Για τη θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια

Οι στρατηγικές ευελιξίας με ασφάλεια στοχεύουν στη μείωση των ποσοστών ανεργίας και στη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Οι στρατηγικές αυτές βασίζονται σε κοινωνικές πολιτικές που συνδυάζουν την ευελιξία και την ασφάλεια της εργασίας. Η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει και να βελτιώσει την εφαρμογή αυτών των πολιτικών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 27ης Ιουνίου 2007 με τίτλο «Για τη θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια».

ΣΥΝΟΨΗ

Η Επιτροπή παρουσιάζει μία σειρά κατευθυντήριων γραμμών, με σκοπό να πλαισιώσει τις στρατηγικές ευελιξίας με ασφάλεια των κρατών μελών.

Πράγματι, οι αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών κοινωνικών μοντέλων.

Η έννοια της ευελιξίας με ασφάλεια

Οι στρατηγικές εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων καθώς και των εργοδοτών. Έτσι, η έννοια της ευελιξίας με ασφάλεια αποτελεί μία συνεκτική προσέγγιση που ενισχύει:

 • την ευελιξία των εργαζομένων οι οποίοι πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας και να επιτυγχάνουν στις επαγγελματικές αλλαγές τους. Επίσης, πρέπει να ενισχύει την ευελιξία των επιχειρήσεων και της οργάνωσης της εργασίας με στόχο την κάλυψη των αναγκών των εργοδοτών και τη βελτίωση του συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
 • την ασφάλεια για τους εργαζομένους οι οποίοι πρέπει να μπορούν να ανελίσσονται επαγγελματικά, να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και να στηρίζονται από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης κατά τις περιόδους αεργίας.

Οι στρατηγικές ευελιξίας με ασφάλεια έχουν ως στόχο να μειώσουν τα ποσοστά ανεργίας και φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Συμβάλλουν ιδίως στο να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των λιγότερο ευνοημένων ομάδων στην αγορά εργασίας (όπως των νέων, των γυναικών, των ηλικιωμένων εργαζομένων και των μακροχρόνιων άνεργων).

Στρατηγικές ευελιξίας με ασφάλεια

Οι εθνικές στρατηγικές πρέπει να εκπονούνται σύμφωνα με τέσσερις αρχές οι οποίες αλληλοενισχύονται:

 • ευελιξία και ασφάλεια των συμβάσεων εργασίας, με σεβασμό προς τις εργατικές νομοθεσίες, τις συλλογικές συμβάσεις και τις σύγχρονες αρχές οργάνωσης της εργασίας·
 • εκπόνηση στρατηγικών διά βίου μάθησης με σκοπό να στηριχθεί η συνεχής προσαρμογή των εργαζομένων, ιδίως των πιο ευάλωτων στην αγορά εργασίας·
  αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας με σκοπό να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να βρουν και πάλι απασχόληση μετά από περίοδο αεργίας·
 • εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας η οποία ενθαρρύνει την απασχόληση και διευκολύνει την κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην εκπόνηση στρατηγικών ευελιξίας με ασφάλεια ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των εν λόγω αρχών.

Κοινές αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους ευελιξίας με ασφάλεια ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας τους. Ωστόσο, η Επιτροπή τους συστήνει να τηρούν μία σειρά αρχών:

 • εμβάθυνση της εφαρμογής της στρατηγικής της Λισσαβόνας με σκοπό τη βελτίωση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ·
 • αναζήτηση εξισορρόπησης μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εργοδοτών, των εργαζομένων, των αναζητούντων απασχόληση και των δημόσιων αρχών·
 • προσαρμογή της αρχής της ευελιξίας με ασφάλεια στην κατάσταση που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος·
 • στήριξη και προστασία των εργαζομένων κατά την περίοδο μετάβασης ή αεργίας, προκειμένου αυτοί να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να λάβουν καθοδήγηση προς σταθερές συμβατικές ρυθμίσεις·
 • ανάπτυξη της ευελιξίας με ασφάλεια στο εσωτερικό της επιχείρησης καθώς και ανάπτυξη της εξωτερικής ευελιξίας με ασφάλεια μεταξύ περισσότερων επιχειρήσεων, ώστε να στηρίζεται η εξέλιξη της σταδιοδρομίας·
 • προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών καθώς και της ισότητας ευκαιριών για όλους·
 • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των δημόσιων αρχών και των λοιπών ενδιαφερομένων·
 • δίκαιη κατανομή του δημοσιονομικού κόστους και των οφελών των πολιτικών ασφάλειας με ευελιξία, ιδίως μεταξύ επιχειρήσεων, ατόμων και δημόσιων προϋπολογισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ.

Οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις μπορούν να συμβάλουν ουσιωδώς στη χρηματοδότηση των στρατηγικών της ευελιξίας με ασφάλεια. Πράγματι, τα διαρθρωτικά ταμεία στηρίζουν ιδιαιτέρως την κατάρτιση σε επίπεδο επιχείρησης, τη διά βίου μάθηση και την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29.08.2011

—————-

Πηγή: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT,  EUR- Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε Επίσης  Ένα νέο σχέδιο δράσης για την αντιστροφή της κατάστασης στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ρατσισμού

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!