Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στα δικαιώματα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στα δικαιώματα, προκειμένου να ενθαρρυνθούν η αυτονομία και η συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

 

1.

Το Συμβούλιο, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2014-2015, όρισε το θέμα της ενίσχυσης της θέσης των νέων ως τη γενική προτεραιότητα των τριών Προεδριών (ΙΤ, ΛΕ, ΛΞ), με έμφαση στην πρόσβαση στα δικαιώματα, την αυτονομία, την πολιτική συμμετοχή και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά.

 

2.

Οι νέοι εξακολουθούν να επηρεάζονται αρνητικά από την οικονομική και κοινωνική κρίση που χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια. Οι δημογραφικές αλλαγές, η ανεργία των νέων και η απασχόληση υπό επισφαλείς συνθήκες έχουν συνεπώς καταστήσει δυσχερέστερη για αυτούς την επίτευξη αυτονομίας και την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους.

 

3.

Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων έχουν συμβάλει στην εξάπλωση της φτώχειας, της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού, των προβλημάτων υγείας καθώς και στην απώλεια της εμπιστοσύνης στο μέλλον. Η έρευνα καταδεικνύει επίσης ότι σε ορισμένα κράτη μέλη όλο και περισσότεροι νέοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της κοινωνικοοικονομικής θέσης και της πολιτικής συμμετοχής: Οι ΕΑΕΚ είναι λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν, εμπιστεύονται λιγότερο τις πολιτικές οργανώσεις και συμμετέχουν λιγότερο στα κοινά, σε σύγκριση με την υπόλοιπη νεολαία.

 

4.

Ωστόσο, οι νέοι αποτελούν πολύτιμη πηγή για την κοινωνία. Οι δεξιότητες, οι ικανότητες, η δημιουργικότητα και η ικανότητα καινοτομίας τους θα πρέπει διαρκώς να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των στρατηγικών για τις πολιτικές για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

 

13.

Να προβούν σε ενέργειες για τον προσδιορισμό των εμποδίων στη συμμετοχή των νέων στην κοινωνική και πολιτική ζωή, εξετάζοντας επίσης το ενδεχόμενο εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων.

 

14.

Να καταβάλουν προσπάθειες για την προώθηση της πρόσβασης των νέων σε ποιοτικές θέσεις εργασίας με δίκαιο μισθό και κοινωνική προστασία, επιτρέποντάς τους να είναι αυτόνομοι και να έχουν μια ασφαλή και αξιοπρεπή ζωή.

 

15.

Να προαγάγουν ίσες ευκαιρίες και την ισότητα των φύλων για τους νέους, μεταξύ άλλων, στους τομείς του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού βίου. Να μελετήσουν ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι νέοι μπορούν να συνδυάσουν τον εργασιακό και τον ιδιωτικό βίο.

 

16.

Να επενδύσουν σε μέτρα πρόληψης και παρέμβασης για τον περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως μέσω της χάραξης πολιτικών με στόχο την παροχή ίσης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και την προσφορά στοχευμένης στήριξης για τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στην άρση των εμποδίων ώστε οι νέοι να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους για εκπαίδευση.

 

17.

Να προωθήσουν την εργασία των νέων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με την αξία των δραστηριοτήτων για τους νέους, ως θεμελιώδους εργαλείου που επιτρέπει στους νέους να αναπτύξουν τις δικές τους πρωτοβουλίες και στηρίζει τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή.

 

18.

Να εξετάσουν την προαγωγή της ανάπτυξης των προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης, με ιδιαίτερη προσοχή στους νέους με χαμηλά εισοδήματα, όπως οι σπουδαστές και οι ασκούμενοι και οι άνεργοι νέοι.

 

19.

Να εξετάσουν τρόπους προώθησης της δημιουργίας μηχανισμών για νέους με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

 

20.

Να στηρίξουν την ανάπτυξη υπηρεσιών ενημέρωσης φιλικές προς τους νέους που μπορούν να συμβάλουν στην ενημέρωσή τους σχετικά με την πρόσβασή τους στα δικαιώματα.

 

21.

Να στηρίξουν την πρόσβαση των νέων στον πολιτιστικό βίο, προκειμένου να τους βοηθήσουν να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας με μεγαλύτερη συνοχή.

 

Αναλυτικότερα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου

 

Πηγή:  eur-lex.europa.eu

 

Διαβάστε Επίσης  2η Εκδήλωση Παρουσίασης του έργου New Start | Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για νέους με δυσκολίες

Be the first to comment on "Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στα δικαιώματα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!