Αιτίες Θανάτων – Επεξεργασία Στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώθηκαν τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν τις αιτίες θανάτων για το έτος 2013. Πηγή των στοιχείων αυτών είναι τα πιστοποιητικά θανάτου που υποβάλλουν οι ιατροί και, για τις περιπτώσεις αιφνιδίων ή βίαιων θανάτων, οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες.

—> Οι θάνατοι, κατά το 2013, παρουσίασαν μείωση κατά 4,2 % και ανήλθαν σε 111.794, (57.630 άντρες και 54.164 γυναίκες) έναντι 116.668 (60.135 άντρες και 56.533 γυναίκες) που ήταν το 2012.

Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, κυριότερες αιτίες θανάτου για το 2013 ήταν τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος με 46.342 θανάτους. Ακολουθούν οι θάνατοι από νεοπλάσματα που ανήλθαν σε 28.857, ενώ σε 10.924 ανήλθαν οι θάνατοι που οφείλονται σε νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος (Πίνακας 1 – συνημμένο).

Σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, το ποσοστό θανάτων από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο σύνολο των θανάτων από 10% που ήταν το 1938 (πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία), ανήλθε σε 25% το 1956 (πρώτο μεταπολεμικό έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία) και 41,5 % το 2013.

Αντίστοιχα, το ποσοστό θανάτων από νεοπλασματικές νόσους από 4% το 1938, ανήλθε σε 25,8 % το 2013. Αντίθετα, οι θάνατοι από λοιμώδεις και παρασιτικές νόσους από 18,5% των θανάτων το 1938 έχουν περιοριστεί σε ποσοστό 1% το 2013 (Πίνακας 2, Διάγραμμα 2 συνημμένου Δελτίο Τύπου).

Ο αριθμός θανάτων από αυτοκτονίες, όπως αυτές χαρακτηρίστηκαν από τις Ιατροδικαστικές και Ανακριτικές αρχές, ανήλθε σε 533 το 2013, έναντι 508 το 2012.

Σημειώνεται ότι ενδεχόμενες αποκλίσεις από στοιχεία άλλων φορέων μπορεί να οφείλονται σε διαφορετική μεθοδολογία ή άλλους παράγοντες όπως ανάγκη χρονοβόρου έρευνας από πλευράς ιατροδικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου, θάνατοι συνεπεία όψιμων αποτελεσμάτων απόπειρας αυτοκτονίας κ.α.

Πέραν του δελτίου Τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θα επιχειρήσουμε μία σύντομη διαγραμματική “απεικόνιση” αλλά και λεκτική τεκμηρίωση της διαχρονικής εξέλιξης των ομάδων αιτιών θανάτου βάσει της χρονολογικής ταξινόμησης που δίδει η Ελληνική Στατιστική Αρχή:

 

Πίνακας 1 – Εξέλιξη κυριότερων ομάδων αιτιών θανάτου για τα έτη 1938, 1956, 1973, 1993 και 2013

 

      1938                    1956             1973              1993          2013

Σύνολο

Θανάτων               93.766                 59.460           77.648          97.419         111.794

_________________________________________________________________________________________

Νοσήματα του

Κυκλοφορικού

Συστήματος              9.347                       14.893            27.941         47.769            46.342

_________________________________________________________________________________________

Νεοπλάσματα           3.831                     6.928            13.513          21.044            28.857

________________________________________________________________________________________

Νοσήματα του

Αναπνευστικού     17.849                      3.290              5.899          5.592           10.924

Συστήματος

________________________________________________________________________________________

Λοιμώδη και

Παρασιτικά         17.283                       3.185              1.470              677              1.105

Νοσήματα

_______________________________________________________________________________________

Βίαιοι Θάνατοι   2.687                        2.821              4.077             4.309           3.473

_______________________________________________________________________________________

Άλλες Αιτίες  42.769                      28.343            24.748           18.028          21.093

________________________________________________________________________________________________

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Κυριότερες αιτίες θανάτου για το έτος 1938 (ανά ομάδες)

Διάγραμμα 1 με logoΠηγή: Επεξεργασία Στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 – Ποσοστιαία κατανομή των κυριότερων ομάδων αιτιών θανάτου, 1938

Διάγραμμα 2 με logo jpeg

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Το έτος 1938 οι κυριότερες αιτίες θανάτου αποτέλεσαν τα Νοσήματα του Αναπνευστικού Συστήματος ( 17.849, 19%), ακολουθούμενες από τα Λοιμώδη και Παρασιτικά Νοσήματα (17283, 18%). Το έτος 1956 οι κυριότερες αιτίες αποτέλεσαν τα Νοσήματα του Κυκλοφορικού Συστήματος (14893, 24,9%), ακολουθούμενες από τα Νεοπλάσματα (6.928, 11,6%) (* μην υπολογίζοντας τις Άλλες Αιτίες).

Η “επιδημιολογική μετάβαση” είναι εμφανής και “παγιωμένη” στα στατιστικά στοιχεία για το έτος 1973, όπου οι θάνατοι από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος και νεοπλάσματα κυριαρχούν ως αιτίες θανάτου (Συνολικά 27941 + 13513 = 41454, 53,3%). Η επιδημιολογική μετάβαση αφορά στη ραγδαία μείωση των λοιμωδών νοσημάτων με την ταυτόχρονη αύξηση των χρόνιων εκφυλιστικών νοσημάτων.

Η τάση αυτή συνεχίζεται και τα έτη 1993 και 2013, με την ταυτόχρονη αύξηση από  το έτος 1993 στο έτος 2013 των αριθμών θανάτων που οφείλονταν σε νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος —> από 5.592 σε 10.924, και αντίστοιχα ποσοστά για το 1993,  5,7% επί του συνόλου των θανάτων και για το 2013 –> 9,77% επί του συνόλου των θανάτων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 – Εξέλιξη των κυριότερων ομάδων αιτιών θανάτου για τα έτη 1938, 1956, 1973, 1993, 2013

ΕξέλιξηΠηγή: Επεξεργασία Στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 – Εξέλιξη των κυριότερων ομάδων αιτιών θανάτου για το έτος 1956

1956 - Αιτίες Θανάτου-LOGOΠηγή: Επεξεργασία Στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΠΙΝΑΚΑΣ (Εξέλιξη κυριότερων ομάδων αιτιών θανάτου για τα έτη 1938, 1956, 1973, 1993 και 2013)

Πίνακας

Αιτίες Θανάτων – Δελτίο Τύπου

 

socialpolicy.gr

Be the first to comment on "Αιτίες Θανάτων – Επεξεργασία Στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!