Έκθεση: Προσεγγίσεις στην Ισονομία και στην Ισότητα της Πρόσβασης των Παιδιών – Βασικές Συστάσεις

Νότιο Σουδάν Photo Credit: UNICEF

Μετάφραση/ Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Η πρωτοβουλία Equity for Children ξεκίνησε τη μελέτη Προσεγγίσεις στην Ισονομία (Approaches to Equity) το έτος 2013 ώστε να διερευνήσει τις απόψεις αναφορικά με το ζήτημα της ισονομίας από ηγετικά στελέχη διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων και ερευνητικών ινστιτούτων. Μέσω της ανάλυσης των κυριότερων θεσμικών εκθέσεων και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με επαγγελματίες/ ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών καθώς και με ερευνητές και ιδρύματα, τα ευρήματα δημιούργησαν τη δίοδο για μία κοινή κατανόηση της έννοιας της ισονομίας και σε αυτά συμπεριελήφθησαν συστάσεις για τους διαμορφωτές πολιτικής, τους ερευνητές και τους επαγγελματίες. Οι οπτικές των εμπλεκόμενων φορέων απαντούν στο εξής ερώτημα: Πώς εκλαμβάνεται η ισονομία από τη διεθνή αναπτυξιακή κοινότητα και τι σημαίνει η πρόοδος σε αυτό το πεδίο;

Ενώ υφίσταται ευρεία συναίνεση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τη χρήση της προσέγγισης της ισονομίας για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, εντούτοις υπάρχουν διακρίσεις στην ερμηνεία και τις συνέπειες της ισονομίας και πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί. Μία κοινή κατανόηση της σημασίας της ισονομίας είναι ουσιαστική, διότι παρέχει το πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των τομέων – μεταξύ των πολιτικών, των σχεδιαστών πολιτικής και των επαγγελματιών που θα αξιοποιήσουν αυτές τις ιδέες ώστε να επιτύχουν τον απώτερο στόχο της μεγαλύτερης δυνατής ισονομίας σε ολόκληρο τον κόσμο για όλους τους ανθρώπους.

Η προσέγγιση της ισονομίας παρέχει ένα κοινό όραμα για τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών (μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες οργανωμένων πολιτών), την ακαδημαϊκή κοινότητα και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η ισονομία περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση των συστημάτων ώστε να είναι περισσότερο ενταξιακά. Ο ευρύς ορισμός της περιλαμβάνει όρους δικαιοσύνης και αποφυγής μη-απαραίτητων αποστερήσεων. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν περιπτώσεις στις οποίες άτομα μειονεκτούν εξαιτίας του οικονομικού τους status, του τόπου γέννησης τους, της φυλής ή/και του φύλου τους.

Η ανισονομία εκδηλώνεται συχνά ως εμπόδιο στην πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η επιδίωξης της ατζέντας υπέρ της ισονομίας συνάδει με την εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις άλλες εκροές της προσέγγισης της ισονομίας συμπεριλαμβάνονται η οικονομική μεγέθυνση, η σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας, η βιωσιμότητα και η κοινωνική συνοχή. Στον πυρήνα της, η προσέγγιση της ισονομίας απευθύνεται στις ανάγκες των ανθρώπων που υποφέρουν από πολλαπλές, επικαλυπτόμενες αποστερήσεις – όσοι βρίσκονται στην πλέον μειονεκτική θέση. Αυτές οι περιπτώσεις απαιτούν μία δια-τομεακή προσέγγιση που θα απευθύνεται στις ανάγκες με ολιστικό τρόπο. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στη μελέτη περιγράφουν τις πιο μεγάλες δημογραφικές προτεραιότητες ως τα παιδιά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, που είναι τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Αυτή η άποψη αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι τα παιδιά είναι δυσανάλογα ευάλωτα σε μειονεξίες και αποστερήσεις. Εντός των πλέον αποκλεισμένων ομάδων, σύμφωνα με τις απαντήσεις, τα παιδιά που προσεγγίζονται στα στάδιο της πρώιμης παιδικής ηλικίας εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγουν μακρόχρονες αποστερήσεις και να τερματίσουν έτσι τον κύκλο της φτώχειας.

Έκθεση Προσεγγίσεις στην Ισονομία

Έκθεση Προσεγγίσεις στην Ισονομία

Βασικές Συστάσεις

Οι ακόλουθες 10 συστάσεις βασίζονται στα ευρήματα αυτής της μελέτης και αναμένεται να παρέχουν πολύτιμες εισροές για τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών (μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ομάδες οργανωμένων πολιτών)

Διασφαλίστε ότι οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνουν ρητώς τους πλέον αποκλεισμένους και μειονεκτούντες πληθυσμούς και τοποθετούν τα παιδιά στο «κέντρο». Η επένδυση στα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας από μικρή ηλικία είναι η καλύτερη επένδυση για τη διάρρηξη του κύκλου της φτώχειας.
Θέστε ως προτεραιότητα τις προσεγγίσεις που βασίζονται στην κοινότητα και στα ειδικά πλαίσια παρά στις προσεγγίσεις από την κορυφή προς τα κάτω που «ταιριάζουν σε όλες τις περιστάσεις» (one size fits all), ως διαδικασίες προγραμματισμού, εποπτείας και διαμόρφωσης πολιτικών.
Ενσωματώστε τη διάσταση της ισονομίας για τον προγραμματισμό και τη διαμόρφωση πολιτικής που να βασίζονται στις απτές αποδείξεις, γεγονός που απαιτεί τη συστηματική συλλογή διαχωριζόμενων δεδομένων κατά φύλο, ηλικία, φυλή, εθνικότητα, εισόδημα, τοποθεσία και αναπηρία.
Κατευθυνθείτε προς την οικοδόμηση της προσέγγισης της ισονομίας με την συμμετοχή των πλέον ευάλωτων και μειονεκτούντων πληθυσμών στα πεδία του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης των προγραμμάτων και των πολιτικών, και ειδικότερα «ακούγοντας» τις φωνές και τα αιτήματα των παιδιών και της νεολαίας. Δεν αποτελούν μονάχα επωφελούμενοι αλλά και δρώντες της κοινωνικής αλλαγής.
Επενδύστε σε ενταξιακές στρατηγικές κοινωνικής προστασίας ως το κύριο στοιχείο της κοινωνικής πολιτικής, καθώς θα βελτιώσει τις ζωές των πλέον μειονεκτούντων, παρέχοντας θετικά αποτελέσματα στα παιδιά.
Εστιάστε σε πολιτικές και προγράμματα για τη μείωση της φτώχειας και την ισονομία, και ταυτοχρόνως, αντιμετωπίστε τις μακροοικονομικές δομές μέσω της προοδευτικής φορολόγησης και των μέτρων κατά –> της διαφθοράς, των παράνομων χρηματικών μεταβιβάσεων, και της φοροαποφυγής.
Καθιερώστε ολιστικές και δια βίου αποκρίσεις και διατομεακές προσεγγίσεις πολιτικής που να αντιμετωπίζουν τις πολύ-παραγοντικές και επικαλυπτόμενες αποστερήσεις που βιώνουν τα παιδιά.
Αναπτύξτε μετρήσιμους στόχους με στόχο να παρακολουθείται η πρόοδος που συρρικνώνει τα κοινωνικά και οικονομικά χάσματα μεταξύ των λιγότερων και των περισσότερο πλεονεκτούντων παιδιών. Επεκτείνετε τις μακροχρόνιες αξιολογήσεις και τις διαμήκεις μελέτες.
Ενσωματώστε τη διάσταση της προσέγγισης της ισονομίας σε θεσμικά, οργανωτικά και πολιτικά πλαίσια αναφορικά με τη διάσταση του φύλου σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι έχει ήδη γίνει τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό απαιτεί εκτεταμένες επενδύσεις στην οικοδόμηση δυνατοτήτων εντός των οργανισμών και των κυβερνήσεων σχετικά με τα προγράμματα που βασίζονται στην ισονομία, τις πολιτικές και τη χρήση της διάστασης της ισονομίας.
Αναπτύξτε μία συνεκτική ορολογία των κύριων στοιχείων της ισονομίας για την κοινή κατανόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων που εργάζονται προς την κατεύθυνση της επίτευξής της.

Πηγή/ το σύνολο της Έκθεσης: equityforchildren.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Νέα έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη "Ισότητα και σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη"

Be the first to comment on "Έκθεση: Προσεγγίσεις στην Ισονομία και στην Ισότητα της Πρόσβασης των Παιδιών – Βασικές Συστάσεις"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!