Εγγραφές Νηπίων/Βρεφών στους παιδικούς σταθμούς του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης

Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές με συνημμένα δικαιολογητικά στους παιδικούς σταθμούς του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης για το επόμενο σχολικό έτος, θα υποβάλλονται από 08-06-2015 έως 30-06-2015 στο γραφείο της Δ/νσης του Ν.Π. Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 3ος όροφος από τις 9.00π.μ. έως 2:00 μμ. καθημερινά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδίου.
 2. Ιατρική βεβαίωση για την σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης  πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης, όπως ορίζεται από τις απόψεις της παιδιατρικής.
 3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα του αντιγράφου που κατατίθεται και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί.
 4. Βεβαίωση εργασίας του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δυο (2) γονέων, βεβαίωση ενσήμων από τον ασφαλιστικό φορέα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή βεβαίωση μη οριστικοποιημένων ενσήμων για τους νεοπροσλαμβανόμενους, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την εργασία των γονέων.
 5. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο)
 6. Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης των γονέων του παιδιού, στην οποία θα γράφονται και οι αλλαγές που πιθανόν να προέκυψαν στο τρέχον έτος (πχ ανεργία, γέννηση και άλλου παιδιού, αναπηρία, πολυτεκνία κλπ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% και άνω:

 • Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω.

2.Διαζευγμένοι γονείς:

 • Προσκομίζεται διαζευκτήριο από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση επιμέλειας.

3. Και οι δυο γονείς φοιτητές:

 • Προσκομίζεται βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής που φοιτούν.

4. Γονέας στρατιώτης:

 • Προσκομίζεται βεβαίωση από το στρατολογικό γραφείο.

5.Αλλοδαποί γονείς:

 • Προσκομίζεται άδεια παραμονής (έστω και προγενέστερη, με βεβαίωση ανανέωσης από  τον οικείο Δήμο .

6. Πολύτεκνες οικογένειες με ενήλικα παιδιά που φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή:

 • Βεβαίωση σχολής για την φοίτηση των παιδιών.

7.Μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης :

 • Βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

8.Για την απόδειξη λήψης Δανείου αγοράς α ́ κατοικίας απαιτείται:

 • Βεβαίωση από την Τράπεζα που να το αποδεικνύει.

9.Κάθε άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει, στο μέτρο του εφικτού, ειδικά –κοινωνικά προβλήματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2015

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ Ε.Ε.Τ.Α.Α

Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε Επίσης  «Φύλο, κράτος πρόνοιας και ανθεκτικότητα στην κρίση» | Νέα κυκλοφορία από τις Εκδόσεις νήσος

Be the first to comment on "Εγγραφές Νηπίων/Βρεφών στους παιδικούς σταθμούς του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!