μέρος Β

Επιμέλεια/ Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Καλές πρακτικές από τα Κράτη – Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης

  • Ειδικά Δικαστήρια και διαδικασίες fast – track.
  • Εξειδικευμένοι Εισαγγελείς.
  • Ειδικές αστυνομικές μονάδες.
  • Πρόσβαση σε δωρεάν νομική βοήθεια για γυναίκες θύματα-βίας.
  • Πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δυνατότητα επανόρθωσης για τις γυναίκες θύματα-βίας σε συνθήκες ένοπλων συγκρούσεων.
  • Νομικό Καθεστώς για τις ΜΚΟ ώστε να προσφεύγουν σε περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών.
  • εντολές προστασίας, περιορισμού, έξωσης και απαγόρευσης με στόχο την μη-επαφή και προσέγγιση των δραστών προς τις γυναίκες – επιζούσες περιστατικών βίας.

Χάσμα ερευνών και δεδομένων

■ Οι ποιοτικές έρευνες και τα αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα είναι θεμελιώδη για την παραγωγή πολιτικών και νομοθεσίας που βασίζονται σε απτές αποδείξεις ώστε να αντιμετωπισθούν τα κενά πρόσβασης των γυναικών στη δικαιοσύνη. Η διασφάλιση των επαρκών δεδομένων για την πρόσβαση των γυναικών στο σύστημα δικαιοσύνης αποτελεί απαραίτητο βήμα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των διακρίσεων, και για την προώθηση του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών μέσω επαρκών και κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων και μέσων. Δοθείσης της διατομεακής φύσης και της συνθετότητας διαμέσου της οποίας απονέμεται η δικαιοσύνη, η ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν απαιτεί περαιτέρω ενέργειες και τη συστηματική συλλογή πληροφοριών για την παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων.

■ Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ήδη προβεί σε προτάσεις και Συστάσεις για να αντιμετωπίσει τα κενά στις έρευνες και την έλλειψη επιμερισμού των δεδομένων που αφορούν την πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη κατά φύλο, κενά και ελλείψεις που περιλαμβάνουν:

– τη βελτίωση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων ανά φύλο σε όλα τα επίπεδα: στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας, δικαστικά αρχεία, την πρόσβαση στη και την χρήση της νομικής συνδρομής, καθώς και τη χρήση εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διενέξεων,

– εναρμόνιση και διαμοίραση πληροφοριών μεταξύ των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων (δικαστικό σύστημα, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας),

– αντιμετώπιση της έλλειψης συλλογής αποδείξεων σε σχέση με τα ειδικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην πρόσβαση τους στο σύστημα δικαιοσύνης,

– θέτοντας σε λειτουργία ποιοτικές αναλύσεις χαρακτηριστικών περιπτώσεων νομοθεσίας ώστε να αναγνωρισθούν πιθανές έμφυλες μεροληψίες καθώς και τρόποι υπερκερασμού αυτών των μεροληψιών,

– η συμπερίληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας εντός των πλαισίων μέτρησης,

– η υποστήριξη των ερευνών ώστε να μελετηθούν οι πρωταρχικές αιτίες και οι επιπτώσεις της βίας κατά των γυναικών συμπεριλαμβανομένου του επιπολασμού, της συχνότητας και των ποσοστών καταδικών.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης εμπερικλείει την υποχρέωση της σημαντικότητας και της συχνότητας συλλογής αντιπροσωπευτικών και συγκρίσιμων δεδομένων που αφορούν στην κατάρτιση προσχεδίων και εφαρμογής πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.

– Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

■ Το Συμβούλιο της Ευρώπης θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ίσης πρόσβασης των γυναικών στη δικαιοσύνη, υπό το πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2014 – 2017 (Gender Equality Strategy 2014 – 2017), μέσω της καταπολέμησης των επίμονων ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών, των έμφυλων μεροληψιών, στερεοτύπων και έτερων εμποδίων που έχουν ως αποτέλεσμα την άνιση πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη. Οι ενέργειες του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συνεχίσουν να οικοδομούν σε αυτά τα πρότυπα, τους μηχανισμούς και τις στρατηγικές συνεργασίες με την κοινωνία των πολιτών, τους περιφερειακούς και τους διεθνείς οργανισμούς και άλλους συναφείς εμπλεκόμενους φορείς.

———–

Πηγή: Council of Europe Gender Equality Strategy 2014-2017 — Guaranteeing Equal Access of Women to Justice

Διαβάστε εδώ το Μέρος Α’: Συμβούλιο της Ευρώπης – Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2014 – 2017: Διασφαλίζοντας την Ίση Πρόσβαση των Γυναικών στη δικαιοσύνη

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Τα Ανοικτά Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Be the first to comment on "Διασφαλίζοντας την Ίση Πρόσβαση των Γυναικών στη δικαιοσύνη: Καλές Πρακτικές και Χάσμα Δεδομένων κατά Φύλο"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!