Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιδότηση διακρατικών έργων για την πρόληψη, ενημέρωση και καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών, των νέων και των παιδιών

1 Γενικά

Το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.

To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:

  • Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
  • Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.
  • Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ.
  • Παρέχει υποστήριξη σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές.

Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 3/6/2015

2 Ειδικοί στόχοι τρέχουσας πρόσκλησης

Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις που αφορούν τα εξής:

  • Αμοιβαία μάθηση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, συνεργατικές δραστηριότητες.
  • Ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση, δράσεις διάχυσης.

Τα έργα θα πρέπει να υιοθετήσουν μια παιδο-κεντρική προσέγγιση και/ή φυλετικά ευαίσθητη προσέγγιση στη βάση της τελικής δικαιούχου ομάδας – στόχου. Τα έργα θα πρέπει να είναι πολυεταιρικά και όπου απαιτείται η  συνδρομή της κεντρικής διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να προβλέπεται και η συμμετοχή των αντίστοιχων φορέων.

Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται η καταγραφή του αριθμού των εμπλεκόμενων ατόμων/επαγγελματιών, να παρέχονται ανώνυμα δεδομένα, ταξινομημένα σύμφωνα με το φύλο και την ηλικία αλλά και να περιγράφεται η μεθοδολογία. Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί σχέδιο βιωσιμότητας του προτεινόμενου έργου, προκειμένου τα αποτελέσματά του να είναι χρήσιμα και αξιοποιήσιμα μακροπρόθεσμα μετά το πέρας της επιδότησης.

3. Επιλεξιμότητα φορέων και εταιρικό σχήμα

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, μια εταιρική σχέση θα πρέπει να αποτελείται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τουλάχιστον τρία (3) διαφορετικά επιλέξιμα κράτη (ΕΕ και Ισλανδία).

4. Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 4.500.000 ευρώ. Το ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Τα σχέδια πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μηνών. Το ύψος της ζητούμενης χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από € 75.000.

5. Προθεσμία υποβολής
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος PRIAMOS το αργότερο ως τις 3 Ιουνίου 2015.

6. Περισσότερες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι διαθέσιμα από την εξής ιστοσελίδα:  http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_harm_en.htm

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 3/6/2015

— Ερωτήσεις σχετικά με την πρόταση μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

Πηγή: ypes.gr

Διαβάστε Επίσης  Για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία για την ευημερία των παιδιών στα χρόνια της λιτότητας και μετά

Be the first to comment on "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!